Провеждат се няколко търга за проектиране на пречиствателни станции | Финансирането е от техническа помощ по оперативна програма "Околна среда"

Провеждат се няколко търга за ...

Публикувано на: 2011-02-07 05:50:00

Провеждат се няколко търга за проектиране на пречиствателни станции | Финансирането е от техническа помощ по оперативна програма "Околна среда"

Община Ботевград провежда процедура за избор на изпълнител на идеен проект за изграждане и технологично оборудване на градска пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори.
Става дума за градска пречиствателна станция за отпадни води, която ще обслужва населението на Ботевград, Врачеш и Трудовец - общо 30 220 души към 1 януари 2010 г., с капацитет 40 131 еквивалент жители преди заустване в р. Калница. Предвидени са още два довеждащи колектора към нея - от с. Трудовец до новата станция с дължина 2500 м, и от сега действащата пречиствателна станция до новата ГПСОВ с дължина 1 100 м, и всички външни комуникации – електро-, вода, път, отвеждащ колектор, заустващи съоръжения.

Поръчката включва съгласуване с всички компетентни органи и експлоатационни дружества до възлагане на оценка за съответствие. Времето за изпълнение е 60 дни, гаранцията за участие е пет хиляди лева.
Участникът следва да е реализирал през последните три години оборот минимум 4 млн. лева, от който не по-малко от 2.8 млн. лв. за сходна проектантска дейност. Изискват се още най-малко пет договора за проектиране на ПСОВ над 10 000 екв. жители.
Критерият е икономически най-изгодна оферта с тежест на показателите: цена - 25 т., срок за изпълнение - 25 т., методология за изпълнение-  50 т., познаване на конкретния обект - 20 т., график -  15 т., анализ на рисковете и мерки за преодоляване -  15 т. Оферти се получават до 28 февруари, отварянето е на 1 март от 10 часа в общината.
Финансирането е по техническа помощ за подготовка на проекти по ос 1 на "Околна среда".

Друга актуална поръчка в момента е на Габрово - за инженеринг на реконструкция на пречиствателна станция за питейни води като част от интегрирания проект за водния цикъл на града. Тя включва проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на персонала и период на дефекти. Прогнозната стойност без ДДС е 16 417 845 лева при продължителност 48 месеца. Гаранцията за участие е 160 хил. лв., оферти се подават до 18 февруари.
Участникът е длъжен да представи доказателство за наличие на оборотен финансов ресурс минимум 4 млн. лева, общ размер на приходи за последните три години над 45 млн. лева, от които по сходни поръчки поне 20 млн. лева. За последните пет години трябва да са били изпълнени минимум два договора за инженеринг на пречиствателни станции според изискванията на FIDIC - Жълта книга, от които поне един за пречиствателна станция за питейни води с минимален капацитет 200 л/с.

Община Кула
търси проектант за доизграждане на канализацията на града - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за градска пречиствателна станция. Прогнозната стойност без ДДС е 325 833 лева със срок на изпълнение 90 дни. Оферти се подаваха до 10 януари. Финансирането е като техническа помощ по оперативна програма "Околна среда".

Сандански
също избира изпълнител за техническа помощ за изготвяне на идейни проекти за пречиствателна станция за отпадъчни води и изготвяне на финансови и икономически анализи, включително "разходи-ползи". Поръчката включва идейни проекти на варианти за градска ПСОВ, финансово-икономически анализи, включително разходи и ползи, техническа спецификация и задание за работно проектиране. Срокът за изпълнение е 90 дни, гаранцията е 5700 лева, оферти се подаваха до 4 януари.

След получени 20 оферти по договор за 250 хил. лева без ДДС ДЗЗД "ВАГ-ПРОЕКТ" - София, подготвя инфраструктурен проект за подобряване на градската ВиК система в Драгоман. Става дума за прединвестиционно проучване и проектиране на реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна система с ПСОВ с варианти за 4490 еквивалент жители.

Управляващият орган на програмата избира консултант

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." провежда избор на консултант, който да разработи анализ и предложение на технологични решения за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от агломерации с население между 2 000 и 10 000 еквивалентни жители в изпълнение на Директива 91/271/ЕЕС.
Целта е да бъдат разработени адаптирани изисквания предвид особеностите на малки агломерации - технологични решения за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, изисквания към проектиране и строителство на канализационни системи, изменения в методологията за подбор на проекти по оперативната програма.
След проучване на заявилите интерес потенциални кандидати до някои от тях ще бъдат изпратени покани за оферта.
До края на миналата година България трябваше да е приключила с изграждането на пречиствателни станции в населени места над 10 хил. жители. Отдавна беше ясно, че това няма как да се случи дори и в следващите няколко години. Все пак усилията на екипа на министър Нона Караджова, регулирането на процедурите и експертната помощ за подготовка на проекти от общините дават резултат и апликационни форми започват да постъпват в управляващия орган, който има три месеца за тяхното разглеждане.

На 30 декември миналата година пет общини са внесли проекти за пречиствателни станции по мярката за агломерации над 10 000 еквивалент жители. Това са Трявна, Столичната община, Тервел, Козлодуй и Кнежа, те ще бъдат оценени до края на март.
Към края на януари проекти за над 333 млн. лв. за изграждане на водна инфраструктура са внесли общините Тутракан, Дулово, Разград, Бургас (кв. "Меден рудник" и кв. "Сарафово"), Нова Загора, Пазарджик, Елхово, Варна (кк "Златни пясъци"), Балчик (за града и кк "Албена"). Става дума за три нови пречиствателни станции за отпадъчни води, разширение на шест пречиствателни станции, дълбоководно заустване в две агломерации и реконструкция на ВиК мрежа.
Общините могат да подават проекти от 20-о до 30-о число всеки месец, като крайният срок за общините над 10 000 екв. ж. е 20 февруари 2012 г. Процедурата по оперативна програма "Околна среда" с бюджет от 600 млн. лева стартира в края на юни 2010 г.
В процес на оценка са и проектите на девет общини по процедурата за техническа помощ на обща стойност 340 млн. лв., внесени към 1 ноември 2010 г.
Индикативната годишна схема на оперативната програма за 2011 г. не предвижда отваряне на нови мерки с бенефициенти общини освен вече работещите, а именно - процедурите за изграждане на канализация и пречиствателни станции на населени места от 2 до 10 хил. и в такива над 10 хил. жители.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Пелети
ПЕЛЕТИ Дървените пелети са вид дървено гориво, призведено от дървени стърготини като вторичен продукт ...

12

 Календар