Къде са принципите на устойчивото развитие

Къде са принципите на устойчивото развитие

Публикувано на: 2011-05-30 04:16:00

Къде са принципите на устойчивото развитие


Вторият ден от конференцията "Пространствено планиране: проблеми и перспективи II", 19 - 20 май, бе проведен в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Първата част премина под формата на семинар за докторанти и участници в научноприложни разработки.
Докторантите от катедра "Градоустройство" запознаха участниците с темите на своите разработки. Беше показана дипломна работа на арх. Ирина Ангелова с научноприложни разработки за урбанистичните проблеми и перспективи при планиране на крайбрежната зона на Русе. Предложението за развитие в момента се разглежда от община Русе като възможен сценарий за развитие.

Урбанистите Христо Николов, Ангел Буров и Димитър Трифонов представиха проекта "Гъвкави системи в слабонаселените райони в България: възможности и ограничения", част от проекта MMOVE, финансиран от ЕС и програма INTERREG IVC. Обект на изследване е община Разлог с участие в началния етап на студенти "Урбанизъм" II и III курс по учебен модул "Околна среда и устойчиво развитие 2".
Разработката е с продължителност 3 години, като до момента са извършени теренни проучвания, анализи и възможни сценарии на развитие.
Студенти по урбанизъм и архитектура представиха програмата съвместно с университети от различни държави по проекта ERASMUS, UPWARD – "Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране", и Team Europe Junior – Европейска година на доброволчеството.

Своите разработки по "UPWARD - Ателие за урбанистичен проект и отговорно проектиране" представиха урб. Велислава Джамбазова, урб. Неделчо Иванов, к.арх. Кремена Дякова, к.урб. Йоана Толумбаджиева, к.урб. Димитър Андонов, к.арх. Камен Сарафов. Проектът е по програма "Учене през целия живот", като основната идея е градско обновяване на промишлена зона в град Торино с цел социално, културно и икономическо развитие. Приложен е интегриран подход при планирането и иновативни решения, свързани с процесите на градска регенерация.

Съвременните общи устройствени планове се оказват непригодни към либерализирането на града
Обзор в историята и съвремието на устойчивия град и ролята на демокрацията във формирането на геометрично права структура на града и съответно аристокрацията като фактор, изискващ "неправилна" градска структура, направи доц. арх. В. Дончев в рамките на втората част на конференцията. Акцент беше поставен върху значението да се разберат нуждите на индивида и обществото като ясно разграничаващи се и отразяващи формалното и неформалното във функциите на града. Доц. Дончев защити тезата си, че в историята трябва да търсим някои основни принципи на пространствено планиране и устойчиво развитие, и даде примери за значими в това отношение градове като Вавилон, Милет, Палманова, Барселона и др.
Съвременното развитие не е равномерно и планомерно. Процесите са водещи, а устройството е резултат от тях и средство за влияние. Това изтъкна арх. Александър Смолянов от БАН в своите "Възгледи за съвременното градско развитие". Като тенденции беше очертано продължаващото фрагментиране на града и разрастването на функционалното пространство. Съвременните общи градоустройствени планове се оказват непригодни към съвременното либерализиране на града, а градът търпи постоянни периоди на разширение и стагнация. Правилата и нормативите трябва да подпомагат развитието на града. Нужно е и службите по градоустройство да получат по-широки функции, за да могат да се справят със съвременните тенденции на планирането.
Стратегия за развитие на град Банкя представи арх. Жана Стойчева от Столичната дирекция по архитектура и градоустройство. В нея са застъпени устойчиво и интегрирано градско развитие, регионална и местна достъпност, устойчив туризъм и сътрудничествo. Визията за развитие на града включва превръщането му в курортен център с устойчива индустрия от европейски тип, засилване на лечебно-рехабилитационните функции, привличане на инвестиции за бъдещо развитие и изграждане на инфраструктура. Основният инструмент за разработване на стратегията е чл. 16 по ЗУТ, който в случая е работещ механизъм за провеждане на благоустройствените мероприятия.
Основните функции на социалната инфраструктура и селищната структура са задоволяване на потребности и психологически комфорт с цел по-качествена работа и по-високо ниво на икономическо развитие, което предполага и нарастване на инвестиционния интерес, изтъкна доц. д-р арх. Валери Иванов. Той отбеляза, че "урбанизмът се занимава със собственост и земя, следователно с власт и пари", и завърши с апел към младите: "от социална инфраструктура към социален урбанизъм и социални градове".

