Сградната енергийна ефективност разчита на европейските фондове

Сградната енергийна ефективност ...

Публикувано на: 2012-01-27 08:57:07

Сградната енергийна ефективност разчита на европейските фондове

Вторият тригодишен национален план за действие по енергийна ефективност формулира междинна индикативна цел за периода 2011 – 2013 г., а именно спестяване на горива и енергии към 2013 г. в размер на 6% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 г. Тази цел възлиза на 4860 GWh (418 ktoe) годишни спестявания на горива и енергия.      

На 18 юли 2011 г. беше даден стартът на новата схема по ОП "Регионално развитие" – "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради", с общ бюджет от 63 млн. лв. Успешното й реализиране ще бъде от решаващо значение за създаване на устойчива, мащабна, многогодишна програма за обновяване на съществуващия жилищен фонд в България. Ценен опит дава пилотният проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", осъществен от ПРООН и МРРБ в партньорство с общините.
До края на 2011 г. са обновени 47 многофамилни жилищни сгради, като на 27 от тях са облагородени и околоблоковите пространства. Общата стойност на обновителните работи до момента възлиза на 10.5 млн. лева.

Проектът по ОПРР ще се изпълнява на територията на 36-те градски центрове. 50 млн. лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на сдруженията на собствениците от дирекция "Жилищна политика" към МРРБ като конкретен бенефициент, а останалите 13 млн. лв. са за създаване на фонд за жилищно обновяване, който ще предоставя нисколихвени заеми и банкови гаранции на собствениците, които нямат собствен ресурс да допълнят 50-процентното съфинансиране от тяхна страна.
Делът на субсидията ще бъде 100% от стойността на енергийното и техническото обследване и средствата за управление на проекта и 50% от стойността на проектирането и строително-монтажните работи.
При този модел грантовото финансиране ще надхвърли 50% от цялостната стойност на проекта. По програмата могат да кандидатстват всички панелни и ЕПК блокове. За новите сгради това няма да е възможно, защото те трябва да отговарят на изискванията за енергийна ефективност според нормативните промени от 2000 г.

Фондове, програми и схеми за финансиране
Друга възможност за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор предоставя програма REECL, създадена
от Европейската комисия, ЕБВР и Агенцията за  енергийна ефективност. Кредитният механизъм се осигурява с 40 милиона евро, отпуснати от ЕБВР, и 14 млн. евро грантова помощ от фонд "Козлодуй". Предлагат се целеви кредити на физически лица и на сдружения на собственици на етажна собственост за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи жилища и жилищни сгради, въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на страната. Финансираните дейности включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли; термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; газификационни системи; рекуперативни вентилационни системи.
Средствата се предоставят чрез утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове – засега Райфайзен банк и Прокредит банк. Кредитополучателите имат право да ползват безвъзмездна финансова помощ в размер до 35% от стойността на проекта за енергоспестяване при спазване на правилата и условията на програмата REECL. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант.
Кредити и безвъзмездна финансова помощ по програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 юли 2014 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 30 000.
 
Международен фонд "Козлодуй"
стартира през февруари 2012 г. с набирането на проектни предложения за енергийна ефективност в обществени сгради в различните области и общини на страната. Всички кметове имаха възможност предварително да подадат своите заявки в министерството на икономиката, които ще послужат за идентифициране на нуждите от саниране на училища, болници и др. и за разработване на методология и критерии за допустимост на проектите, които да бъдат финансирани от фонда до 2013 г.
След първите 550 млн. евро, отпуснати на България по линия на МФК, през миналата година правителството договори нова безвъзмездна помощ  в размер на 300 млн. евро. Около 120 млн. евро от тях ще бъдат отделени за проекти в областта на сигурността на енергийните доставки, рехабилитацията и модернизацията на производството, преноса и разпределението на енергия, енергийната ефективност, опазването на околната среда  и климатичните промени. Същинското набиране на проектни предложения ще стартира през февруари 2012 г. и ще приключи до края на август 2012 г.
 
