Метротунелите между 13 и 18 станция са изградени по нов австрийски метод

Метротунелите между 13 и 18 станция ...

Публикувано на: 2012-01-30 06:23:00

Метротунелите между 13 и 18 станция са изградени по нов австрийски метод


Тунелът след метростанция 13, разположен непосредствено под бул. "А. Сахаров" и пресичащ бул. "Ал. Малинов", е изграден по нов австрийски тунелен метод.

Аргументите
за избора на този метод са следните:
* Опитът от изградени и изграждащи се в момента тунели на територията на столицата, при които геометричните параметри на профила, геоложките условия и земното покритие са подобни на тези в разглеждания участък.
* Технически и екологични предимства на изграждането по тунелен метод, по-важните от които са:
- Незасягане по какъвто и да било начин на нормалната експлоатация на бул. "А. Сахаров" и връзката му с основната пътна артерия в района – бул. "Ал. Малинов"
- Избягване на директния конфликт със съществуващи инженерни съоръжения - канализационни канали, топлопроводи, водопроводи, комуникационни и инсталационни колектори
- Премахване на отрицателното въздействие от строителството върху микроклимата и нормалния ритъм на живот в района.

Участъкът е сложен
от геоложка гледна точка. Хидрогеоложките условия се характеризират с наличието на грунтови подземни води на дълбочина около 16 м от повърхността на терена. В сеизмично отношение районът се намира в зона с ІХ степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник (МSК). Освен от геоложка гледна точка участъкът е твърде сложен и като геометрия в план, и в надлъжен профил.
От гледна точка на условията на работа в еднопътните тунели метроучастъкът е разделен на три подучастъка.
Напречните профили на тунелите в метроучастъка са със сложна овална форма, дефинирана от няколко радиуса. При определянето им са взети под внимание следните ограничителни условия: геотехнически показатели на земната среда, утвърдено трасе в план и профил, утвърдени нивелети, габарит, местоположение, съществуващи или бъдещи съоръжения в близост до метротрасето.
Светлото напречно сечение на всеки от метротунелите е 21.70 кв.м и осигурява вместването на динамичния габарит на метросъстава. Прилагането на новия австрийски тунелен метод  изисква организиране и провеждане на редовни наблюдения на деформациите на тунелните профили по време на строителството. За целта е изградена и приложена специална система за геодезическо заснемане на процеса на конвергенция. Измерванията са извършени в характерни измерителни профили, разположени през 20 м по дължина на тунелния участък.

Трасето
Метротрасето към МС 14 и жк "Младост 4" се отклонява веднага след МС 13. Самото отклонение е замислено да се реализира като двупътен тунел, който в първите 100 м минава като среден тунел, разположен между двата единични метротунела, към МС 18, а след това се отклонява към бул. "Ал. Малинов" чрез крива с радиус 300 м. Преминава непосредствено над изградените вече два еднопътни тунела на метроучастъка МС 13 - МС 18.
Надлъжният наклон в тунелното отклонение е 0.5%, възходящ в посока към МС 14. Покритието над тунела се оценява като малко – около 3.50 до 4.0 м.
Дължината на проектирания метроучастък е 112 м, измерена по ос десен коловоз.
Светлото сечение на метротунела е съобразено с изискващия се променлив габарит за двупътен тунел в крива.
Напречният профил на тунела е със сложна полигонална форма, дефинирана от няколко чупки.
Площта на светлото напречно сечение на метротунела се променя от 38.93 кв.м в началото на участъка до 42.37 кв.м в края му. Широчината на светлото сечение варира от 8.42 м до 9.15 м.Тунелното отклонение е изградено по открит способ. Проектираните конструкции за укрепване на изкопа са третирани като временни, гарантиращи стабилитета на изкопния профил до окончателното изграждане на постоянната тунелна конструкция. Изкопаването на траншеята е реализирано на отделни стъпки в дълбочина с едновременно укрепване на стените, след което е изградена постоянната конструкция на тунелното отклонение. С оглед минимално засягане на прилежащата транспортна инфраструктура траншейният изкоп е извършен с почти вертикални стени, с откос 10:1. За укрепване на стените е приложена система от армиран пръскан бетон и анкери.
Тунелнaта конструкция е изпълнена като монолитна, от армиран бетон с клас по якост на натиск С25/30 и клас по водоплътност W0.8. По дължина конструкцията е разделена на секции, с оформени деформационни фуги между тях.
Хидроизолацията е затворен тип и е положена по външния контур на конструкцията.Разделяне на участъка от гледна точка на видовете работа

Подучастък Описание

100 м Изграден среден двупътен тунел, предназначен за отклонението на метротрасето към МС 14 и жк "Младост 4". Еднопътните тунели минават от двете страни на изградения двупътен тунел. Тунелите са разположени под платната на бул. "A. Сахаров".

210 м Еднопътните метротунели минават под платната на бул. "А. Сахаров". Тунелът на десния коловоз минава под двупътния метротунел, предназначен за отклонението на метротрасето към МС 14 и жк "Младост 4". Трасето е с променлив надлъжен наклон.

56 м Трасето на еднопътните метротунели пресича пътните платна на бул. "Ал. Малинов". Тунелите са близко разположени. Променливо разстояние между коловозите.
Облицовки
Метротунелите са изпълнени с еднакви типове конструкции, различаващи се само по начина на армиране, в зависимост от променливото напрегнато състояние на облицовките по дължина на участъка. Тунелните конструкции са предвидени като двупластови (тип "сандвич"), с хидроизолация между двата основни конструктивни пласта – първична и вторична облицовка. Облицовките са с обща дебелина 40 см. Изпълнени са от армиран пръскан бетон с клас по якост на натиск С25/30 и клас по водоплътност W0.6. Конструкцията е изцяло затворена по целия периметър на проектния изкопен профил.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Саморазливни подове. Видове и предимства.
Когато говорим за строителна химия, добре е да обърнем специално внимание на саморазливните подове. Макар ...

06

 Календар