Пепел и власт | В България магистралите са политическа арена, основен сюжет на политиците и медиите

Пепел и власт | В България магистралите ...

Публикувано на: 2011-03-21 02:07:00

Пепел и власт | В България магистралите са политическа арена, основен сюжет на политиците и медиите


Темата "Тракия" беше открита миналата седмица със съобщение на БСП, че в строителството на лот 2 Стара Загора - Нова Загора на магистралата се използва пепел, а вестник "Труд" излезе на 16 март с публикация "Строят "Тракия" през пръсти".
Депутатът Димчо Михалевски изтъква в писмото, че "проби от магистралата са дадени за изследване в лабораторията на Университета по архитектура, строителство и геодезия".

Ректорът на УАСГ доц. Добрин Денев каза, че не може да се каже, че тези проби са от магистрала "Тракия". "Няма яснота дали тези проби са представителни за целия обем земни маси, налични в посоченото насипище на рудник "Миньор" близо до Димитровград. Откъде точно са взети и дали са точно от онези почви, от които са изпълнени оспорваните насипи на лот 2, не се знае," уточни ректорът.

На спешна пресконференция Агенция "Пътна инфраструктура" отрече да са използвани пепел и сгур.

Паралерно със сюжета "пепел" се появи доклад на "Строл 1000" АД - "СКЛ Консулт" ООД, който е по договор с управляващия орган на оперативна програма "Транспорт" и е за системна проверка на място на бенефициента Агенция "Пътна инфраструктура". Според този доклад, разпространен междувременно от в. "Труд", задача на проучването е строителството на лотовете, проблемите, които са имали отделните изпълнители, и как те са ги решили с пътната агенция.

Няма постъпило искане от нито един от изпълнителите за корекция на средства или проекти, каза членът на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Лазар Лазаров. Във всяко строителство се появяват проблеми, които ние заедно решаваме, допълни той.

Последваха становища, мнения, реакции, които ние публикуваме по-долу, министър Росен Плевнелиев се включи в темата, като започна самостоятелна експертиза.
Нека всеки прочете и прецени. Факт е, че в България магистралите се превърнаха в арена за гладиаторски бой между политици, който след това медиите отразяват.

Доц. Добрин Денев, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия: В експертизата, направена в УАСГ, има неточности

Доц. Денев, в заключението си, че лот 2 на магистрала "Тракия" ще бъде опасен за ползване заради вложената в строителството му пепел, БСП се позовава на експертно становище, направено в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Какво, кога и къде е изследвано в УАСГ?
- От името на Центъра за научни изследвания и проектиране в нашия университет е излязло експертно техническо становище, свързано с възможността определени земни проби да бъдат използвани за насипи в транспортното строителство. Тази задача е получена преди около две седмици, възложител е инж. Димчо Михалевски. За съжаление няма подписан договор, няма и възлагателно писмо, в което да са фиксирани заданието и задълженията на страните. Задачата е приета индивидуално от двама наши преподаватели и е реализирана по линия на Центъра за научните изследвания – изпълнителите са проф. Димитър Назърски и гл. ас. Владимир Костов. Задачата, съдейки по записаното в становището, е формулирана така:
"Възможно ли е доставените проби да бъдат използвани за вграждане в насипи в пътното строителство". Нашите преподаватели са извършили лабораторните тестове, но не са участвали във вземането на пробите. Същите са доставени от трето лице, като е посочено изрично, че са от рудник "Миньор", намиращ се близо до Димитровград, от насипището (табаните) на рудника. Не е упоменато, че става въпрос за насипите от лот 2 на магистрала "Тракия".
Имах разговор с проф. Назърски и той декларира още, че няма яснота дали тези проби са представителни за целия обем земни маси, налични в посоченото насипище. Откъде точно са взети и дали са точно от онези почви, от които са изпълнени оспорваните насипи на лот 2, не се знае.

Какво пише в експертизата?
- Там е записано, че изпитаните почви не са подходящи за вграждане в пътни насипи. Експертизата е базирана на три лабораторни изследвания, проведени в три наши лаборатории. В лабораторията  по строителни материали, която единствено е акредитирана, е направен зърнометричен анализ. В лабораторията по почвознание са определени органичните съставки. В лабораторията по геотехника са определени оптималното водно съдържание и максималната плътност. Изследването на зърнометрията не е дало повод за някакви заключения, освен че в състава си пробите имат значителна прахова компонента, а наличието на органични съставки, което е посочено от порядъка от 8 до 12%, сочи, че не става дума за пепел, пепелина или сгурия, т.е., че материалът не е минал през термична обработка и не е отпадък от някакъв горивен процес. Погрешно е записаното в експертизата, че става въпрос за пепел или сгуропепел. Пробите по отношение на структурата им са нарушени, но са от естествени почви, части от разкривката или изкопните работи на рудник "Миньор". 
Изследваните проби се уплътняват, но при високо водно съдържание и значителна уплътнителна работа. Написаното в експертното заключение мнение, че пробите не могат да се уплътнят, също не е съвсем коректно – изследваните почви може да се уплътняват, но при твърде специфични условия. Сравнително ниските стойности на т.нар. обемна плътност на почвения скелет са дали основание за оценката, че почвите не са подходящи за вграждане в насипи. Доколкото обаче съм запознат, посоченият показател не се контролира от проектните технически спецификации за лот 2.