ОП "Конкурентоспособност" отпуска 190 млн. евро за зелена индустрия
В средата на ноември 2012 г. бе отворена схема за насърчаване на инвестициите в зелена индустрия по приоритетна ос 2 на ОП "Конкурентоспособност" на стойност 40 млн. евро. Основната й цел е да подкрепи големите предприятия в България за преодоляване на негативните екологични въздействия и намаляване на енергийната интензивност и диверсификация, въвеждане на нискоемисионни, енергоспестяващи технологии и ВЕИ. 
По тази процедура ще се финансират проекти за производство на изделия, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната. Ще бъдат финансирани дейности за развитие на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя, за оползотворяване на отпадъчна топлина, закупуване на малки когенерационни инсталации и на ВЕИ системи за отопление и вентилация, софтуерни системи енергиен мениджмънт и мн. др.
Всеки проект може да получи грант от 1 млн. лв. до 4 млн. лв., но не повече от 50% от общата стойност на допустимите разходи по обявената схема. Останалите 50% от инвестиционните средства по проекта се осигуряват от кандидата.

Програма "Интелигентна енергия – Европа" за 2012 г. вече е отворена
За участие в програмата е необходимо създаването на екип от поне три независими организации или фирми, регистрирани в три отделни страни-участнички в програмата - страните от Европейския съюз, както и Хърватска, Македония, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия. Изключение от това правило през 2012 г. се прави за предложения по новите инициативи за квалификация на кадри и за мобилизиране на инвестиции в устойчива енергия на местно ниво.
Крайната дата за изпращане на проектни предложения от пита "проекти за разпространение" за 2012 година е 8 май 2012 г., 17:00 (Брюксел – местно време).

София
Обновяването на сградите върви със стабилно темпо
След края на 2012 г. София би трябвало да е намалила с 53% енергийните разходи на девет училища благодарение на проект, финансиран по оперативна програма "Регионално развитие". При обща стойност 8.463 млн. лева съфинансирането в размер 3.47 млн. лева е едно от големите пера в програмата за инвестиции в сграден фонд на Столичната община с обем почти 24.5 милиона лева.
Подобряването на обществени сгради в образованието и здравеопазването е част от последователната политика на столицата за намаляване на разходите за енергия. В периода от 2007 г. са построени и разширени повече от 40 детски градини и 2 училища и са направени почти 200 ремонта, включващи дейности като подмяна на дограма и ремонти на покриви.
В проектобюджета са заложени дейности по подобряване на енергийната ефективност на 61 детски заведения. За обследване и издаване на технически паспорти и проектиране са заложени повече от 1 милион лева, а за изпълнение на мероприятия по енергийна ефективност само в училищата – 1.425 млн. лева. Ако се добавят и средствата за основен ремонт на общински болници, само през 2012 г. ще бъдат похарчени над 12.5 милиона лева за обществени сгради, от които значителна част е свързана с енергийната им ефективност. В допълнение са предвидени и мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилища.
Сумата е равна на една пета от това, с което държавата ще финансира проекти за енергийно обновяване на жилищни блокове.

Пловдив
ЕСКО договори разширяват финансовите източници
До момента в Пловдив са енергийно обновени 24 общински сгради по проекти, финансирани по ОП "Регионално развитие", фонд "Козлодуй", фонд "Енергийна ефективност" и собствени средства. Основна задача на общинската администрация през 2012 г. е преминаването към по-евтини енергоизточници и подобряване на енергийните системи в общинските обекти – административни сгради, училища, детски градини, здравни заведения. Община Пловдив наскоро подаде 7 предложения в Националния доверителен екофонд за подмяна на отопление от въглища и нафта към газ и ТЕЦ.
По думите на кмета Иван Тотев тази година ще бъдат проведени първите конкурси за финансиране по ЕСКО схеми на проекти за подобряване на енергийната ефективност в общински сгради. Стартира и подготовката на стратегия за улично осветление 2020, която ще определи до голяма степен подмяната на лъчевото осветление с интелигентни енергоспестяващи решения
(акценти) Енергийно обновени са 24 общински сгради, стартира подоготвка на Стратегия за улично осветление 2020

