Влошаването на световната пазарна конюнктура забавя динамичния растеж на Бош Групата

Влошаването на световната пазарна ...

Публикувано на: 2013-01-30 16:08:21

Влошаването на световната пазарна конюнктура забавя динамичния растеж на Бош Групата

Предварителни резултати за 2012г.

Фокусът през 2013 г. ще бъде върху печалбата,растежа и гъвкавостта

  • Оборотът нараства с 1,6% на 52,3 милиарда евро
  • преди лихви и данъци е 2% от оборота поради извънредни

разходи

  • Предприети са мерки за увеличаване на печалбата
  • Усилва се стратегическото ориентиране

Щутгарт – Влошаващата се световна пазарна конюнктура забавя динамиката в растежа на Бош Групата. Според предварителните резултати през 2012 г. оборотът на пазарния лидер в технологиите и услугите нараства с 1,6% на 52,3 милиарда евро. Забавеният ръст на оборота, както и извънредните отписвания и загуби в трудния фотоволтаичен бизнес в размер на около 1,1 милиарда евро, оказаха отрицателен ефект върху печалбата. Според предварителните данни финансовият резултат преди лихви и данъци (EBIT) възлиза на 2% от оборота. “Въпреки лекото нарастване на оборота и положителните свободни парични потоци (FCF), не можем да бъдем доволни от развитието през 2012 г.”, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош. „Затова през 2013 г. трябва да работим

интензивно върху увеличаването на печалбата, без обаче да пренебрегваме инвестициите в бъдещето.”

Пазарен спад в почти всички области

Свиването на световните пазари се усеща ясно във всички бизнеснаправления на Бош Групата. Въпреки това, в дивизията „Автомобилни технологии” повечето направления се развиват положително. Особено успешен е бизнесът на “Директно бензиново впръскване”, където се отбелязва 50% ръст. Значителен спад обаче се наблюдава в сектора “Дизелови системи”. Това се дължи се на слабия пазар в Европа и на ниския растеж на бизнеса с товарни автомобили в Китай.

За дивизия „Индустриална техника” негативните тенденции в машиностроенето и новият ценови срив във фотоволтаиката доведоха до спад от 40%. За сметка на това, по-малко цикличният бизнес с опаковъчни машини за фармацията и хранително-вкусовия бранш се развива успешно. В дивизията „Потребителски стоки и сградна техника” тежкото икономическо положение на Южна Европа засегна преди всичко направленията “Термотехника” и„Бош Сименс Домакински уреди”.

Различия в регионалното развитие

Регионално погледнато, прави впечатление затрудненото развитие в Европа.Тук се констатира 2% спад в сравнение с миналогодишния оборот. Много добре се развива бизнесът в Северна Америка с ръст от 17%. За сметка на това, оборотът в Южна Америка е с 16% под миналогодишния.Азиатско-Тихоокеанският регион показва умерен растеж от 5%.

Увеличаването на персонала зависи от оборота

През 2012 г. назначаването на нови служители бе спряно в резултат на влошената динамика на оборота. Към 01. януари 2013г. глобалният брой на персонала нарасна с малко повече от 1% на 306 000 души.Броят на заетите в Германия остава почти непроменен – 119 000 души.

Прогноза за забавен ръст през 2013г.

За 2013 г. Бош очаква глобален ръст на икономиката от 2,8%.Съществуват обаче значителни рискове, които не са отчетени в тази прогноза,като например европейската дългова криза. Въз основа на тези очаквания Бош Групата планира за 2013 г. умерен, макар и по-висок от изминалата година растеж.

Всеобхватни мерки за повишаване на печалбата

За да повиши печалбата в краткосрочен план, Бош приеширокообхватни мерки за намаляване на постоянните разходи и за гъвкава адаптация към пазарните колебания. Въведени са твърди горни граници за инвестициите, както и за закупуването на компании и дялови участия. Тъй като през следващите години се очаква слабо развитие на европейския пазар, структурите в Европа ще бъдат подложени на проверка. Освен това Бош иска да може да реагира гъвкаво при временен отлив в търсенето. През декември 2012 г. със синдиката на служителите в концерна бе сключено споразумение за овладяване на конюктурните кризи. Спадове в оборота до 20% ще могат да бъдат регулирани гъвкаво и на стъпки, без да се прибягва до съкратено работно време. При стратегическото преориентиране на фотоволтаиката ще бъдат използвани всички съществуващи възможности за намиране на отговорно решение.

