Паркинг елементи от HDPE (Полиетилен висока плътност)

Паркинг елементи от HDPE (Полиетилен ...

Публикувано на: 2011-11-03 16:37:56

Паркинг елементи от HDPE (Полиетилен висока плътност)

Паркинг елементите от HDPE са една нова и иновативна система на българския пазар. Последните няколко години този продукт започна да навлиза на нашият пазар , решавайки проблеми по отношение не само на визията, а и на озеленяването.

 

 

Едно от основните предимства на този вид продукт е озеленяването. Армираната пластмасова решетка дава възможност да се постигне до 99% озеленяване на покритата повърхност, изключителната лекота и удобен начин на скопчаване на решетките една за друга придава бързина на монтажистите. Структурата с малка дебелина и зелен цвят остава незабележима, а освен това 100% от водното количество напоява и достига до почвата, което спохожда за благоприятното отглеждане и поддръжка на тревната растителност.

     Прилагането на армиращи пластмасови решетки за вертикална планировка се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект за всеки конкретен строеж, като се вземат предвид посочените в БДС област на приложение на продукта, техническите му показатели и указанията за приложение.

В проекта трябва да се посочат:

- изисквания към основата, върху която ще се полагат в зависимост от натоварването на пътната настилка;

- вид и характеристики на използваните материали за запълване и покриване на решетката.

Определящи за експлоатационното натоварване на пътните настилки с използване на  пластмасовите решетъчни елементи са деформационните характеристики на основата, върху която се монтират. В зависимост от характеристиките на основата се определя и областта на приложение на пластмасовите решетки.


При изграждане на насипни пътни настилки за паркинги, открити складови площи и пешеходни зони е необходимо да се запознаем с указанията за монтаж и изискванията за подготовка на основата.                                                                    

Първоначално повърхностният почвен слой на определената за строежа площ се отстранява на дълбочина не по-малко от 150 mm, почиства се добре от хумусният слой и се оценяват деформационните характеристики на земната основа чрез лабораторни или полеви земно механични изпитвания - определят се модулът на еластичност Е и/или плътността на почвата (чрез CBR метод) или с натоварваща плоча.

В зависимост от деформационните характеристики на земната основа и предназначението на строежа (при експлоатационно натоварване ≤ 500 kN/m2) се отстранява допълнително най-малко още 100÷250 mm почвен слой (100 mm при почви със CBR ≥ 6% и 250 mm при почви със CBR <2%) от нивото, на което е извършена първоначалната оценка.

След отстраняване на последния почвен слой основата се заравнява, профилира  се с необходимите наклони и се уплътнява чрез валиране или трамбоване.

Изграждането на трошено-каменна основа се извършва чрез послойно насипване и уплътняване на трошен камък или чакъл фр.8/22 mm с дебелина 50 mm на всеки слой до достигане на проектната кота на повърхността, върху която ще се монтират елементите. Степента на уплътняване на трошено-каменната основа се контролира чрез обемната плътност или чрез полеви изпитвания с натоварваща плоча до достигане на показателите, заложени в проекта. При отсъствие на изисквания модулът Е на основата трябва да е по-голям от 150 МРа. По време на изпълнението на основата се постигат и необходимите наклони за оттичане на повърхностните атмосферни води към отводнителен канал. При необходимост, предварително се проектира и изпълнява и дренажна отводнителна система.

За подготовка на основата и за монтаж на пластмасовите решетъчни елементи се използват следните инструменти: ръчно управляем валяк или ръчна вибрираща плоча, електрически или ръчен трион, остър нож или друг подходящ уред за рязане, кирка, лопата, нивелир.

Необходими са и следните материали: трошен чакъл или трошен камък фракции 4/16 mm и 8/22 mm, пясък фракция 0/4 mm, геотекстил с площна маса не по-малка от 200 g/m2; наторена почва, компост (органична тор), семена и/или тревни чимове в съответствие с проекта. Не се допуска употребата на речен чакъл, т.е. добавъчен материал със закръглени зърна.