Стара Загора
В Стара Загора 2.49 гигаватчаса е целта за енергийни спестявания до 2016 г.
В периода 2008-2010 г. 18 сгради са подложени на ремонти, при които са въведени мерки за енергийна ефективност със средства от бюджета на общината. 9 учебни сгради – детски градини, училища, ясли, са санирани по проект за 5,5 млн. лв. по ОП "Регионално развитие".      
В изпълнявания проект за подобряване на градската среда в кв. "Железник" на стойност 8.5 млн. лв. от ОПРР, е заложено изграждането на високоефективно автономно парково и алейно осветление с използване на възобновяем енергиен източник. Община Стара Загора кандидатства и с проект за подобряване на енергийната ефективност на училища и детски градини пред Международен фонд "Козлодуй".    
През 2011 г. на територията на пивоварния завод "Загорка" в Стара Загора стартира дългосрочен проект за оптимизиране на складовите пространства и логистичните процеси. Новите съоръжения са част от плановете на компанията за реализиране на платформата на "Хайнекен" за устойчиво развитие "Създаваме по-добро бъдеще" и са напълно съобразени с актуалните зелени технологии и изисквания. Изграждащият се покрит склад ще е сертифициран по метода BREEAM. Най-важните му иновативни зелени характеристики са:
- Поддържане на изискуемата температура в складовата част без охладителна и отоплителна система посредством по-добра изолация, бързи врати, естествена вентилация и принудителна циркулация на въздуха;
- Максимално използване на естествената дневна разсеяна светлина с цел намаляване консумацията на електричество за осветление чрез използването на LED технология и иновативната система Solar Tube;
- Внедряване на система за събиране и използване на дъждовната вода с цел намаляване използването на питейна вода;
- Изграждане на BMS (Building Management System) с оглед поддържане на работните условия при минимална енергийна консумация.

Склад на "Загорка" се сертифицира по BREEАM
През 2011 г. на територията на пивоварния завод "Загорка" в Стара Загора стартира дългосрочен проект за оптимизиране на складовите пространства и логистичните процеси. Новите съоръжения са част от плановете на компанията за реализиране на платформата на "Хайнекен" за устойчиво развитие "Създаваме по-добро бъдеще" и са напълно съобразени с актуалните зелени технологии и изисквания. Изграждащият се покрит склад ще е сертифициран по метода BREEAM. Най-важните му иновативни зелени характеристики са:
•Поддържане на изискуемата температура в складовата част без охладителна и отоплителна система посредством по-добра изолация, бързи врати, естествена вентилация и принудителна циркулация на въздуха;
•Максимално използване на естествената дневна разсеяна светлина с цел намаляване консумацията на електричество за осветление чрез използването на LED технология и иновативната система Solar Tube;
•Внедряване на система за събиране и използване на дъждовната вода с цел намаляване използването на питейна вода;
•Изграждане на BMS (Building Management System) с оглед поддържане на работните условия при минимална енергийна консумация.
 
Русе
Все още няма избрани изпълнители по обявената обществена поръчка по проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе", показа справка на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Проектът е на стойност 3 915 535 лв. Договорът за изпълнение беше подписан на 13 декември 2010 г. Изпълнението на СМР за въвеждане мерки за енергийна ефективност включват изпълнение на топлоизолация фасади, подмяна външна дограма, външна минерална мазилка, в някои от училищата ремонт покрив, подмяна осветителни тела, радиатори, инсталиране на слънчева инсталация на покрива. С проекта са обхванати ОУ "Никола Обретенов", ОУ "Любен Каравелов", СОУПНЕ "Фридрих Шилер", СОУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", ОУ "Тома Кърджиев", ОУ "Братя Миладинови" и ОУ "Олимпи Панов". Одобрение от Националния доверителен екофонд има проект за саниране на целодневна детска градина "Незабравка".
 
