Ускорява се изграждането на 23 регионални системи за управление на отпадъците | В момента се изпълняват 26 договора за подготовка на инвестиционни проекти и един договор за строеж на депо в Ботевград на обща стойност 31.2 млн. лв.

Ускорява се изграждането на ...

Публикувано на: 2011-06-13 05:02:00

Ускорява се изграждането на 23 регионални системи за управление на отпадъците | В момента се изпълняват 26 договора за подготовка на инвестиционни проекти и един договор за строеж на депо в Ботевград на обща стойност 31.2 млн. лв.


Финансов ресурс от 717 288 084 лв. от ОП "Околна среда" е насочен към изграждане на 23 регионални системи, осигуряващи заедно с вече изградените и в процес на строителство 33 депа екологосъобразното обезвреждане на генерираните битови отпадъци в цялата страна.
Новата екологична инфраструктура трябва да съответства на Директива 1999/31/ЕО, въведена в националното законодателство с Наредба №8/24.08.2004 г., която изисква задължително осигуряване на предварително третиране на сметта преди крайното й депониране.

Възприемането на интегриран подход при управление на отпадъците цели оптимизиране на системите за събиране и транспортиране паралелно с изграждане на сепариращи и рециклиращи инсталации. В съответствие с новата Рамкова директива за отпадъците (2008/98/ЕО) националните ни цели до 2013 г. са за постигане на минимум 33% рециклиране на битовите отпадъци и до 35% за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на строителните отпадъци.  
Към средата на 2009 г. в сектор "Отпадъци" на ОП "Околна среда" нямаше нито един качествено подготвен проект от общини, обединени за регионално управление на битовите отпадъци.

В момента вече се изпълняват 26 договора за техническа помощ на обща стойност 16.7 млн. лв. и един договор за изграждане на регионална система в регион Ботевград (14.5 млн. лв).
Успешно са финализирани три договора за техническа помощ на стойност 873 128,98 лв.

В процес на оценка са проектите за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регион Перник – 21 млн. лв., и в регион Бургас –  40 млн. лв., както и големият проект на Столична община за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на стойност 256 млн. лв., за който се очаква решение на ЕК по първата фаза.
Предстои издаване на решение на ръководителя на управляващия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Видин на обща стойност 20.5 млн. лв.
До 31 август се очаква да бъдат внесени проектните предложения за над 221 млн. лв. на 14 региона: Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора, Ямбол и Малко Търново, които получиха покани за директно предоставяне на безвъзмездна помощ през ноември 2010 г.
До края на годината предстои да бъдат обявени и последните покани за изграждане на регионални системи в Пазарджик, Кочериново и Провадия и за претоварна станция в община Своге.

Задължителни изисквания към инвестиционните проекти
на общините за финансиране по приоритетна ос 2 на ОПОС са:

- аргументирано прединвестицинно проучване, даващо достатъчно информация за разглежданите алтернативи при определяне площадките за изграждане на регионални депа, техния необходим капацитет (осигуряващ срок на експлоатация на 1-ва клетка най-малко 5–7 години), предлаганите съоръжения за третиране на отпадъците (сепариращи инсталации, съоръжения за компостиране на зелени отпадъци, съоръжения за механично-биологично третиране на отпадъците, съдове и транспортна техника, допринасяща за разделно събиране) с необходимия им капацитет, определяне необходимостта от претоварни станции (с основна цел намаляване транспортните разходи)
- анализ на разходите и ползите, определящ категорично социалната поносимост на изгражданите съоръжения
- проведена процедура по оценка на въздействие на околната среда и издадено комплексно разрешително.
Наличието на работен проект не е задължително условие. Сред основните причини за забавяне на проектните предложения от страна на общините бенефициенти са основно констатирани несъответствия с обхвата на прединвестиционните проучвания, проблеми със собствеността и местоположението на площадките, несъгласие на някои общини с регионалното разпределение, отчитат от МОСВ. В индикативния обхват на седем проекта (Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кочериново, Пазарджик и Провадия) е включено и съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци.

Строителството на първото регионално депо
с финансиране по ОП "Околна среда" стартира в Ботевград на 1 декември 2010 г. Проектът е на обща стойност 17.5 млн. лв. Договорът по ОП "Околна среда" е за 14.5 млн. лв., от които над 12.3 млн. лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, а остатъкът е национално съфинансиране. Срокът за реализация на съоръжението е 1 март 2012 г. Регионалната система ще обслужва три общини: Ботевград, Правец и Етрополе. Общата площ на отредения терен за твърди битови отпадъци е около 130 дка в землището на с. Трудовец. Проектът включва изграждане на първа клетка на регионално депо за неопасни битови отпадъци, включително стопански двор, обща вътрешна инфраструктура и вътрешни технологични пътища, и довеждаща инфраструктура – външен път, външно електрозахранване, външен водопровод, специализирана техника за експлоатацията на депото, вътрешни системи за обезвреждане на инфилтрат и сметищен газ. Главен изпълнител на депото е обединение "Инфрастрой", в което участват фирмите "Обществено строителство Агробилд", "Енергоремонтстрой","Пътно поддържане" и "Пътища и съоръжения". Стойността на договора е 12 835 318.88 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществява от "Агрико консулт" ЕООД. Планирано е обектът да бъде завършен за 22 месеца, като за изграждането му работят 70 души. Намерението на общината е строителството да завърши преди определения краен срок. С решение на общинския съвет през 2010 г. е отреден и терен с площ от 31.069 дка, в непосредствена близост с депото, за изграждане на завод за преработка на отпадъците чрез публично-частно партньорство, като за момента има заявен интерес от две фирми.

По програма ИСПА в сектор "Отпадъци"

са изградени и въведени в експлоатация пет депа за твърди битови отпадъци в Созопол, Монтана, Севлиево, Силистра и Русе.
В строеж е Регионалният център за управление на отпадъците в Кърджали, за който се наложи оптимизация на проекта.
През 2011 г. в държавния бюджет са заделени 20 млн. лв.
за изграждане, реконструкция и модернизация на депа в общините Гоце Делчев, Сандански, Враца (Враца и Мездра), Асеновград (Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки), Смолян и Шумен, както и за изграждане на сепариращи инсталации за битови отпадъци в общините Враца, Монтана, Силистра и Харманли.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мебелите в нашият живот!
МЕБЕЛИТЕ в нашият живот! Мебелите като най-важни предмети на интериора представляват съществен цветен фактор. ...

19

 Календар