Начин на работа: очертават се границите върху земната повърхност на бъдещия строеж и се изпълняват земно-изкопните работи до достигане на почвен слой с необходимите деформационни характеристики, заложени в проекта. Същевременно се изпълняват  и необходимите наклони и дренажни системи за отвеждане на повърхностните и подпочвени води.

След достигане на проектната дълбочина на изкопа при необходимост земната основа се уплътнява до достигане на проектните нива.

По границите на изкопаната площ, върху която ще се полагат елементите, се монтират предписаните по проект бордюри. Те могат да бъдат дървени, бетонни, стоманени или пластмасови.

Върху уплътнената земна основа се полага геотекстил и се насипва и уплътнява послойно трошено-каменната основа до достигане на проектно ниво за полагане на елементите на решетката за насипната настилка. Преди монтажа на елементите се оценяват съответствието на деформационни характеристки на основата със заложените в проекта. При несъответствие се извършва допълнително уплътняване до достигане на необходимото съответствие.

Върху уплътненият подложен слой се подреждат пластмасовите елементи. Препоръчва се да се подреждат по широчина, а не по дължина на обекта. Друг препоръчван начин на подреждане на елементите е да се започне от ъгъл и да се полагат стъпаловидно по вертикала, хоризонтала и по диагонал.

Където е необходимо елементите се изрязват с електрически или ръчен трион за оформяне на закръгления или около препятствия. Не се препоръчва използване на парчета с площ, по-малка от 50% от площта на оригиналния елемент.

В зависимост от предвидения завършващ слой решетките се запълват както следва:

За насипна настилка решетките се запълват с трошен чакъл или трошен камък фр. 4/16 mm. Трошеният материал се уплътнява с вибрираща плоча и елементите се допълват, ако е необходимо. Пластмасовите елементи трябва да бъдат покрити с уплътнен слой от натрошен чакъл или камък с дебелина на покритието не по-малка от 20 mm. Площите могат да се използват веднага.

За затревена повърхност решетките се запълват с предписана по проект пясъчно-почвена смес, върху която се разпръскват семена. Сместа се уплътнява с леки вибрационни движения върху решетката.  Следват грижи за торене, напояване и отглеждане на тревата. Площите могат да се използват веднага, но е препоръчително да се изчака поникването на тревата.

Ако се използват тревни чимове половината от решетката се напълва с пясък, върху който се насипва почва и след това се разстилат чимовете. Чимовете трябва да бъдат плътно подредени един до друг и до бордюрите, а където е необходимо се оформят чрез изрязване с остър нож. Положените чимове леко се валират, за да се избегне образуване на въздушна възглавница.

Когато елементите се използват за укрепване на земни откоси или за елементи от дренажни системи се изпълняват предписанията на инвестиционния проект за конкретния строеж.

Насипните пътни настилки, изградени с пластмасови решетки, запазват експлоатационните си показатели за предвидения експлоатационен срок, само когато са положени върху основа с необходимите деформационни характеристики за съответното натоварване на настилката.

         Изисквания за съхранение на елементите на открити и закрити помещения:

При съхранение в закрити помещения трябва да се спазват противопожарните норми, тъй като пластмасовите решетки са горими. При складиране на открити площи решетките не трябва да се оставят повече от 7 дни на пряка слънчева светлина, тъй като те не са устойчиви на UV лъчение. При необходимост от по-дълго съхранение на открито решетките трябва да се покрият с подходящо покривало (брезент, мушама или други непрозрачни материали).

 

Всички, които проявяват интерес към този иновативен продукт, могат да се обърнат към фирма „Нанев и Ко” ООД . Специалистите с удоволствие ще отговорят на всички Ваши въпроси.

ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ ОТ HDPE СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ФИРМА

 

 

 

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.zonacomfort.eu/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове фитинги
Важно е фитингите, с които работите, да са от същия материал, от който са и тръбите. Те се използват за уплътняване ...

15

 Календар