Плевен
Най-мащабният проект на община Плевен в сферата на енергийната ефективност е "Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания" и се изпълнява по оперативна програма "Регионално развитие". Договорът е подписан на  13 декември 2010 г., като датата на приключването му е 13 декември. Бюджетът на проекта е 4 158 903 лв. Предвижда се осъществяване на мерки за енергийна ефективност, включващи подмяна на дограма, поставяне на топлоизолация, подмяна на осветителните тела с енергоефективни, ремонт на абонатни станции.
Неговата реализация ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt), учениците ще бъдат облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура и с обновяването на сградите ще се реализира икономия на енергия.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Поръчката за изпълнител беше обявена в седем обособени позиции. Три от тях бяха спечелени от плевенската фирма "Марсен" ООД, които ще работят по въвеждането на енергийно ефективни мерки в МГ "Гео Милев", СОУ "Иван Вазов" и СОУ "Стоян "."Стройпродукт" ЕООД Плевен и  "Термикс ЕС"ООД Пазарджик също ще изпълняват по една от позициите, изборът в две е прекратен и предстои повторно обявяване на поръчката.

Бургас
Реализацията на мерки по енергийна ефективност на общинския сграден фонд с акцент саниране на учебни заведения, училища и детски градини, стимулиране на лица и фирми за използване на алтернативни източници на енергия, разширяване на газопреносната мрежа в града, въвеждане на енергоефективно улично осветление са сред приоритетите, заложени в стратегията за устойчиво енергийно развитие на община Бургас до 2013 г.
През миналата година общината приключи проект по "Регионално развитие" на стойност 5.7 млн. лв. за саниране на седем учебни заведения. До момента общината е получила одобрение за финансиране на 12 проекта за повишаване на енергийната ефективност на детски заведения, училища и улично осветление в централната градска част от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Част от проектите вече са изпълнени.
През 2012 г. за саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения са предвидени 2 916 875 лв. За съфинансиране на обекти по Националния доверителски екофонд са предвидени 300 000 лв.
През 2012 г. средства ще се вложат в газифициране на РДЦ "Меден рудник" – 5000 лв., изграждане на соларна инсталация в СОУ "К. Петканов" – 30 000 лв., енергоефективно улично осветление на Бургас, І етап – 1 010 200 лв., осветление парк "Росенец" - 800 000 лв.  Предвидени са средства и за две нови детски градини - ЦДГ №13 "Надежда", "Меден рудник" – 537 000 лв., и ЦДГ кв. "Банево" – 200 000 лв.

5.7 млн. лв. са вложени в саниране и енергийна ефективност на 7 учебни заведения,
1 млн. лв. за първия етап от изграждане на енергоефективното улично осветление на Бургас.

Варна
На 27 детски градини на територията на община Варна бе извършено пълно енергийно саниране в рамките на проект "Бъдеще за нашите деца", финансиран по ОП "Регионално развитие". В рамките на година и половина бяха усвоени 5.95 млн. лв. Община Варна работи и по още няколко проекта, свързани с енергийното саниране на шест музея във Варна, саниране на болнични заведения, енергоефективна реконструкция на системите за осветление в общински сгради, въвеждане на енергоефективно улично осветление и др. Повишаването на енергийната ефективност на градския транспорт е заложено в проекта за интегриран градски транспорт на града, който е в процес на оценка. Друг начин за постигане на по-устойчива енергийна ефективност е газификация и топлофикация на градските райони.В сравнение с други градове на страната гр. Варна е сравнително слабо топлофициран. Централното топлоснабдяване на комунално-битовият сектор в града е само около 12%. Отоплителната централа е собственост на френската фирма "Далкиа", която през 2009 г. изгради и когенерация. През 2011 г. дружеството лансира проект "Кайсиева градина". С него дружеството цели да подпомогне жителите на варненския квартал "Кайсиева градина" в процеса на пълно реновиране на панелните им жилища, като по този начин подобри качеството и комфорта на техния живот и намали емисиите въглероден диоксид от използване на първична енергия. Екипът на дружеството е разработил цялостна стратегия, чрез която да подпомогне клиентите си да се възползват в пълна степен от европейските средства, които предстои да бъдат усвоени през тази година.  

5.95 млн. лв. са вложени в пълното енергийно саниране на 27 детски градини във Варна


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да обзаведем стая за тийнейджър-момче
Тийнейджърите-момчета проявяват стил и претенции когато става въпрос за обзавеждане на стаята им. Ето няколко ...

19

 Календар