Как е платено за извършената работа, щом не е по договор?
- Това е задача, платена с фактура, понеже е малка по обем. При нас има такава практика, която съществува от много години. Имаме ценоразпис на услугите, има и  лабораторни книги, в които се описват всички изпитани проби. Извършената работа се заплаща по фактура, издадена от ЦНИП на УАСГ. Така е постъпено и в случая.
Това е наследена от миналото традиция. Аз лично не я споделям. Правих опити тази практика да се премахне. Ако ме попитате защо не се е стигнало до край, ще ви отговоря, че причината е в кризата, която силно засегна нашия университет, и компромисът се прави единствено за да бъдем по-оперативни и за да не отблъснем възложителите. Включително и най-дребните. Но договори трябва да се сключват във всички случаи и за всичко. Не бих искал да останете с впечатление, че при нас договори въобще не се сключват. Точно обратното. В случая става въпрос по-скоро за изключение. Това може да се провери. 

Какво ще промените оттук нататък в работата на лабораториите?
- Не съм успял все още да чуя мнението на всички участници. Искам да го направя колкото може по-скоро. Със заместник-ректора по научноизследователската работа доц. Богомил Петров сме говорили да предложи промени в работата на нашите лаборатории. Подобни задачи, резултатите и изводите от тях би трябвало да се докладват и обсъждат в катедрите или съответен съвет, какъвто съществуваше преди години, и тогава да  се предоставят на възложителите. Това ще е гаранция, че над подобна експертиза действително може да се напише името на университета. Сега ние на практика сме злепоставени и замесени в една не толкова техническа, колкото политическа разправия.
Интервюто с доц. Денев е взето на 17.03.2011 г. 


"Строл 1000" АД - "СКЛ Консулт" ООД: Подписали сме декларация за конфиденциалност
Тъй като сме подписали декларация за конфиденциалност, не можем да предоставим информация какво е записано в доклада. Той е по договор с управляващия орган от 2009 г. за системна проверка на място по оперативна програма "Транспорт". Само управляващият орган може да предостави информация за самото проучване. Управителят на фирмата г-жа Анна Десимирова не е в България. Не бих искала моето име да бъде публикувано във вестниците. Но това е официалният ни отговор.
На 17 март докладът на консултанта беше разпространен от в. "Труд". www.trud.bg/Downloads/ca7ca1ce-5093-11e0-a717-b92ee0d72085.pdf>


Лазар Лазаров, член на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура": Всички материали са проверени и отговарят на изискванията
Не е вярно, че е използвана въглищна пепел в лот 2. В техническите документи се дават изискванията към материалите, които трябва да бъдат влагани. Там е описано всичко, което трябва да се следи, и то се прави. Всички материали, независимо за кой лот са те, са минали проверка и отговорят на изискванията. Направените експертизи потвърждават, че няма нищо притеснително във вложените материали. Нашите изпитвания не са доказали, че има свивания и набъбвания на материала, всичко е в рамките на изискваното в нашата документация. Говори се за втечняване на пепелта. Тя се втечнява при 3000 - 5000 градуса. Това, което казвам, е в резултат от лабораторните изпитвания и протоколите. Моята работа е да гледам документи. Те не показват нищо обезпокоително. За лот 3 сме водили кореспонденция с изпълнителя "Актор". Десет писма от "Актор" сме получили по различни теми. Ние сме отговорили надлежно, защото е наше задължение да го направим. "Актор" искаха да са по-дълбоки дренажите, които да поемат по-високо води, и да бъде осушено трасето на магистралата. Ако между два сондажа има проблем, това е риск на компанията, ако са на местата, където са правени геоложките проби, и бъдат доказани от строителя и ние ги приемем, тогава плаща Агенция "Пътна инфраструктура".
От лот 4 Ямбол - Карнобат  няма постъпило  искане за съществени пропуски по отношение на проектите. В самите договори е разписано кога при констатирани разлики между проект и теренни условия кой поема отговорността. Ако се се докаже, че е сгрешен проектът, възложителят ще поеме отговорността и ще реши проблема. Ако това не е факт, тази цена трябва да я поеме фирмата изпълнител. Ние знаем, че има слаби почви в тази територия, от самото начало и в проекта тези проблеми са решени.