Засилено стратегическо ориентиране

По отношение на световните тенденции Бош е в перспективна позиция в области като енергийна ефективност, опазване на околната среда, пестене на ресурси, безопасност и комфорт. Миналата година на пазара бяха пуснати многобройни нови продукти, услуги и бизнес модели –например порталът за водачи на автомобили Drivelog, системите за дистанционна диагностика на машини и онлайн базираните решения за сигурност.

През 2012 г. Бош отбеляза успехи с много продукти: навигационната система с гласово командване, eBike, първата акумулаторна отвертка с вградени консумативи, системата за директно впръскване на бензин. С разходи за изследвания и разработки, надхвърлящи 8% от оборота, Бош от години е сред компаниите с най-интензивна изследователска дейност.

Повече от 45% от разходите за развойна дейност се инвестират в технологии и продукти, които опазват околната среда и използват пестеливо природните ресурси. Тези продукти генерират над 40% от оборота на компанията. „Бош се ангажира силно с ефективното преработване на отработените газове от автомобилите, строителството и индустрията. Полагаме усилия за овладяване на световния проблем с CO2 и глобалнато затопляне”, каза Денер.

Компанията непрекъснато разширява присъствието си в Азия. Миналата година Бош започна производство на двигатели за скутери с електронно управление (e-scooter) в Китай, създавайки съвместно предприятие с китайски производител. Фирмата се фокусира върху продукти, разработени специално за съответния пазар. Бош планира засилване на развойната си дейност в Китай, Индия и Виетнам.

Подобряване на сътрудничеството за повече иновации и впечатляващи решения

Във все по-динамичното обкръжение Бош ще анализира още по-задълбочено пазарните тенденции, за да разпознава незабавно новостите и да реагира бързо. „Само ако опознаем по-добре потребностите на клиентите, ще можем да намерим нови и впечатляващи решения”, заяви Денер. В същото време компанията реорганизира и структурата си в съответствие с промените.В началото на януари 2013 г. бе създадена новата, четвърта дивизия на Бош -“Енергийна и строителна техника”. Тя обхваща дейността на бизнес направленията „Системи за сигурност”, „Термотехника” и „Соларна енергия”, както и основаното през 2011 г.дъщерно дружество „Bosch Energy and Building Solutions”. Тясното сътрудничество в различни сфери и свързването в мрежа ще увеличи бизнес потенциала. Такава е целта на новосъздадения централен отдел„User Experience” (“Потребителски опит”). Екип от инженери, информатици,психолози, дизайнери на потребителски интерфейс, специалисти по прототипи и индустриални дизайнери ще подкрепя бизнес направленията при разработката на продукти с още по-силен акцент върху ползата за потребителя.

Мениджмънт и сътрудничество за повече гъвкавост

Мениджмънтът и сътрудничеството трябва да се развиват в посокаповече гъвкавост и бърза реализация. Бош иска да ангажира по-активно персонала си - ще бъдат провеждани анкети и инициативи за промяна.

Целта на компанията е да предложи на служителите си атрактивни условия на труд и възможности за професионално развитие, така че те да могат да вложат способностите и талантите си в увеличаването на иновативната сила и конкурентноспособността.Професионалният път на специалистите и мениджърите, както и кариерата в областта на проектите, предлагат многобройни възможности за промяна и развитие.

В бъдеще все повече ще се работи във виртуални проектни екипи по задачи с висока лична отговорност и творческа свобода. Под наименованието Enterprise 2.0 Бош разраства вътрешнофирмените социални медии, използвайки фирмения интранет. Чрез тези социални медии вече около 5 000 служители участват в 26 пилотни проекти по инициативи за промени.

Основни показатели на Бош за финансовата 2012 г. –предварителни стойности със закръгление

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. През 2012 г. повече от 306 000 служители реализират продажби в размер на 52,3 млрд. евро в направленията „Автомобилни технологии’’, „Индустриална техника’’, както и „Потребителски стоки и сградна техника’’. Бош Групата включва Robert Bosch GmbH и неговите повече от 350 дъщерни и регионални дружества в над 60 страни. Заедно с търговските и сервизни партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази световна развойна, производствена и търговска мрежа е основата за растежа на компанията.През 2012 г. Бош инвестира 4,5 млрд. евро в изследвания и разработки и регистрира над 4 700 патента в цял свят. Всички продукти и услуги на Бош повишават качеството на живота, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за фина механика и електротехника“. Специфичната правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Бош Групата, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика.Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.comи www.boschpress.com

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Информация за "машините под наем" ?
Криза в бизнеса със строителни машини или просто липса на достатъчно информация за "машините под наем" ...

27

 Календар