Очакваме за 2014 - 2020 г. да бъде договорен по-голям ресурс за енергийна ефективност на сгради

Очакваме за 2014 - 2020 г. да бъде ...

Публикувано на: 2012-03-13 08:01:26

Очакваме за 2014 - 2020 г. да бъде договорен по-голям ресурс за енергийна ефективност на сгради

Деница Николова, ръководител на управляващия орган на оперативна програма "Регионално развитие":

Очакваме за 2014 -2020 г. да бъде договорен по-голям ресурс за енергийна ефективност на сгради.

Фондът за жилищно обновяване щейства като дългосрочне инструмент, договорът с него е за 10 години

Деница Николова е главен директор на дирекция "Програмиране на регионалното развитие", МРРБ, и ръководител на управляващия орган на оперативна програма "Регионално развитие". Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност "Финанси", със степен магистър по икономика. Има специализация "Управление на европейски структурни фондове" от Института по публична администрация и европейска интеграция, България.

България, която разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност в сградния фонд, индустрията и транспорта, има вече натрупан полезен опит и професионален капацитет, увеличават се и възможностите за финансиране на проекти в тази област. Държавните институции усилено работят за въвеждане на изискванията на европейските директиви, а също така и по посока мобилизиране на различни финансови ресурси за ускорено внедряване на енергоспестяващи подобрения в широк кръг от стопански сектори. Представят се ясно националните цели за енергийна ефективност и задълженията на страната като член на ЕС. Работи се активно по привличане на финансиране за енергийна ефективност по оперативни програми "Регионално развитие" и "Конкурентоспособност", ползотворно се използват ресурсите от Международен фонд "Козлодуй" и фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" за мобилизиране на допълнителни инвестиции от частния сектор. Непрекъснато се увеличават видовете финансови инструменти в подкрепа на устойчивото енергийно развитие – преференциални тарифи за зелена енергия; целеви кредитни продукти с облекчени условия, предоставени от международни и местни финансови институции; стокови кредити за енергоспестяващо оборудване; финансиране от трета страна (от ЕСКО компании) и данъчни облекчения. На практика повечето финансови инструменти, които се предлагат в по-развитите страни на ЕС, са вече у нас.
Можем да бъдем оптимисти, че до 2020 г. България ще постигне голям напредък и ще навакса изоставането. Просто българските проектанти, строители, бизнесът, както и държавните и местните власти трябва да се пренастроят към прилагане на устойчиви норми, иновативни технологии и към екологично отговорни инвестиции.

На 18 юли 2011 г. беше отворена схемата "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" на стойност 50 млн. лв. Безвъзмездните европейски средства ще осигурят половината от необходимите средства за реализиране на енергоспестяващи мерки в един жилищен блок. За облекчаване на задължителното съфинансиране от сдруженията на собствениците вече има избран Фонд за жилищно обновяване, който ще предостави грантовата помощ от ОПРР в размер на 13 млн. лв. под формата на нисколихвени дългосрочни кредити. Какви очаквате да бъдат базовите условия - срочност, самоучастие и обезпеченост на заемите?

- С осигуряването на част от средствата безвъзмездно и, от друга страна, предоставянето на възможност на асоциациите на собственици и собственици на самостоятелни обекти да дофинансират проектите посредством нисколихвени кредити от избрания Фонд за жилищно обновяване целим по-голяма всеобхватност на мерките за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и финансово облекчаване на собствениците при извършването на свързаните с това дейности.
Базовите условия, при които ще се отпускат заеми и гаранции по заеми
от избрания Фонд за жилищно обновяване (ФЖО) – "Корпоративна търговска банка" АД, са следните:
- ФЖО осигурява до 50% от стойността на мерките за енергийна ефективност на съответната сграда или блок секция под формата на заеми или гаранции при представен и подписан договор по схемата за безвъзмездна финансова помощ
- Лихва към собствениците на самостоятелни обекти (ССО): Основен лихвен процент + 6,5%
- Годишна такса за отпускане на банкови гаранции към ССО: 0.8%
- Гратисен период на кредитите към ССО: 6 месеца
- Съфинансиране към средствата от ОПРР: 1 000 000 лв.
- Исканото обезпечение е стандартно като при всеки друг кредит или гаранция – движимо или недвижимо имущество.

Критериите за предоставяне на заеми и гаранции са:
- Свободният доход на домакинството трябва да е по-голям или равен на месечна погасителна вноска
- Обезпечението може да бъде под формата на ипотека, залог на ценни книжа, поръчителство, право на застрахователно обезщетение в полза на ФЖО
- Разглежда се кредитната история на ССО относно наличие/неналичие на просрочени в миналото задължения
- Други критерии: дали ССО е клиент на банката, собственик на автомобил или жилище, изряден платец на битови сметки и др.

