Към урбанизираната територия на Пловдив се добавят нови 463 ха | В бъдещата многофункционална зона "Прослав-запад" се предвижда изграждане на нов мост над р. Марица

Към урбанизираната територия ...

Публикувано на: 2011-08-08 05:31:00

Към урбанизираната територия на Пловдив се добавят нови 463 ха | В бъдещата многофункционална зона "Прослав-запад" се предвижда изграждане на нов мост над р. Марица

В съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Пловдив в западната част от землището е предвидена за разширение на урбанизираната територия нова зона "Прослав-запад".
Нейното функционално и инфраструктурно изграждане и приобщаване към града обуславя създаването на подробен устройствен план – план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони, който ще развърже инвестиционната активност на гражданите и фирмите. В началото на август община Пловдив стартира открита процедура по ЗОП за изработване на ПУП-ПУР на "Прослав-запад". Седмица преди нея беше открита и обществена поръчка за ПУП-ПУР на зона "Юг 2". До края на годината общината трябва да възложи и изготвянето на планово техническо задание за изменение на ОУП.

Съгласно одобреното задание територията на "Прослав-запад" обхваща 463 ха, значителна част от тях земеделски земи, в които са реализирани жилищни, производствени, складови и други обекти около "Пещерско шосе", кв. "Прослав" и Околовръстното шосе без необходимата транспортна и техническа инфраструктура. Зоната граничи на запад със земеделски земи, на юг – с новопредвидената по ОУП жилищна зона "Юг 2" и земеделски земи, на изток – с кв. "Прослав", кв. "Смирненски IV", спортен комплекс "Отдих и култура", на север – с река Марица. В обхвата влизат защитените зони "Марица Пловдив" и "Река Марица" и защитената местност "Нощувка на малък корморан – Пловдив".

В устройствения план на "Прослав-запад" трябва да се предложи решение за бъдещото развитие на зоната като многофункционална, съобразено с реализираното застрояване и предвижданията на ОУП и неговото бъдещо изменение. При изработването е необходимо да се отрази корекцията на река Първенецка и изградените диги по нея, както и да се осигури минимум 165-170 м регулационен габарит на река Марица. Важен елемент е съобразяване със съществуващата двупътна и електрифицирана жп отсечка Т. Каблешков – Пловдив, с предвидения за изпълнение проект за модернизация на жп линията Септември - Пловдив за скорост 160 км/час. Трябва да се дефинира уличната мрежа, да се заложат трасета за велоалеи и нов мост над река Марица (по възможност и пешеходен) за връзка със северния бряг, предвижданията да се съобразят с трасетата на двата магистрални водопровода от помпена станция "Юг" и санитарно-охранителната зона.

Устройствените зони са: жилищни зони с преобладаващо малко- и средноетажно застрояване, смесена многофункционална зона, предимно за средно етажно обитаване, смесени обслужващо-производствени зони, смесена многофункционална производствена зона и предимно производствена зона с преобладаващи складови функции. Задължително е оформяне на зони за градски паркове,за озеленяване на сервитути и за изолационна зеленина.

Срокът за изготвяне на ПУП-ПУР на "Прослав-запад" е 420 дни, прогнозната стойност - 95 000 лв. с ДДС. За определяне на икономически най-изгодната оферта ще се дава оценка по критерии: ескизен проект - тежест: 50 точки, цена -  30 т., срок - 20 т.

Успоредно с устройствения план община Пловдив обяви и поръчка за изработване на информационна система за управление и устройство на територията. За ГИС системата са предвидени 338 000 лв. с ДДС и срок на изработване – 24 месеца.

Срокове

Получаване на документация       2.09.2011 г., 16.00 ч.
Подаване на заявки        12.09.2011 г., 16.00 ч.
Отваряне на оферти    13.09.2011 г., 13.00 ч.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Пелети
ПЕЛЕТИ Дървените пелети са вид дървено гориво, призведено от дървени стърготини като вторичен продукт ...

18

 Календар