Интермодалният терминал в Пловдив - чрез концесия или смесено дружество | За базовата инфраструктура са предвидени 11.3 млн. евро от ОП "Транспорт"

Интермодалният терминал в Пловдив ...

Публикувано на: 2011-11-21 05:47:00

Интермодалният терминал в Пловдив - чрез концесия или смесено дружество | За базовата инфраструктура са предвидени 11.3 млн. евро от ОП "Транспорт"


Развитието на мрежа от интермодални терминали е един от приоритетите в дългосрочната стратегия за развитие на железопътната инфраструктура. Предвид геостратегическото и икономическото значение и напредналата фаза на подготовка на проекта за интермодален терминал в Пловдив, Министерство на транспорта и НК "Железопътна инфраструктура" предприеха стъпки за включването му за финансиране от ОП "Транспорт" през настоящия програмен период. Индикативната стойност на проекта е 11,305 млн. евро, а строителството е планирано да започне в края на 2012 г. С решение на МС от юли т.г. той получи статут на обект от национално значение.
С оглед незабавно пускане в експлоатация на терминала, е подготвена стратегия за публично-частно партньорство. За целта паралелно с търговете за строителство ще стартират и процедури за избор на частен партньор-оператор.
 
В рамките на финансираната по програма TEN-T и държавния бюджет "Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране - Пловдив" избраният от НКЖИ консултант - Обединението "НЕТ инженеринг - Трансгео", изготви прединвестиционно проучване, финансов и икономически анализ на разходите и ползите (АРП) и идеен проект за определената площадка – жп гара Тодор Каблешков, с. Златитрап. Въз основа на тези проектни документи е разработена и Стратегия за публично-частно партньорство (ПЧП) за изграждане и функциониране на интермодалния терминал.
"Нуждата от осигуряване на качествени публични услуги в страната чрез инвестиции за изграждане на базисна инфраструктура налага използването на иновационни методи за структуриране и финансиране на инвестиционните проекти, какъвто е и ПЧП", посочи инж. Илия Илиев, управител на "Трансгео" ООД. 

При разработването на ПЧП стратегията на терминала в Пловдив
Предварително са изготвени проучвания за инвестиционните разходи за изграждане на инфраструктурния обект – демонтаж, разрушаване, измествания, рехабилитация на съществуващи елементи на транспортната инфраструктура, необходими отчуждения на земя, изграждане на нова инфраструктура - железен път, пътни връзки, пътни и железопътни транспортни съоръжения, телекомуникационни връзки и сигнализация, ж.п. ел. захранване и контактна мрежа, сгради, настилки, паркинги, складови площи, ограждане на площадките.
От Консултанта посочват, че е направен обстоен правен анализ на възможностите за ПЧП партньорство, съотносими към изпълнението и експлоатацията на терминала, определени са задълженията и изискванията на потенциалните частни партньори, определен е дела на финансиране от частни организации, разработена е финансова схема за детайлен бюджет за проектиране и строителство и е предложено разграничение между частни и публични партньори, предложени са варианти за реализация на ПЧП, оценена е обществената полза от изграждането и функционирането на терминала.
В резултат на направените проучвания е установено, че проектът има сериозен потенциал за развитие, привличане на товари и преориентиране на транспортния бизнес в региона към използването на комбиниран транспорт и контейнерни превози.

Разгледаните при изготвянето на стратегията варианти са:
- Вариант 1: Инвестиране и опериране от частен капитал.
- Вариант 2.а: Инвестиране от държавата и опериране от частен партньор.
- Вариант 2.б: Инвестиции от страна на държавата със съфинансиране от ЕС и опериране от частен партньор.
- Вариант 3: Създаване на ПЧП с европейско финансиране.

В хода на техническата помощ въз основа на анализа на трафика са определени два етапа на развитие на интермодалния терминал в Пловдив:
- Първи етап – 2013-2028 г. до достигане на максималния капацитет на терминала. Прогнозните очаквания са през този период максималният оборот да достигне 57.600 товарни единици (TEU) на година.
- Втори етап – 2028-2040 г. разширение, с което терминалът да поеме нарастващото търсене. Прогнозният максимален оборот е 83.000 товарни единици (TEU) на година.

Анализът на етапите показва, че за реализация чрез схемата на ПЧП най-подходящи са Вариант 2.а. и Вариант 2.б.
Тези варианти водят до намаляване на публичните разходи за реализация на проекта и дават по-висока стойност на ННС при реализацията им с механизмите на ПЧП.
От правна гледна е направена препоръка за реализация на проекта по тези схеми, чрез концесионна процедура или чрез смесено публично-частно дружество. Отчетено е, че предвид законовата база в България, концесионната процедура има ясно регламентиран и законоустановен ред за осъществяването на ПЧП.
Поради това, че концесионната процедура отнема време и изисква редица съгласувания и одобрения, е препоръчано подготвителните действия за осъществяване на концесията, да стартират паралелно със строителните работи по изграждане на терминала с оглед незабавно след пускане на обекта в експлоатация да бъде наличен и частен партньор-оператор. От гледна точка на правната форма, подходяща опция за реализация на ПЧП е и смесено дружество, като процедурата за оценка и избор на частен партньор към момента изглежда недостатъчно прозрачна и изчистена и особено в транспортния сектор за него не съществува адекватна практика.

За проекта

Финансиране: ОП "Транспорт", ос 3: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари
Индикативна стойност: 11.305 млн. евро
График – 2012 - 2013
Готовност
- Изготвено прединвестиционно проучване и е избрана площадка 
- Изготвен идеен проект
- Изготвен анализ разходи-ползи и стратегия за ПЧП
- Изготвена тръжна стратегия и документация за възлагане на строителство
В изпълнение:
- Подготовка и одобрение на ПУП
- Провеждане на отчуждителни процедури
- Подготовка на апликационна форма за финансиране
Параметри на терминала по генерален план (Етап1/ Етап 2):
Обща площ на терена - 68 870 м2
в това число:
зона за изчакване - 7200 кв.м
контролна зона -287 кв.м
площ за железен път- 6763 м2/ 13 132 кв.м
обслужваща зона- 27 677 м2 / 43 601 кв.м
зелена площ- 26 665 м2 /4372 кв.м
тротоар - 278 кв.м
нова пътна връзка - 3330 кв.м
Рамка на ПЧП
На европейско ниво нормативната рамка за осъществяване на ПЧП е регламентирана в следните основни документи:
Директива 2004/17/ЕО
Директива 2004/18/ЕО
Зеплена книга за публично-частните партньорства
Правото на ЕС относно публичните договори, концесиите и др.
В България все още съществува единствено проект на закон, който да регламентира ПЧП. Досегашната практика се основава на наличието на отделни нормативни актове, определящи правилата приреализиране на някои от видовете публично-частни партньорства.
Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Кухненски вратички
Кухненски вратички – как да обновите кухнята с минимум средства Кухнята ви определено има нужда от освежаване ...

12

 Календар