Не отпадъци, а суровини

Не отпадъци, а суровини

Публикувано на: 2011-06-13 06:00:00

Не отпадъци, а суровини


Необходимо е фундаментално да се промени съществуващото законодателство по управление на отпадъците. Нов закон за управление на отпадъците ще въведе нови изисквания и ще повиши значението на рециклирането и оползотворяването.
Предстои приемане на национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на България за периода 2011 - 2020 г. Целта е  намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на използването на ресурсите.

Иначе казано - по-чиста природа и повече суровини, които досега се изхвърляха. Защото такива са световните тенденции, това прави и Европа, ресурсите на Земята са ограничени, а и всички искат да живеят в по-чиста, екологична и устойчива среда.

По тази причина в момента администрацията и бизнесът обсъждат проекта за нов закон за управление на отпадъците. Той транспонира рамкова директива 2008/98/ЕС и ще бъде основа за разработване на наредби за биоотпадъците, повишаване на отговорностите на производителите, прецизиране на задълженията на кметовете и на стимули за общините, създаване на общински площадки за събиране на рециклируеми и опасни отпадъци от бита.
Целта е преминаване към рециклиращо общество и прилагане на принципа "замърсителят плаща".
До 12 декември 2013 г. държавите в ЕС трябва да разработят програма за предотвратяване на образуването на отпадъци, които да прекъснат връзката между икономическия растеж и въздействието върху околната среда.

Новата рамкова директива се фокусира върху новата
петстепенна йерархия на отпадъците
в която най-широката дейност е предотвратяването на създаването на отпадъци, следват стратегии като повторното им използване, рециклиране и компостиране. На депониране ще подлежат само отпадъците, които буквално за нищо друго не стават.
Директивата въвежда и определението "статус за край на отпадъците" - когато са преминали през процес на оползотворяване, съществува обичайна практика за използване на веществото за специфични цели и неговата употреба няма да доведе до цялостно вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.
Специални разпоредби ще насърчават разделното събиране на биоотпадъци с цел компостиране и анаеробно разграждане и използването им под формата на енергия.
Ще се разшири действието на принципа "замърсителят плаща", като се наблегне повече на задълженията на производителите и вносителите с цел в крайна сметка повишаване на икономическата стойност на отпадъците.
Организациите по оползотворяване на отпадъци и системите за разделно събиране натрупаха седемгодишна история, но не може да се каже, че функционират успешно.
При металните отпадъци с измененията на Закона за управление на отпадъците целта е изнасяне на площадките за събиране извън жилищните зони.
Основна задача остава увеличаването на количествата рециклирани биоотпадъци, изготвяне на модел за разделното им събиране и осигуряване на суровини за компост, въвеждане на стандарти към техниките и на изискванията за компоста.

Разработване и приемане на законовата рамка
включва нов Закон за управление на отпадъците плюс изменение на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили.

Влагането на рециклирани материали в строежите на публични проекти ще стане задължително
В инвестиционно-строителния сектор целта е да се постигнат поставените цели за рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване от почти 0% през 2010 г. до 70% до 2020 г. Това ще бъде гарантирано от три документа - Наредба за управление на отпадъците от строителство и разрушаване, Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и Ръководство за управление на строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.
Към момента дейностите по депониране на строителните отпадъци се извършват на 12 броя съществуващи общински депа за строителни отпадъци, 131 броя съществуващи общински депа за битови отпадъци и 27 регионални депа за отпадъци. Съществуваща практика е нерегламентираното изхвърляне на неразрешени места в покрайнините на населените места.

Приоритетите включват ускоряване закриването на нерегламентираните депа, запълване на кариерите с рециклирани материали от строителни отпадъци, ефективно управление и селективно разрушаване.

Предстои въвеждане на задължителни мерки към строителните фирми:
- отделяне на отпадъци като бетон, керамика, стъкло, пластмаса, метал, хартия и картон, дърво, опасни отпадъци
- влагане на рециклирани строителни материали при изпълнение на публични инвестиционни проекти
- план за управление на отпадъците от строителството и разрушаването
- приемане на обекта да се извършва на основа на потвърждения за постъпили за рециклиране материали

В крайна сметка целта е подобряване на управлението на отпадъците във всички промишлености - от изграждането на новите сгради през пластмасовите опаковки до разрушаването на амортизираните сгради.
Като в една истинска европейска държава.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сухо строителство - облицовки, тавани. Предимства.
Отдавна никой не оспорва предимствата на сухото строителство, но тепърва специалистите се убеждават във възможностите, ...

21

 Календар