Основен проблем при инфраструктурните интервенции е прилагането на евронормите | До 25 млн. лева ще достигнат инвестициите за строителство на пречиствателна станция, реконструкция и доизграждане на ВиК системата на Дряново

Основен проблем при инфраструктурните ...

Публикувано на: 2011-03-21 02:02:00

Основен проблем при инфраструктурните интервенции е прилагането на евронормите | До 25 млн. лева ще достигнат инвестициите за строителство на пречиствателна станция, реконструкция и доизграждане на ВиК системата на Дряново


Инж. Руев, какви са проблемите във водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите в община Дряново?
- Както почти навсякъде в страната, така и при нас основните проблеми са свързани с липсата на достатъчно инвестиции в тази инфраструктура. Улиците в Дряново, както и в цялата страна са белязани от безбройните ремонти основно на водоснабдителната мрежа. Канализацията, въпреки че реално по-малко се усеща от гражданите, също прави сериозни бели. Отпадъчните води замърсяват реките, който проблем отдавна е решен на запад. Това, от една страна. От друга страна, основен проблем в страната при всички видове инфраструктурни интервенции е ниското ниво на прилагане на европейските норми. Вярно е, че вече законодателството в тази област е синхронизирано с европейското, но сега остава по-трудното – да се научим да го спазваме и прилагаме стриктно. За съжаление забелязвам, че все още  почти навсякъде я караме постарому - работа "на парче". До момента държавата, общините и ВиК дружествата едва отделяха средства за най-неотложните ремонти, като за такива крупни инвестиции до влизане на европейските програми не можеше дори да мечтаем. Сега е дошъл момент, от който е задължително да се възползваме, защото друг такъв шанс скоро няма да ни се предостави.

Какво предвижда изпълнението на проекта по отношение на пречистването на отпадъчните води?

- Предвижда се изграждане на ГПСОВ, която да осигури необходимото пречистване на всички отпадъчни води от града, постъпващи във водоприемник р. Дряновска, определен за чувствителна зона като приток на р. Янтра от водосбора на р. Дунав. ГПСОВ - гр. Дряново, следва да осигури освен биологично пречистване и отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор. Като част от проекта се предвижда доизграждане на довеждащ колектор до бъдещата ГПСОВ, който трябва да доведе за пречистване събраните от града битово-фекални отпадъчни води.

А по отношение на канализационната и водопроводната система?

- Община Дряново предвижда да реконструира и доизгради съществуващата канализационна мрежа с оглед да се ликвидират преките зауствания в реката на непречистени отпадъчни води, да се изключи заустването в канализационната мрежа на води от две дерета в рамките на града, което "разрежда" битово-фекалните отпадъчни води и е нежелано предвид бъдещата работа на ГПСОВ. Предвидено е да се санират и подменят онези участъци от съществуващата мрежа, които са причина за влошена санитарна обстановка и инфилтриране на канални води в почвата, което увеличава риска от замърсяване на подземните и подпочвените води с вредни вещества. По отношение на водопроводната система Дряново предвижда да подмени проблемни участъци на водопроводната мрежа по трасето на канализацията (предвидена за реконструкция и доизграждане), като по този начин се намалят загубите на питеен ресурс и се осигури на гражданите водоснабдителна услуга с гарантирано качество.  

Как е разчетен във времето проектът и какви конкретни дейности са включени в
него?
- Проектът е разчетен на два етапа с обща продължителност 41 месеца. Първият, с времетраене 11 месеца и максимална стойност 933 хил. лв., за реализацията на който вече имаме зелена светлина, е за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект. В рамките на този етап ще бъдат разработени прединвестиционни проучвания, включващи хидроложки проучвания за водоприемника на отпадъчните води – р. Дряновска, геоложки и хидрогеоложки проучвания на площадката за ГПСОВ, геодезическо заснемане на трасето на довеждащия колектор и на площадката за ГПСОВ и ще бъде изготвен доклад за количеството и физико-химичните качества на отпадъчните води, които ще бъдат доведени до ГПСОВ за пречистване. В този етап трябва да бъдат осигурени необходимите екологични разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите и още да бъдат разработени идейни проекти за изграждане на ГПСОВ – Дряново, и линейна инфраструктура и работни проекти за реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа, гр. Дряново.
Дейността включва подготовка на работни проекти в обем и съдържание съгласно действащото законодателствои съответните технически норми. Работните проекти ще бъдат основа за разработване на тръжни документи за възлагане изпълнението на строителството на линейната ВиК инфраструктура. През първия етап ще бъдат изготвени финансови анализи (анализ на разходите и ползите, план за управление на утайките, както и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, осигуряване на публичност и независим одит).

Какъв е обхватът на втория етап?

- Тъй като вече излязоха публикации в медиите за спечеления от община Дряново проект и интересът към същинското строителство по обясними причини е голям, искам да разясня, че за тази част от проекта все още е рано да се говори. Вторият етап ще включва същинското изпълнение на инвестиционния проект. Той ще се реализира след одитиране на приключен първи етап и подписване на съответното споразумение за изпълнение. Неговата продължителност е 30 месеца при максимална стойност 23.6 млн.лв. Тук сме включили строително-монтажни работи, строителен надзор и др. дейности във връзка с изпълнението на инвестиционните дейности, както следва - доставка на технологично оборудване и строителство на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водоснабдителната система в проблемни участъци на гр. Дряново. Към втория етап от инвестиционния проект е предвиден и независим одит предвид това, че към окончателното искане за средства община Дряново ще представи окончателен одитен доклад.

"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на Дряново" е наименованието на проекта, по който общината спечели финансиране по процедура "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 хил. еквивалент жители" по приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на оперативна програма "Околна среда".Максималната стойност на проекта е за 24.59 млн. лв.
Чрез реализация на проектното предложение община Дряново предвижда да финансира изготвянето и реализацията  на инвестиционен проект за изграждане на нова ГПСОВ и доизграждане на отвеждащ колектор – гр. Дряново, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа, подмяна на аварийни участъци от водоснабдителната система на гр. Дряново.
Резултатите и положителните ефекти от реализацията на инвестицията ще са свързани с намаляване замърсяването на поречието на р. Янтра чрез ликвидиране на директните зауствания в реката на непречистени отпадъчни води в р. Дряновска. Ще се намали рискът от замърсяване на подземните води от течове и инфилтрация на каналните води, ще се повиши благоустроеността на територията, ще се доизгради селищната канализация и ще се повиши нейната ползваемост. Целта е към ГПСОВ да бъдат включени максимален брой жители, да се намалят загубите по водопреносната мрежа, да се рехабилитира мрежата, да се ползват устойчиво водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за питейни нужди на населението, както и да се подобри екологичното състояние на р. Дряновска. В резултат на заложените по проекта мерки ще се ограничи замърсяването, ще се подобри качеството на ВиК услугите с оглед достигане до нивата и стандартите в страните от Европейския съюз.
За подробности по предстоящата реализация на проекта разговаряме с инж. Димитър Руев, директор дирекция "Устройство на територията, инвестиционна и стопанска политика" в община Дряново и ръководител на проекта.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мозайка
Възродена от дълбините на времето, мозайката намери безброй нови лица и в ръцете на изкусните италиански майстори ...

21

 Календар