Мечтата за хармоничния град прераства в бум
"Мечтата за хармоничния, идеалния град прераства в градски бум. Това не е градът-машина, градът-градина, хоризонталният или вертикалният град. Това е един жив организъм", заяви доц. д-р арх. Минчо Ненчев, който направи кратко резюме на дисциплините "Градски дизайн" и "Градска композиция" и обучението на урбанисти на съвременния етап. Според арх. Ненчев градската среда е арена на противоборство между концептуализъм и контекстуализъм. Урбанизмът все повече се утвърждава, добрите резултати са налице, но липсва единна стратегия от страна на държавата. Липсват и достатъчно урбанисти професионалисти с интердисциплинарна подготовка.
Актуалните тенденции при обновяването на улични пространства в централни зони на големи градове бяха разгледани от арх. Петя Сотирова. Подчертана беше нуждата от промени в нормативните документите и необходимостта да се обмисли възможността за промяна на нормите за широчина на тротоара. Нужно е създаване и управление на интегрирана система данни за комплексна оценка на средата, което да подпомогне степенуването на приоритетите и оптимизирането на данните. Важно е и установяването на общи критерии за оценка на проекти.
Урб. Мария Съботинова разгледа прилагането на принципите за устойчиво развитие при планиране на градската среда. Акцент е поставен върху рециклирането, развитието на местна икономика, интегрирането на културното наследство, чувството на общност и локална идентичност, промотиране на здравето и други принципи на "умните градове". "Умният град е съобразен с нуждите на хората и природните закони, всичко се използва наново, в него има велоалеи и устойчив транспорт", така урб. Съботинова призова към използване на алтернативни източници на енергия, разделно събиране на отпадъци и рециклиране.
"Устройствената практика през погледа на един урбанист", а именно урб. Теодора Цанева, заместник- председател на Съюза на урбанистите в България, изведе основните проблеми и перспективи в устройственото планиране на България. "Необходимо е отключване потенциала на регионите и рационалното му използване... Общият устройствен план не е картина на стената, той е методика, цялостна система за управление, обвързана с програмните периоди на оперативните програми и управленските приоритети. Ето защо е нужна силна управленска воля", заяви урб. Цанева.
Представителите на Съюза на урбанистите в България - урб. Нурхан Реджеб и урб. Теодора Цанева, представиха своя опит от практиката съответно в Испания и България. Урб. Ангел Буров, също член на СУБ, презентира участието си съвместно с доц. арх. Елена Димитрова в тематичната мрежа "Екологично регионално развитие" на Международната асоциация за регионални изследвания.

В заключение проф. арх. Александър Александров изказа удовлетворението си от младите специалисти. В резултат на работата на конференцията участниците се убедиха, че в България има много нерешени проблеми и много работа за законодатели, урбанисти, архитекти и управляващи в сферата на пространственото планиране. Положителното е, че младите хора, специалисти в тази сфера, активно участват и допринасят за процеса на формиране на стабилна устройствена политика на България.
Конференцията беше закрита с пожеланието да се състоят повече подобни срещи за осъществяване на активен диалог между участниците в пространственото планиране и в бъдеще обект на обсъждане да бъдат не "проблемите", а решенията и добрите практики в България.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Машините – част от нашия живот!
МАШИНИТЕ – част от нашия живот! Машината е устройство, имащо уникално предназначение, което помага или ...

20

 Календар