Хидровъзел "Яденица" - етап от развитието на схемата "Белмекен - Сестримо - Чаира"

Хидровъзел "Яденица" - етап от ...

Публикувано на: 2011-05-16 05:29:00

Хидровъзел "Яденица" - етап от развитието на схемата "Белмекен - Сестримо - Чаира"


Осигуряването на безопасно, сигурно и икономично електроснабдяване при пределно допустими граници на изменение на напрежение и честота се очертава да бъде ръководен принцип при експлоатацията на ЕЕС (Електроенергийната система).
При тези условия ролята и работните функции на ПАВЕЦ "Чаира" придобиват особено значение. Пълноценното гарантиране на новите изисквания е възможно при преминаване от дневен към седмичен цикъл на работа и удължаване времето за непрекъсната работа на централата.

Със затварянето на малките базови мощности на АЕЦ "Козлодуй" и предстоящото изграждане на АЕЦ "Белене" се увеличава важността и ролята на ПАВЕЦ "Чаира" като честотен и авариен резерв на системата и като общо системно регулиране на товаровия график.
Схемата за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" предвижда изграждането на допълнителен изравнителен обем на котата на язовир "Чаира" и свързването му с него чрез реверсивен напорен тунел.
Така образуваната система от скачени съдове ще позволи да се прехвърлят гравитачно води от единия в другия изравнител и ще увеличи непрекъсната работа на ПАВЕЦ "Чаира" в генераторен режим на пълна мощност от 8 на 22 часа.

Интензивното използване на ПАВЕЦ "Чаира" дава възможност за повишаване ефективността при управлението на електроенергийната система.
Подобрява се използваемостта на термичните централи, при което се осигурява висок КПД (коефициент на полезно действие) през нощта, а това води до общо подобряване на термичния КПД на тези централи.
Като цяло се подобрява термичният състав на генериращите мощности, при което по-старите и с по-нисък КПД централи остават в резерв.

Увеличеният обем на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" създава възможност за количествено и качествено подобрение на честотния резерв и като цяло подобрява оперативния резерв на системата по отношение на неговата мобилност и обезпеченост. Това е важно в случаи на бързо нарастване на потреблението и особено при аварийно отпадане на крупна основна мощност. На тази база технико-икономическата ефективност от изграждането на язовир "Яденица" може да бъде оценена от  общосистемна гледна точка.
Допълнителен благоприятен фактор е създадената възможност за прехвърляне на около 6 млн. куб.м води към каскада "Белмекен-Сестримо" от водосборната област на язовир "Яденица".

Язовир "Яденица" е разположен на едноименната река, на около 700 м над смесието на Яденишка река с Юндолска.
Язовирната стена е каменно-насипна със стоманобетонов екран. Основните технически параметри са височина на стената - 109.15 m, дължина по короната - 315.00 m, обем на язовирната стена - 2х106 куб.м, полезен обем на язовира - 9х106 куб.м, общ обем на язовира - 14.2х106 куб.м, най-високо водно ниво - 1261.35 m, най-високо работно водно ниво - 1260.00 m. Преливните съоръжения на язовира (шахтов преливник) са оразмерени за висока вълна с обезпеченост 0,01% – Q0.1% = 105,65 m3/s.

Реверсивният напорен тунел "Яденица" свързва по най-късия път язовир "Яденица" с язовир "Чаира". Изграждането на тунела е предвидено да стане по пробивно-взривен способ от двете направления: от страната на язовир "Чаира" и от страната на язовир "Яденица".
Основните технически параметри са дължина - 6750.0 m, светъл диаметър - 7.0 m.
От страната на язовир "Яденица" е предвидено изграждането на савачна шахта с диаметър 8,8 m и височина 53 m, а от страната на язовир "Чаира" – апаратна камера с размери 14.0 x 16.0 x 17.1 m.

