Регламентира се влагането на рециклирани материали в строежите

Регламентира се влагането на ...

Публикувано на: 2012-07-30 09:57:24

Регламентира се влагането на рециклирани материали в строежите

Наредбата за управление на строителните отпадъци е на междуведомствено съгласуване

Какви са изискванията за производство на строителни материали от строителни отпадъци - стандарти и критерии? В кой момент отпадъкът става ресурс?
- Определени отпадъци престават да бъдат считани за отпадъци по смисъла на §1, т. 17 от ДР на Закона за управление на отпадъците, които са преминали през процес на оползотворяване, включително рециклиране, и отговарят на определени критерии, които трябва да се изработят съгласно следните условия:
- за използването на веществото или предмета за специфични цели е налична възприета практика
- за веществото или предмета съществува пазар или търсене
- веществото или предметът отговарят на техническите изисквания за специфичните цели и са в съответствие със съществуващите закони и стандарти, приложими към продуктите
- употребата на вещество или предмета няма да доведе до вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.
Рециклираните строителни материали в резултат на оползотворяване на строителните отпадъци се считат за продукти и се пускат на пазара или се влагат в строежите, ако отговарят на изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци, Закона за техническите изкисвания към продуктите и относимите подзаконови нормативни актове по неговото прилагане и са преминали през всеки един от следните процеси: подготовка за повторна употреба и дейност по рециклиране, и оценка на съответствието на материалите и екологичните параметри съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).

На какъв етап е подготовката и съгласуването на новата наредба за управление на строителни отпадъци и продуктите?
- Наредбата за управление на строителните отпадъци е приета на вътрешно съгласуване в системата на МОСВ и е публикувана на страницата на МОСВ в раздел "Консултации на МОСВ с обществеността" за обществен достъп. Предстои външно съгласуване с всички министерства и приемането й от Министерския съвет.

Каква е философията на документа?
- Проектът на Наредбата за управление на строителните отпадъци се разработва на основание чл.43, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., последно изм. и доп., бр. от 13.07.2012 г.).
Основната цел на документа е да допринесе за устойчивото развитие чрез интегрирана рамка за управление на отпадъците от строителство и разрушаване, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните строителни отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.
В проекта са взети предвид изискванията на новата Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците. В тази връзка нормативният документ трябва да осигури изпълнението на поставените количествени цели до 2020 г. да бъдат рециклирани и оползотворени най-малко до 70% от теглото на строителните отпадъци в страната.
За постигане на въведените в законодателството изисквания за оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци в наредбата са регламентирани следните изисквания:
- селективно деконструиране на сгради с отделяне на основните компоненти
- разделяне на отпадъците на материали по време на извършване на строителните и ремонтните дейности
- изготвяне на план за управление на строителните отпадъци
- рециклиране на бетона, керамиката, асфалта и минералните компоненти посредством инсталации за натрошаване и фракциониране
- осигуряване на рециклирането/оползотворяването на металите, хартията, пластмасата, дървесината и стъклото.

Какви ще бъдат основните практически последствия от въвеждането на наредбата?
- При управлението на строителните отпадъци в България няма напълно утвърдена практика за разделно събиране, предварително третиране и рециклиране/оползотворяване на строителните отпадъци. Към момента не е напълно изградена необходимата техническа инфраструктура.
В страната има ограничен брой съоръжения за предварително третиране, в това число сортиране и раздробяване на отпадъците от строителство и разрушаване. Тревожен е фактът, че строителните отпадъци, образувани от ремонтни дейности на жилищни сгради (апартаменти, къщи) се поставят в съдовете за събиране на битови отпадъци или до тях. В резултат на това се затруднява дейността на транспортните фирми, а в близост до контейнерите се образуват нерегламентирани сметища. Голяма част от строителните отпадъци се изхвърлят в покрайнините на жилищните комплекси и населените места.
Съгласно Наредбата възложителите на строителни и монтажни работи и възложителите на премахване на строежи възлагат изготвянето на план за управление на строителни отпадъци (ПУСО).
Изискването не се прилага за:
- премахване на сгради с разгъната застроена площ по-малка от 100 кв.м
- реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП по-малка от 500 кв.м
- промяна на предназначението на строежи с РЗП по-малка от под 500 кв.м
- строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв.м
- премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган
- всички текущи ремонти.
Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:
- за строежи, които изискват одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от ЗУТ
- за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице на чиято територия се реализира проектът.
Изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци ще спомогне съществено за осигуряване на проследимост на количествата на отпадъците от момента на тяхното образуване до предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. Въвеждането на този механизъм ще улесни осъществяването на контрол от страна на компетентните органи и ще гарантира изпълнение на националните цели за рециклиране.

Ще се отразят ли на цената на строителния продукт - например сгради и инфраструктура, прилагането на изискванията на новата наредба?
- Новите изисквания въведени в Наредбата за управление на строителните отпадъци не следва да се отразят на цената строителните продукти като цяло. Процесът на производство на продукти от оползотворени строителни отпадъци не се различава съществено от този на производството на строителни продукти от природни ресурси и в тази връзка рециклираните строителни материали не следва да са на по-висока крайна цена.

* Във връзка с подготовката на новата наредба изпратихме въпроси до Министерството на околната среда и водите за разяснения.

Източник:http://stroitelstvo.info/Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

На вашия етаж
Компанията ТРЕЗ ЕООД пуска на пазара нов модел домашен асансьор - TREZ HOME. Това е поредният ...

21

 Календар