Стартира обновяването на жилищния фонд

Стартира обновяването на жилищния фонд

Публикувано на: 2011-06-20 09:40:02

Стартира обновяването на жилищния фонд


Публикувани са поканата и насоките по европейската схема, индикативна дата на обявяване е 30 юни, срокът за предложения – 14 октомври.

 
През последните години държавата направи малки опити да стимулира развитието на устойчив пазар за обновяване на остарелия жилищен фонд. Резултатът е повече от скромен, което означава, че нормативната среда, начинът на финансиране и предвидените стимули са били недостатъчни. "До момента жилищна политика в България е имало само на хартия плюс малко ведомствен жилищен фонд и задължения на общините за осигуряване на социални жилища", заяви неотдавна пред бизнеса на конференцията BalRec зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева. Анализната ситуация сочи, че няма нужда от масово ново жилищно строителство поради наличието и състоянието на съществуващия жилищен фонд. Политиката на МРРБ се насочва към акумулиране на публични и частни ресурси за саниране на многофамилните жилищни сгради в страната. По статистически данни само панелните блокове са 18 900, а не по-малко от 700 000 жилища в етажна собственост – 53.6 млн. кв.м, подлежат на обновяване. Това означава необходимост от инвестиции в размер на 7-8 млрд. лв. Част от тези средства могат да дойдат под формата на грант от европейските структурни фондове, държавния бюджет, фонд "Козлодуй", продажба на емисии парникови газови, заеми от Световната банка, ЕБВР, собствени средства на гражданите и бизнеса. 
 
По оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, вече е публикувана покана с насоки за кандидатстване, за подаване на  проектни предложения по схема "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради", която е в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.2 "Жилищна политика".
Основната й цел е осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36-те общини, центрове на градски агломерации.

Планираната от МРРБ индикативна дата на обявяване на схемата е 30 юни 2011 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения – 14 октомври 2011 г. Предвиденият общ бюджет е 63 млн. лв., от които 50 109 139.11 лева са безвъзмездна финансова помощ. Останалите 13 млн. лв. са за създаване на гаранционен фонд за кредитиране дела на сдруженията на собствениците.
Конкретен бенефициент на грантовите средства е дирекция "Жилищна политика" в МРРБ. Нейните функции ще бъдат да оценява допустимостта на проектите, да възлага извършването на енергиен и технически одит, проектиране, строителни дейности, строителен и инвеститорски надзор. Ще се субсидира и изборът на проектни мениджъри в районите за планиране, които да подпомагат процеса на сдружаване на собствениците и подготовката на документацията.
Всяка сграда, която бъде одобрена за финансиране в рамките на проекта, може да получи безвъзмездна финансова помощ максимум до 50% (при цялостно обновяване на жилищната сграда) или до 40% (при обновяване на отделни входове от жилищната сграда, т.е. самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост), останалите 50%, съответно 60%, от стойността на сградата ще следва да бъдат осигурени от собствениците на многофамилната жилищна сграда със собствени и/или заемни средства. Обследването за енергийна ефективност на всяка сграда ще се финансира изцяло от безвъзмездната финансова помощ по проекта.
Планираната продължителност на проекта не може да надвишава 36 месеца.

Допустимите дейности за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради:
- топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове
- основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект
- изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията
- балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация
- ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация
- монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители
- въвеждане на енергоспестяващо осветление
- внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия
- газифициране на сградата
- съпътстващи строително-монтажни работи, в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация, (включително прилежащото дворно място), свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.
2. Извършване на обследвания за енергопотребление.
Предмет на европейската мярка са не само панелните блокове, а всички многофамилни жилищни сгради, за които енергийния одит и техническото обследване доказват необходимост от саниране.

Собствениците на апартаменти – ключов партньор
Основен проблем, който създава пречки пред колективното обновяване на сградите в съсобственост, е отказът на обитателите за доброволно сдружаване, за осъзнаване на необходимостта от солидарност и защита на общия интерес. Решението е в приемане на изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Двете години от неговото действие показаха, че той трудно сработва поради слабостите си и поради липсата на традиции. Негативите му са свързани най-вече с усложнените процедури за свикване и провеждане на общо събрание, практически невъзможно учредяване на сдружение на собствениците и проблеми с процедурите за установяване на нарушенията  и налагане на санкции.
Предлаганите изменения и допълнения, които се обсъждат на второ четене в правната комисия на НС, визират: предоставяне на ползвателите на права на собственици при управлението на етажната собственост; опростяване на процедурите за свикване и провеждане на общо събрание и за оповестяване на протокола за провеждането му; намаляване на изискуемото мнозинство за учредяване на сдружение на собствениците от 100% на 67% с цел създаване на възможност за кандидатстване за обновяване на сградите; премахване на задължителния характер на контролния съвет; въвеждане на минимален праг от 1% от МРЗ за размера на дължимите вноски по фонд "Ремонт и обновяване"; възможност за създаване на общински фондове за обновяване чрез изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Още в началото на 2010 г. Асоциацията за реновиране на етажната собственост съвместно с Камарата на строителите, БАИС и други професионални сдружения и фирми разработиха Практическо ръководство за обновяване на сгради, което може успешно да подпомогне всички собственици, за които не е безразлично каква среда обитават и се опитват активно да я променят. Ръководството предоставя необходимия обем знания и информация за действащата нормативна уредба и произтичащите за собствениците задължения, процедурите за изпълнение на строителството, възможните схеми за финансиране.
 

Избираеми общини

 

1.              
 
София
 
2.                  
 
Пловдив
 
3.                  
 
Варна
 
4.              
 
Бургас
 
5.                  
 
Русе
 
6.                  
 
Плевен
 
7.              
 
Стара Загора
 
8.                  
 
Пазарджик
 
9.                  
 
Хасково
 
10.          
 
Велико Търново
 
11.              
 
Сливен
 
12.              
 
Шумен
 
13.          
 
Добрич
 
14.              
 
Ямбол
 
15.              
 
Перник
 
16.          
 
Враца
 
17.              
 
Габрово
 
18.              
 
Казанлък
 
19.          
 
Благоевград
 
20.              
 
Видин
 
21.              
 
Кърджали
 
22.          
 
Карлово
 
23.              
 
Кюстендил
 
24.              
 
Търговище
 
25.          
 
Монтана
 
26.              
 
Ловеч
 
27.              
 
Силистра
 
28.          
 
Разград
 
29.              
 
Петрич
 
30.              
 
Дупница
 
31.          
 
Свищов
 
32.              
 
Смолян
 
33.              
 
Велинград
 
34.          
 
Лом
 
35.              
 
Гоце Делчев
 
36.              
 
Панагюрище
 

 
 
На страницата на управляващия орган на ОП "Регионално развитие" е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" с конкретен бенефициент Дирекция "Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
С оглед постигане на диалог и сътрудничество заинтересованите лица могат да отправят своите коментари по публикувания проект в срок до 24 юни 2011 г. на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да почистим системата за отопление и вентилация?
            Колкото повече грижи полагате за отоплителната и вентилационна система,  толкова по-дълго време ...

26

 Календар