Има екшън план за ВиК сектора | Провеждат се три тръжни процедури за регионални генерални планове по втория воден заем на Световната банка

Има екшън план за ВиК сектора ...

Публикувано на: 2011-04-04 05:04:00

Има екшън план за ВиК сектора | Провеждат се три тръжни процедури за регионални генерални планове по втория воден заем на Световната банка


За извършване на реформата и осигуряване устойчиво развитие на сектора е изготвен План за действие от МРРБ, който включва дейности по планиране развитието на системите, по управление и развитие на отрасъла, за повишаване на капацитета на участниците в реформата. Той ще се осъществява с техническа помощ по програма "Околна среда" със съдействието на Европейската комисия и международни финансови институции, координатор е звено към МРРБ.
Управлението на водните ресурси на национално ниво се осъществява от Министерството на околната среда и водите, което изготвя Национална стратегия за управлението и опазването на водните ресурси. Министерство на регионалното развитие и благоустройството осъществява политиката в отрасъл ВиК - дейност с жизненоважно значение за хората, която, освен че касае социално-битовите нужди и стандарта на живот, цялостното икономическо и социално развитие на страната, определя и възможностите за привличане на инвестиции.
Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие Георги Прегьов по време на конференцията за стратегическа инфраструктура.

В момента се извършва
реформа във ВиК отрасъла съгласно измененията на Закона за водите от 2009 г.
Тя включва регламентиране на собствеността на инфраструктурата като публична държавна и публична общинска и изваждането й от активите на дружествата. Това ще даде възможност управлението на системите да се осъществява от асоциациите по ВиК и общинските съвети, а по експлоатацията да бъде възложена на водни оператори с договор - досегашните или дори други, например чрез концесия.
Обособените територии според промените в закона съответстват на броя на действащите регионални и общински ВиК оператори.
В създаваните нови асоциации по ВиК участват държавата и общините, когато собствеността на системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общини. Асоциацията определя ВиК оператора по Закона за водите или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите, приема регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията, както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма, съгласува бизнес плана на ВиК оператора и др.

Основните проблеми са свързани с неравнопоставеност на малките спрямо големите обособени територии
по отношение качеството на услугите и инвестициите, невъзможност за генериране на достатъчно приходи за модернизация на системите, невъзможност за реализация на икономия от мащаб. Част от населението се натоварва с високи цени за ВиК услугите, има и затруднения при осигуряване на квалифициран персонал за поддържане на системите и управление на активите. Факт е и географската неравнопоставеност при добиването на питейна вода.
В момента се провеждат три тръжни процедури за изготвяне на регионалните генерални планове на ВиК за страната по втория воден заем от Световната банка.
- Лот 1: Източен регион - обособените територии в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол, Стара Загора
- Лот 2: Централен регион - обособените територии в областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Смолян
- Лот 3: Западен регион - обособените територии в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград.

Дейностите за управление и развитие на ВиК отрасъла
включват изработване на отраслова стратегия, което е в ход, подготовка на предложения за промени в текстове от Закона за водите, изработване на Наредба за критериите за ВиК операторите, професионални и квалификационни изисквания към техническия персонал на ВиК операторите, условия и ред за провеждане на обучение, създаване на регистър на ВиК операторите. Предстои подготовка на примерни договори-образци за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите.
Договорът между асоциацията по ВиК и оператора се изпълнява по грантово споразумение с ЕБВР. Той трябва да предвиди обхвата на дейностите и отговорностите на ВиК оператора по предоставянето на ВиК услуги, задълженията по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията, инвестиционни задължения, условия и ред за предоставяне на ВиК системи и съоръжения в обособената територия, критерии и показатели за контрол върху дейността на оператора, отговорности на страните при неизпълнение на задължения по договора, основания и ред за прекратяване и др.

Михаела Гетова, гл. експерт в дирекция "Кохезионна политика" - МОСВ:
Текущите процедури в сектор "Води" са две - за строителство с бюджет 600 млн. лева и краен срок за кандидатстване 20 февруари 2012 г., и за подготовка на проекти и строителство с бюджет 850 млн. лв. и краен срок - 30 юни 2011 г.
По оста за водите в процес на изпълнение са 148 договора, успешно приключили са 10 договора на стойност 6,5млн. лв.
Индикативната програма за 2011 г. включва актуализиране на планове за управление на речните басейни и разработване на планове за управление на риска от наводнения: 20.5 млн. лв. Плановете за управление на риска ще включват мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на водите и постигането на добро състояние на качеството на водите.

Мариана Итева, директор за България на "Веолия Вода", собственик на "Софийска вода" АД, първият воден концесионер в страната:
ВиК инфраструктурата в по-голямата си част се намира под земята и не е видима като пътищата, защото дори големи съоръжения като пречиствателните станции се намират извън населените места. Проблемите са доста и не става дума само за инвестиции. Водният сектор може само да спечели от публично-частните партньорства - по-големи възможности за привличане на инвестиции, прозрачност, подобрен контрол на изпълнението, ефективно управление на дейностите и разходите, гъвкавост при вземането на решения, по-добро обслужване, използване на международния опит и въвеждане на ноу-хау.

Иван Иванов, прокурист на "Софийска вода" АД:
Сред основните цели на работата на първия воден концесионер в България - "Софийска вода" АД, е постигане на европейско ниво на услугата по 70 ключови показатели в 15 основни групи - качество на питейната вода, неотчетени водни количества, аварии по водопроводната и канализационната мрежи, качество на заустваните води, количество на пречистените води, и др.
Практиката показва - европейското качество може да бъде постигнато чрез европейски цени. Ние сме инвестирали над 300 млн. лв. за подобряване на инфраструктурата, 220 км са подменените водопроводи, 13 км – разширение на канализационната мрежа за 3 години. С 52,6 млн.куб. м е намалено количеството вода за водоснабдяването на София, а в СПСОВ Кубратово работи първата в България когенераторна инсталация за зелена еленергия, .

Дончо Барбалов, главен банкер, ЕБВР:
Инвестиционните нужди са по-големи, отколкото биха могли да бъдат финансирани чрез заем. Подходът на ЕБВР е осигуряване на съфинансиране, например с ЕС - увеличение на общия инвестиционен пакет и същевременно запазване на размера на заема в разумни граници. Това ще даде възможност за намаляване на необходимостта от големи увеличения в тарифите. Минималната стойност на заем е 5 млн. евро до 15 г., лихви съгласно пазарните условия, с варианти за комбинация с техническа помощ - за подготовка и изпълнение или за подобряване на финансовото състояние на ВиК операторите. Клиенти на банката в България са ВиК Бургас, Русе, Стара Загора, Пловдив и Софийска Вода

Стефан Желязков, изп. директор на Българската асоциация за безизкопни технологии:
Голям процент от ВиК дейностите по света се извършват безизкопно. Безизкопните технологии са екологични, безпроблемни, по-бързи и в крайна сметка по-евтини. Особено успешно приложение те намират при прекосяване на инфраструктури под функциониращи улици и жп мрежи, без затруднение в транспортния поток и последващо възстановяване. Благодарение на иновациите в последните години се задава динамично развитие на безизкопните технологии.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

За нас
Zonacomfort.eu e специализиран интернет портал . Порталът предоставя изчерпателна и актуална информация за всички ...

19

 Календар