Две зони за застрояване са оформени в плана на парк Стратеш в Ловеч

Две зони за застрояване са оформени ...

Публикувано на: 2011-02-14 03:37:00

Две зони за застрояване са оформени в плана на парк Стратеш в Ловеч


Зона за отдих, спортни и културни мероприятия на населението, наложила се като такава и запазила функционалното си предназначение през годините – така може с няколко думи да се опише парк "Стратеш" в Ловеч. Парковата територия заема важно място в градската и пространствената структура на Ловеч и рамкира централната градска част и архитектурно-исторически резерват "Вароша".
Проектът за парк "Стратеш", който бе приет с решение на общински съвет - Ловеч, през миналата година, е резултат на участие на обществеността в процеса на устройствено планиране и проектиране. Проектът не е самоцелно избран от общинската администрация, а в резултат на обществено обсъждане с участие на населението, припомни  главният архитект на Ловеч Силвия Средкова. Разработката за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за парк "Стратеш", бе възложена и финансирана от община Ловеч като финализиране на проучвателен процес за избор на проект, приоритетен за населението на Ловеч. Тя е дело на колектив с главен проектант арх. Иван Моев, в част "Паркоустройство" - на д-р л. арх. Е. Галев, и "Регулации" - инж. Д. Коларова, в състава на който са още проектантите инж. Л. Михайлов, к.ланд.арх. А. Секиранова, к.арх. В. Отонов. Следващият етап на проектиране, който предстои да се възложи, предвижда изработване на два работни проекта - за ядрото на парка и за цялата територия. Те ще послужат за реализиране на всички предвидени в подробния устройствен план мероприятия, така че парковата зона да бъде регенерирана и да стане привлекателна, като предложи места за отдих, спорт, забавления и културни мероприятия за различните целеви групи.

 
Територията на парка "Стратеш" е източно от град Ловеч. На запад граничи с река Осъм, която го разделя от града. Паркът е с площ 712 793 кв.м. 43% е придадена по общ устройствен план, която представлява горска територия. В останалите 57% от площта са извършени мероприятия, които характеризират настоящия облик на парка. Проектното решение предвижда няколко главни подхода към парковата територия - от "Вароша" в североизточна посока – автомобилен път и от новопроектиран панорамен асансьор, обслужващ и трудно подвижни посетители, деца и инвалиди, според европейските изисквания.
Ситуиран е на 45 м северно от Братската могила, той преодолява денивелацията от река Осъм до парка, свързан е с пешеходен мост до центъра на града и безконфликтно въвежда в същинската част на парковата композиция. Останалите главни подходи са от северозападния край на парка – автомобилен път до гробищния парк и от източните граници на парка към зоопарка с автомобилен достъп и паркинг за автопосетители.

Няколко са предвидените второстепенни подходи - от "Вароша" – тангиращ автомобилния транспорт; от серпентината, изградена със стъпала и площадки в зоната на въжения мост (предвижда се мостът да бъде възстановен със съвременна конструкция); от промишлената зона към гробищния парк.

Алейната мрежа е организирана с една обиколна алея с дължина 3800 м. На места тя дублира автомобилни трасета, като към нея са придадени съществуващите алеи. Обиколната алея притежава едно отделно трасе от 1.50 м широчина, което е велосипеден маршрут. Автомобилни комуникации осигуряват достъп до по-важните обекти на парка. Предвидени са и няколко паркинга - при източния вход на зоопарка от 34 паркоместа, между летния театър и лунапарка 40 паркоместа – съществуващ, при спортния сектор непосредствено до оградата на гробищния парк 10 паркоместа.

Новопридадената част на парка от юг за озеленяване е предвидена за лесопаркова територия, като южната част е малка ботаническа градина (дендрариум). Останалата част е паркова територия, която включва зоопарк, гробищен парк и традиционния "Стратеш".
Лесопаркът е композиран от 70% закрити площи; 18% полуоткрити и 12% открити. Зоопаркът е с 18% закрити площи, 37% полуоткрити, 26% площадки и павилиони и останалите 19% - редово засадени и единична растителност. Гробищният парк е с традиционните 20%  единични и групови насаждения. Останалите терени са открити пространства с храсти, ниска растителност и настилки. При входа на гробището е предвиден малък параклис и обслужващ малък комплекс.
Същинската паркова територия растително е композирана от масиви, групи и единични растителни видове в рамките на 38%. Оставащите територии са тревни масиви, настилки и съоръжения. Като партер на братската могила е ситуиран розариум, който ще илюстрира българската роза.
Съществуващият на това място е изоставен и занемарен. Северно от Братската могила, в близост до мемориалния кът, е предвидена скулптурна експозиция на открито и изложбени помещения павилионен тип, като застроената площ от 160 кв.м е намалена на 70 за всеки павилион.

На изток непосредствено до съществуващото езеро е отредено място за лунапарк с малко водно огледало, детско влакче, павилион на кривите огледала и малка кафе-сладкарница от типа павилион.

Проектът предлага още четири детски площадки, оборудвани с модулни катерушки, люлки, пързалки. Едната от тях е в лесопарковата територия. Площадка за скейтборд допълва съоръженията за деца във всички възрастови групи. До полигона за авиомоделизъм в просеката на високото напрежение, което е предвидено да се изгради подземно, е предложен тенис комплекс с шест корта и гимнастическа площадка с необходимите обслужващи помещения.

На мястото на помпената станция е ситуиран терен за поддържане и управление на парка с административна сграда, гаражи и двор за поддържаща и обслужваща техника.
Парк "Стратеш" е разделен на две зони за застрояване - северна и южна. Те са оформени от улицата, преминаваща през парка от запад на изток, свързваща го с комплекс "Вароша" от запад и пътя за Севлиево от изток. В северната зона са включени гробищният парк, зоопаркът и традиционният "Стратеш".
В южната зона – новопридадена към парк "Стратеш" за озеленяване, като лесопаркова територия се включват съществуващите лесопаркови територии, както и няколко имота частна собственост и няколко имота публична собственост.
За ремонт и обновяване се предвиждат мемориален комплекс "Братска могила", съществуващата водна площ, летния театър, полигонът за авиомоделизъм, алейната мрежа, цялата паркова мебел - пейки, перголи, беседки, чешми, кошчета за смет, алейно осветление.

Авторите на проекта са категорични, че общоградски парк "Вароша" би поел регионални и други функции от по-висока категория поради това, че съществуващите дадености и предложенията на проектната разработка биха го направили уникален.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Предимства на цялостното саниране
         Под саниране на сграда, специалистите обикновено имат предвид нейното обновяване, заздравяне, предпазване ...

18

 Календар