Състояние на проекта към януари 2006 г., когато е правена по-обстойна преценка за състоянието му, което е валидно и към днешния момент
По възлагане от НЕК през 2004 г. са изготвени всички работни проекти с технически изисквания за изпълнение на СМР за целия хидровъзел – язовирна стена и реверсивен напорен тракт.
Завършени са мероприятията, свързани с изискванията на Закона за устройство на територията:
Отчуждени са засегнатите имоти (терени) и е сменено предназначението на земята
Издадено е разрешително за строителство от МРРБ
Изпълнени са следните строително-монтажни работи от временното строителство:
- Подходни пътища до площадки Яденица и Чаира (пътя до предпорталната площадка "Чаира" е с дължина 297 м, ширина 5.0 м и настилка от асфалтобетон)
- Технически и питейни водоснабдявания на площадките временно селище, вход тунел "Яденица" и прозорец "Чаира"
- Площадкови канализационни системи
- Електрозахранване на площадки вход тунел "Яденица", прозорец "Чаира" и площадка савачна шахта
- Утаител за механично пречистване на техническите води
- Склад за взривни вещества с вместимост 22 t, който е изпълнен като подземно съоръжение с крепежна конструкция от пръскан бетон, армировъчни мрежи и анкери. Складът е оборудван с осветителна, алармена и вентилационна системи.

Изпълнени са следните строително-монтажни работи, свързани с изграждането на инфраструктурата на обекта:
- Изместване на електропровод 20 kV за местността Ливада бачия
- Електропровод 20 kV като дублиращо (резервно) захранване на площадката от подстанция Белово с обща дължина 22 km
- Възлова станция
- Изместване на път до местността "Ливада бачия" по левия бряг на реката с обща дължина 9 km
- Път по десния бряг на реката съгласно решението на Висшия екологичен съвет във връзка с ОВОС на обекта.

Изпълнени са следните строително-монтажни работи от основното строителство:
Площадка "Яденица":
тунелен участък изпълняван от площадка "Яденица" – изкоп, крепеж и бетонова настилка по дъното с обща дължина 690.0 m, савачна шахта – изкоп и крепеж. Основните видове строително-монтажни работи изпълнявани при реализирането на тези съоръжения бяха тунелен изкоп, пръскан бетон, стоманени рамки за крепеж, армировка за крепежната конструкция, стоманобетонови анкери с дължина 3.0 ÷ 6.0 м за крепеж, тръбни анкери, кофражни и бетонови работи.

Площадка "Чаира":
Прозорец към тунел "Яденица" от страната на площадка "Чаира" с обща дължина 485.0 м, тунелен участък изпълняван от площадка "Чаира" – изкоп, крепеж и бетонова настилка по дъното с обща дължина 340.0 м.
При изпълнението на тези съоръжения беше използвана съвременна специализирана техника за общостроителни и тунелни работи. Този факт, както и участието на висококвалифицирани инженерно-технически и изпълнителски кадри с голям практически опит е гаранция за качественото и срочно изграждане на подобни обекти.
Всички СМР от страната на площадка "Яденица" са изпълнени от фирма "Станилов" ЕООД, а от страната на площадка "Чаира" от консорциум "Адвал-Стройинжект".
Стойността на изпълнените СМР се оценява на около 6.5 млн. евро. До настоящия момент извършените работи по проект "Яденица" са изцяло финансирани от НЕК-ЕАД. Направената оценката на стойността към март 2006 г. без изпълнените вече СМР по тунела от двете страни) възлиза на строителна част - за реверсивния тунел – 61 млн. евро, за язовирната стена - 54 млн. евро, за машинно-електрическа част - 6.9 млн. евро, общо около 122.0 мил. евро.
По експертна оценка към настоящия момент стойността на оставащите за изпълнение СМР за проекта язовир "Яденица" и реверсивния тунел се определя на 134 млн. евро.

С оглед наличието на ПАВЕЦ "Чаира" със своята инсталирана мощност от 864 МВт и съществуващата възможност за увеличаване на нейната роля в енергийния баланс на системата се налага изводът, че е целесъобразно да се продължи изграждането на язовир "Яденица". Наличието на проектна готовност, липсата на административни и законови пречки, правят този обект най-актуалния хидроенергиен обект към настоящия момент.
Този факт си заслужава усилията, които ние, хидроспециалистите, трябва да положим, за да убедим институциите, от които зависи реализирането му.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Капково напояване
Отдавна се гордеете с градината, в която всяко лято отглеждате прекрасен зеленчук за себе си и близките си. ...

20

 Календар