ЕС: До 2020 отпадъците ще се управляват като ресурс

ЕС: До 2020 отпадъците ще се управляват ...

Публикувано на: 2012-03-19 09:40:44

ЕС: До 2020 отпадъците ще се управляват като ресурс

През септември 2011 г. Европейската комисия публикува Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа (Roadmap for Resource Efficiency), в която е отделено сериозно място на проблемите с управлението на отпадъците. В нея се определят основните етапи, гарантиращи управлението на отпадъците като ресурси за периода до 2020 г., включително чрез преразглеждане на целите за предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и избягване на депонирането на сметища, както и чрез развитие на пазарите за рециклирани и вторични материали.
 
Превръщане на отпадъците в ресурси
Всяка година в Европейския съюз се изхвърлят 2.7 млрд. тона отпадъци, 98 млн. от които са опасни. Средно само 40% от твърдите отпадъци се използват повторно или се рециклират — останалата част се депонира или се изгаря. Макар цялостното генериране на отпадъци в ЕС да е на стабилни равнища, производството на някои видове като строителни отпадъци, отпадъци от разрушаване, утайки от отпадни води и морски отпадъци продължава да нараства. Очаква се само отпадъците от електрическо и електронно оборудване да се увеличат с около 11% между 2008 г. и 2014 г.
В някои държави членки се рециклират над 80% от отпадъците, което показва, че тяхното използване представлява един от основните ресурси на ЕС. Подобряването на управлението на отпадъците би спомогнало за оползотворяване на ресурсите, за създаване на нови пазари и работни места, както и за намаляване на зависимостта от вноса на суровини и на въздействието върху околната среда.
 
Повторната употреба и рециклирането – приоритет
Ако отпадъците се превърнат в ресурси, които ще се въведат обратно в икономиката под формата на суровина, то повторната употреба и рециклирането трябва да се превърнат в приоритет. За създаването на икономика на цялостно рециклиране е необходима съвкупност от различни политики, като например проектиране на продукти, при което се прилага подход, основан на жизнения цикъл, по-добро сътрудничество между участниците на пазара по веригата на стойността, по-пълноценно събиране, подходяща регулаторна рамка, стимули за предотвратяване и рециклиране на отпадъците, както и публични инвестиции в съвременни съоръжения за третиране на отпадъци и висококачествено рециклиране.
За да се осъществи това, рециклирането и повторното използване трябва да се превърнат в икономически привлекателни възможности както за публичния, така и за частния сектор. За целта е нужно широко разпространено разделно събиране и разработване на функционални пазари за вторични суровини.
 
Проблеми с прилагане на законодателството
В проучване на Европейската комисия, публикувано в средата на януари 2012 г., се посочва, че пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците би довело до спестяването на 72 млрд. евро годишно, увеличаването на годишния оборот на сектора на управление и рециклиране на отпадъците с 42 млрд. евро и създаването на над 400 000 работни места за периода до 2020 г. Незаконните дейности по отпадъците в държавите - членки осуетяват възможностите за икономически растеж. Положението ще се подобри значително, ако се засилят проверките на национално равнище и се разширят знанията за управлението на отпадъците
 
Въпреки динамиката в сектора на управление и рециклиране на отпадъците в ЕС все още има неизползвани икономически възможности с голям потенциал за развитие, сочи още проучването. През 2008 г. оборотът на сектора, в който са заети 2 милиона души, възлиза на 145 млрд. евро, или около 1% от БВП на ЕС, посочват от Брюксел. Придържането към политиката на ЕС би помогнало да се създаде сектор с 2.4 млн. работни места и общ годишен оборот от 187 млрд. евро.
Основният проблем е, че твърде много от цените не отразяват действителните разходи за депониране. Ако цените бяха реални, това щеше на първо място да спомогне за ограничаване на генерирането на отпадъци. Освен това в много държави членки все още липсва подходяща инфраструктура за разделно събиране, рециклиране и възстановяване. Липсата на систематичен контрол и механизми за прилагане на закона в съчетание с липсата на надеждни данни за управление на отпадъците са още една допълнителна пречка.
 
Какво предстои?
Резултатите от проучването ще послужат като основа за развитие на балансирана комбинация от законодателни и икономически инструменти, както бе предложено в пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и тематичната стратегия за предотвратяване на отпадъци. Тези стратегии насърчават икономическите и законодателните стимули, като например данъчно облагане или забрана за депониране на сметища, разширяване на схеми на принципа "отговорност на производителя" и въвеждане на схеми на принципа "плащаш повече, ако изхвърляш повече".
Годишно икономиката на ЕС изразходва 16 тона материали на глава от населението, като 6 от тях се превръщат в отпадъци, от които половината отиват на сметищата. Все още в много държави членки сметищата са основният предпочитан вариант за управление на отпадъците. Положението не се е променило въпреки съществуващото европейско законодателство в областта на отпадъците и е в разрез с принципа за устойчиво развитие.
Действия, които Европейската комисия смята да предприеме:
Ще насърчава пазара за вторични материали и търсенето на рециклирани материали посредством икономически стимули и разработване на критерии за прекратяване на статута на отпадък (през 2013-2014 г.)

Ще преразгледа настоящите цели за предотвратяване, повторно използване, рециклиране, възстановяване и отклоняване от депониране, за да се премине към икономика, основана на повторно използване и рециклиране с близко до нулата количество остатъчни отпадъци (през 2014 г.)

Ще извърши оценка на въвеждането на минимални стойности за рециклиран материал, критерии за устойчивост и повторно използване и относно разширяване на отговорността на потребителя за най-важните продукти (през 2012 г.)

Ще разгледа областите, в които може да се уеднакви законодателството относно различните отпадъчни потоци с оглед подобряване на съответствието (през 2013-2014 г.)

Ще продължи да работи в рамките на ЕС и в световен мащаб за преустановяване на нелегалните превози на отпадъци със специален акцент върху опасните отпадъци

Ще гарантира, че при публичното финансиране от бюджета на ЕС се отдава приоритет на дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на отпадъците, съгласно Рамковата директива за отпадъците (например приоритет имат заводите за рециклиране над депата за отпадъци) (през 2012-2013 г.)

Ще улесни обмена на най-добри практики за събиране и третиране на отпадъци сред държавите членки и ще разработи мерки за по-ефективна борба с нарушенията на законите на ЕС в областта на отпадъците (през 2013—2014 г.)


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мозайка
Възродена от дълбините на времето, мозайката намери безброй нови лица и в ръцете на изкусните италиански майстори ...

17

 Календар