Жилищната политика е изключително сложен сектор със значителни проблеми, натрупвани в продължение на десетилетия, и сложни взаимоотношения между държавата, общините и собствениците на етажна собственост. По разчети на министерството около 4 млрд. евро са нужни на България, за да реши проблема с енергийната ефективност на остарелия жилищен фонд. Какви са възможностите за финансиране на една устойчива програма за обновяване на българските домове в светлината на стратегията 20-20-20 на ЕС?
- Действително една от целите на стратегия "Европа 2020" е увеличаване на енергийната ефективност с 20% и 20% намаляване на емисиите от вредни газове в рамките на ЕС.
В допълнение по данни на ЕК в настоящия програмен период едва 0.8% от средствата от Европейски фонд за регионално развитие са използвани за мерки за енергийна ефективност от новите държави членки, което беше посочено като твърде недостатъчно, имайки предвид сериозния проблем, пред който е поставен жилищният фонд в посочените държави, в т.ч. и България.
Въпреки това в настоящия програмен период в рамките на ЕС вече има редица положителни примери от Естония, Литва и Германия и България, които показват възможностите за използване на европейско финансиране в повишаване на енергийната ефективност в жилищни сгради, а именно чрез комбинираното използване на безвъзмездна помощ и финансов инженеринг.
С настоящата схема за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и създадения Фонд за жилищно обновяване МРРБ цели освен прекия ефект от обновяване на сградите да създаде и работещ дългосрочен механизъм за ефективно финансиране на жилищната политика в България.
Предприетите стъпки до момента ни дават увереност в хода на преговорите по бъдещата оперативна програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г. да бъде договорен значително по-голям ресурс за подобряване на енергийната ефективност не само в жилищни, но и в публични сгради.

Как виждате създаването на револвиращ Фонд за жилищно обновяване, осигуряващ нисколихвени кредити за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради през следващия програмен период 2014 - 2020?
- Договорът с "Корпоративна търговска банка" АД като Фонд за жилищно обновяване е за 10 години, като това е максимално допустимият срок по линия на Закона за обществените поръчки. Това означава, че фондът ще действа като дългосрочен инструмент за обновяване на жилищния фонд в България.
Опитът на този фонд, както и на фондовете за градско развитие по JESSICA ще бъде анализиран от МРРБ с цел разширено използване на финансов инженеринг през следващия програмен период. В това отношение ще разчитаме и на лостовия ефект, който може да бъде осигурен от инструментите за финансов инженеринг, чрез по-широко включване на банковия сектор в този процес.

На последното заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР през декември 2011 г. стана ясно, че 42 млн. евро от освободения ресурс по приоритетна ос 2 ще бъдат вложени в подобряване на енергийната ефективност в образователни институции. Колко проекта от списъка на чакащите ще бъдат финансирани и кога ще бъдат сключени договорите с общините бенефициенти?
- На 9-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, което се проведе на 1 декември 2011 г., беше взето решение наличният финансов ресурс по приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност", операция 2.3 "Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси" в размер на 112.5 млн. лв. да бъде пренасочен към готови резервни проектни предложения, одобрени през 2010 г. и 2011 г., които успешно са преминали оценка, но за които не е достигнало финансиране, както и към трета схема за подобряване на градската среда ("Зелена и достъпна градска среда") в рамките на операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие".
С освободения финансов ресурс от операция 2.3 "Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси" ще се финансират всички резервни проекти, насочени към мерки за повишаване на енергийната ефективност на публична образователна инфраструктура – университети, общински детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища.
След потвърждение на актуалността на проектните предложения ще бъдат финансирани общо 58 проекта на обща стойност 85 млн. лв. Ще бъдат обновени още 168 общински детски градини/ясли и училища на територията на цялата страна и 2 висши учебни заведения.

Проектите се реализират в следните 3 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
- BG161PO001/1.1-09/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации"
- BG161PO001/4.1-03/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини"
Дейностите, които се финансират по двете схеми, включват: извършване на обследване за енергийна ефективност; внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване; внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници.
Договорите с общините извън градските агломерации бяха подписани на 27 февруари 2012 г., а договорите с общините в градските агломерации – в края на март 2012 г.
- BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации"
Дейностите, които се финансират по схемата, включват:
- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, хидроизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване, внедряване на инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници
- Подобряване достъпа на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградите на висшите училища
- Ремонт, реконструкция, обновяване и модернизация на библиотеките на висшите училища, включително доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на библиотечния фонд, дигитализиране и архивиране, системи за автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, софтуер, предназначен за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания.

Предвиждате ли създаване на приоритетна ос "Енергийна ефективност и ВЕИ на сгради" в ОПРР 2014 -  2020?
- Следвайки стратегията "Европа 2020", едно от основните направления на ОПРР 2014 - 2020 в следващия програмен период ще бъде прилагането на мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. Оперативната програма, разбира се, е обект на допълнителни анализи, обществени обсъждания и преговори с Европейската комисия, но на този етап считаме за подходящо мерките за енергийна ефективност да бъдат част от един по обхватен приоритет за градско развитие и в рамките на разработваните понастоящем от  българските градове интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Вътрешни щори, хоризонтални щори, вертикални щори
Вътрешни щори  Вътрешните щори са отличен избор за слънцезащита. Удобни и лесни за експлоатация и поддръжка ...

19

 Календар