Тeхнически паспорти и воден кадастър на хидротехническите съоръжения

Тeхнически паспорти и воден ...

Публикувано на: 2012-02-20 04:46:00

Тeхнически паспорти и воден кадастър на хидротехническите съоръжения


С Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите ясно се регламентира обхватът и съдържанието, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти на строежите в  България.

Техническите паспорти

Техническите паспорти на хидротехническите съоръжения обхващат следните основни части:
Част А: Основни характеристики на строежа
Част Б: Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти
Част В: Указания и инструкции за безопасна експлоатация

Техническият паспорт на обекта получава регистрационен номер, който за сградите и самостоятелните обекти при наличие на одобрена кадастрална карта съвпада с идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра.
За изградените хидротехнически съоръжения техническият паспорт трябва да се изготви в съответствие с глава трета на наредбата, т.е., след като се извърши заснемане, обследване и оценка на строежа.
След качественото обследване на обекта ще се получи достоверна картина на реалното състояние на водната инфраструктура.
Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна собственост, каквито именно са всички съоръжения, стопанисвани от НЕК "Язовири и каскади", "Напоителни системи" ЕАД и ВиК дружествата, трябваше да се съставят в срок до 31 декември 2011 г. съгл. §2. (1) на Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба №5.
Следва да се има предвид, че съоръженията държавна собственост са много сериозен брой, като се започне от язовири, канали, ВЕЦ, помпени станции, тръбопроводи, дюкери и т.н. и се завърши с пречиствателните станции. Паспортизирането на всички съоръжения ще отнеме голям времеви ресурс с оглед на малкия потенциал от хидроинженери, които могат успешно да се справят с тази задача и със сигурност може да отбележим, че началото на паспортизирането е много закъсняло. Много важно е да се подчертае, че за успешното изработване на техническите паспорти е необходимо и да бъде осигурен значителен финансов ресурс в годишен аспект.
В Наредбата за техническите паспорти е указано, че освен на възложителя екземпляри се предоставят на:
- Главния архитект на общината по местонахождението на строежа
- Областния управител за строежите с обхват и значение за повече от една община
- Министъра на регионалното развитие и благоустройството – за строежи със значение за повече от една област и за строежи с национално значение
- Агенцията по кадастър.
Предвижда се техническите паспорти  да бъдат подредени в архива на съответното ведомство, без да има възможност за нерегламентиран достъп до тях.

Създаване на воден кадастър
Нашата идеясе базирана факта, че така или иначе всички съоръжения трябва да бъдат паспортизирани, за всички следва да бъде изготвена както графична, така и текстова информация, която спокойно би могла да послужи за изграждане на истински воден кадастър на  България.
Водният кадастър трябва да се изгради на база на реалните данни от техническите паспорти и ще даде възможност за бързо точно и колкото и невероятно да звучи дори дистанционно управление на водните ресурси.
Досега в страната не е разработен единен воден кадастър. В басейновите дирекции се води някаква систематизация, но тя не отговаря на необходимите атрибутивни технически данни и чертежи, данни за местата за водовземане и водоползване, хидрометричните станции, санитарните зони, пречиствателните станции и т.н., като всичко това трябва да бъде допълнено с необходимата графична част - чертежи на съоръженията. Водният кадастър трябва задължително да има възможност за постоянно допълване и актуализиране с обектите, влизащи в експлоатация. Той трябва да е изграден в графична и атрибутивна среда, за да даде възможност за достоверна еднозначна картина както за управление и изготвяне на анализи и стратегии, така и ще може при необходимост да се получават достоверни данни за съоръженията за проектиране, ремонти и реконструкции.
Водният кадастър (без информацията, отнасяща се за сигурността на съоръженията) би следвало да бъде достъпен - с възможност за закупуване на данни и чертежи от инвеститори, проектанти и строители. Той следва да се изгради и поддържа в графична и атрибутивна среда, с удобен компютърен интерфейс, лесен достъп и обслужване.

Обвързване на водния кадастър с кадастъра на собствеността
Не бива в никакъв случай да се допуска изработените данни за хидротехническите обекти да останат свободно стоящи, без да се обвържат с кадастъра на собствеността. Водният кадастър, обвързан с кадастъра на собствеността, ще даде и верен отговор за проблемите по възстановената собственост върху обекти на водната инфраструктура. При съвместяването на данните от заснетите хидротехнически обекти и изготвената графична и атрибутивна база данни много ясно ще се маркират всички проблеми и грешки във възстановената собственост и така ще се даде възможност за тяхното изчистване и отстраняване.
Веднъж изграден, водният кадастър би могъл лесно да се допълва и актуализира с обектите, влизащи в експлоатация.

Инж. Валентин АНАСТАСОВ*
* Първата статия на автора - "Концесия на малки язовири - предизвикателство или печеливша инвестиция", публикувахме в брой 6 на "Строителство Градът".

След водното бедствие в село Бисер започнаха спешни проверки на язовирите в най-тежко състояние в страната. Очакват се промени в Закона за водите, с които всички изкуствени водоеми стават публична държавна собственост. Техническият надзор над тези за питейно-битови нужди и за енергийни цели (около 3000) в страната ще се извършва от предприятието "Язовири и каскади" към НЕК към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Останалите ще преминат под контрола на "Напоителни системи" към Министерството на земеделието. Правителството ще създаде и единен регистър на всички водни съоръжения независимо от собствеността им, който ще се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За 10 дни от въвеждането на новия режим за язовирите са проверени около 500 потенциално опасни водоема. 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Строително скеле
Скелето е временна конструкция, използвана за подпора на хора и материали по време на строителство или ремонт ...

15

 Календар