Възлагат подробен устройствен план на зона за обитаване "Юг 2" в Пловдив | С новооформящата се територия градът се разширява с 411.7 ха

Възлагат подробен устройствен ...

Публикувано на: 2011-08-01 05:44:00

Възлагат подробен устройствен план на зона за обитаване "Юг 2" в Пловдив | С новооформящата се територия градът се разширява с 411.7 ха


Община Пловдив стартира конкурсна процедура за изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони на нова градска зона, наречена "Юг 2".

Според общия устройствен план Пловдив трябва да бъде разширен с две нови зони за обитаване в южната част на града. Едната е "Юг 1" с площ 343.6 ха и за нея вече има стартирана процедура за изработване на ПУП-ПУР. В съседство с нея е разположена "Юг 2", която обхваща 411.7 ха, граничещи на изток със землището на община Родопи, на запад – с бъдещата зона "Прослав-запад", на север – с новоофрмена третокласна пътна артерия, а на юг – земеделски земи и Околовръстния път.

Основна задача на ПУП-ПУР на "Юг 1" и "Юг 2" е териториалното отлагане на предвидените в ОУП обществени мероприятия:
- Първостепенна и обслужваща улична мрежа
- Обекти на социалната инфраструктура (образование, здравеопазване, административно-делово обслужване, зелена система и др.), които са свързани с мащабни отчуждителни мероприятия
- Обекти на техническа инфраструктура (ВиК, електрификация, газификация и пр.)

Важен момент при устройственото планиране на зоните е съобразяването и обединяването на множеството частични ПУП, чието прилагане създава проблеми при овладяването на територията. Естествен делител на двете зони е трасето на новопредвидената третокласна пътна артерия. Териториите в обхвата на "Юг 2" са заети в по-голямата си част от земеделски земи, в които са реализирани редица жилищни, производствени, складови и др. обекти, ситуирани основно около "Коматевско шосе" и околовръстния път. Обслужването им обаче е затруднено поради липса на транспортни артерии и съпътстваща техническа инфраструктура. Липсват обекти на социалната инфраструктура, на зелената система и спорта. Частично тези проблеми са решени с ПУП на кв. "Коматево".

В ПУП-ПУР на зона "Юг 2" трябва да се предложат решения за:
- Дефиниране на уличното пространство по главния разпределител – бул. "Коматевско шосе", като се определят задължителните застроителни линии с цел внасяне на чувство на градски мащаб;
- Обемно-пространствено решение на "гръбнака" на зоната – нейният линеен център, естествено продължение на градската центрова система – да се търси по "Коматевско шосе" с постепенно затихващи активности от районно ниво;
- Запазване на съществуващите УПИ, отредени по одобрени устройствени разработки.

Основното предназначение на териториите на двете зони е за "Обитаване". При общо "Бруто жилищна територия" в  "Юг 1" 327.2 ха и в "Юг 2" 377 ха за "Нето жилищни терени" трябва да се предвидят съответно около 178 ха и 200 ха (50-55% - чл. 14, ал. 3, т. 1 Нар. 7). Този показател е заложен в  ОУП и е съобразен със спецификата на зоната - за индивидуално, предимно нискоетажно жилищно застрояване в обособени парцели и повишен комфорт на обитаване (мин. 30 кв.м РЗП/обитател).

В зоните на двата районни центъра трябва да се предвидят Смесени многофункционални зони със средноетажно застрояване с обществени партери, както и самостоятелни обслужващи обекти.

По отношение на зелената система трябва да се отделят мин. 20 ха терени за зелени площи за широко обществено ползване, както и зелени ивици за улично озеленяване. Съобразно предвижданията на ОУП е задължително отреждането на терени за спорт и спортни съоръжения.
Срокът за изготвяне на ПУП-ПУР на "Юг 2" е 300 календарни дни, а прогнозната стойност - 110 000 лв. с ДДС.

За да не се стига до обжалване на поръчките за устройствени планове, както се случи с обявените през 2010 г. ПУП-ове за "Юг 1" и Смесена многофункционална зона "Юг", работна група от представители на община Пловдив и пловдивските организации на САБ и КАБ усъвършенства приетите минимални изисквания и критерии за оценка на конкурсните предложения. По тях за ПУП-ПУР "Юг 2" е заложено изискване в проектантския колектив на всеки кандидат задължително да бъдат включени като отговорни лица за изпълнение предмета на поръчката: архитект, инженер-геодезист, инженер-комуникатор, инженер ВиК и инженер ЕЛ. Те следва да са изпълнили най-малко 3 ПУП-а за големи градски части или цели населени места от първи до четвърти функционален тип. Не се допуска участие на едни и същи лица в няколко фирми участнички.

Общината като възложител ще отстранява от процедурата и кандидати, които имат парични задължения към държавата или към общината. За определяне на икономически най-изгодната оферта ще се дава оценка по следните критерии: ескизен проект - тежест: 50, цена - тежест: 30, срок - тежест: 20.

Срок за получаване на документация       02.09.2011 г., 16.00 ч.
Срок за подаване на оферти        12.09.2011 г., 16.00 ч.
Отваряне на офертите    13.09.2011 г., 13.00 ч.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сухо строителство - облицовки, тавани. Предимства.
Отдавна никой не оспорва предимствата на сухото строителство, но тепърва специалистите се убеждават във възможностите, ...

13

 Календар