Официална позиция на "Трейс груп холд" АД: Извършихме 140 изпитвания
Поради факта, че волно или неволно сме намесени в темата, желаем да изразим нашата официална позиция по повод мненията, анализите и констатациите, изказани от бившия премиер Сергей Станишев и зам.-министъра на регионалното развитие Димчо Михалевски.
По повод вида и качеството на влаганите материали в изграждането на автомагистрала "Тракия", лот 2, заявяваме, че те отговарят на всички изисквания на  договора и техническата спецификация. 
След определяне на източника се вземат контролни проби от изпълнителя. Ако те отговарят на изискванията на техническата спецификация, материалът се предлага за одобрение на надзора заедно с целия  доказателствен материал. 
След одобряването му и започване на работата с него съгласно изискванията на нормативните документи отново периодично се вземат нови проби от обекта и от източника на материала за контрол. Тези проби са задължение както на изпълнителя, така на надзора и на възложителя. 
До този момент за конкретния материал са направени над 140 изпитвания за периода на неговото използване, като никое от тези изпитвания не е установило отклонение от нормативните изисквания. 
Категорично отхвърляме изчисленията на г-н Михалевски, че "преработката ще струва около 25-26 млн. лв. и ще отнеме три-четири месеца", защото цялата магистрала ще "лежи" 100% върху годни, качествени строителни материали, влагани във всеки един етап от строителството и изцяло покриващи изискванията на нормативните документи и техническата спецификация.
В заключение бихме желали да уверим, че обектът ще бъде завършен с качество, срок и цена съгласно подписания договор и записаните в него гаранции.


Официална позиция на "Пътинвест-инженеринг": Упражняваме непрекъснат входящ контрол
Във връзка с твърденията, изнесени в статия, публикувана на 16.03.2011 г., изразявам следната позиция: "Пътинвест-инженеринг" АД е една от водещите фирми – лицензирани консултанти по смисъла на Закона за устройство на територията, с изградени авторитет и добро име в резултат на дългогодишни усилия и качествена работа. Строителството на лот 2 Стара Загора - Нова Загора на магистрала "Тракия" се извършва законосъобразно, в пълно съответствие с всички нормативни изисквания, като консултантът изпълнява добросъвестно задълженията си по договора и тези, вменени му от закона, стриктно следейки за качественото и срочно изпълнение на строителните работи. Всички строително-монтажни работи на обекта, включително насипи и влаганите при тяхното изпълнение материали, са в пълно съответствие с изискванията на проекта и техническата спецификация на Агенция "Пътна инфраструктура", като качеството на изпълнение на строително-монтажните работи и на влаганите материали ежедневно се контролира от екипа, упражняващ строителен надзор на обекта. Характеристиките на материалите, влагани в насипи, са под непрекъснат входящ контрол от страна на екипа на консултанта, като до момента са издадени над 130 протокола за извършени изпитвания от страна на акредитирани строителни лаборатории, които по безспорен начин доказват качеството на изпълнените насипи. Инж. Валентин ЗАРЕВ в качеството му на изпълнителен директор на "Пътинвест-инженеринг" АД, упражняващ строителен надзор на строеж "АМ "Тракия" лот 2, участък Стара Загора – Нова Загора от км 210+100 до км 241+900 – основно трасе".


Дирекция за национален строителен контрол: Издадени са 13 наказателни постановления, глобите и имуществените санкции са общо за 92 400 лв.
Във връзка с постъпило в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по електронната поща запитване относно извършваните от дирекцията проверки на строеж "Автомагистрала "Тракия" (А-4)  Оризово - Бургас, Ви уведомяваме: Със започване на строителството на всеки от лотовете (лот 2, лот 3 и лот 4) на автомагистрала "Тракия" (А-4) Оризово - Бургас от ДНСК се извършват регулярни проверки по спазване изискванията на нормативната уредба при изпълнение на строителни и монтажни работи. За резултата от всяка проверка се изготвят и представят в ДНСК ежемесечни доклади, в които са отразени: състоянието на извършеното строителство, съставените актове и протоколи по време на строителството и установените нарушения, ако има такива. До момента са констатирани нарушения, свързани с ненавременно съставяне на отделни актове, отразяващи вече изпълнени строителни и монтажни работи, неизпълнение от страна на строителя на заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа и влагане на насипни строителни материали, придружени от протоколи от лабораторни изпитания и сертификати, без същите да са придружени от декларации за съответствие. За цитираните нарушения от ДНСК са издадени 13  наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица строители и лица, упражняващи строителен надзор - общо за 92 400 лв.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Отопление с електролитни котли
            Отоплението на жилища с електролитни котли все още не е толкова популярно ...

20

 Календар