Актуализират Общия устройствен план на Пловдив | Предстои общината да обяви обществена поръчка за планово задание

Актуализират Общия устройствен ...

Публикувано на: 2010-12-20 07:28:00

Актуализират Общия устройствен план на Пловдив | Предстои общината да обяви обществена поръчка за планово задание


Три години след приемането си, новият Общ устройствен план на Пловдив се нуждае от актуализация. На 16 декември общинският съвет даде съгласие да се изработи проект за изменение на стратегическия документ, който трябва да осигури устойчиво развитие на града до 2025 г.

Промените се налагат най-вече заради настъпилите нови социално-икономически условия, породени от членството на България в ЕС, изпълнението на програмите на Евросъюза, Седма рамкова програма (FP7) – пакет WP5 – "Ограничаване "разливането" на градовете чрез стимулиране на компактно и/или полицентрично развитие", както и отчитане на влезлите в сила през 2009 г. защитени зони по "Натура 2000" и нова кадастрална карта на Пловдив.
В процедура на приемане е и Районната устройствена схема (РУС) на група общини с център Пловдив, чийто актуални проучвания и предвиждания трябва да бъдат отразени в Общия устройствен план и Програмата за неговата реализация.

С приемането на РУС община Пловдив, която е една от малкото в страната, съставена от едно населено място с площ от 10 188 ха и население 379 хил. души, ще може да реши редица свои устройствени проблеми, които са непосилни за изпълнение от ОУП, а именно: устройствените зони на границите на две и повече общини; разширението на главни транспортно-комуникационни артерии като Асеновградско шосе, Карловско шосе, Голямоконарско шосе; връзката на летище Пловдив с пътната и жп инфраструктура; водоснабдяване от каскада "Въча" и др.

През септември 2007 г. с утвърждаването на новия Общ устройствен план (ОУП) Пловдив получи шанса през следващите 20 години да придобие европейска визия, съхранявайки своята уникална природна и културно-историческа идентичност. Мотото на плана, изготвен от екип на "Ситиплан" под ръководството на арх. Славей Гълъбов, е: "Ние не сме наследили града от нашите бащи, а сме го взели назаем от нашите деца." Основните акценти в урбанистичната концепция са: разуплътняване на традиционния град; усвояване на нови територии за "обитаване" в землищните граници; създаване на активни вторични градски центрове; преструктуриране на производствените зони и съвременна транспортно-комуникационна система.

Както е известно, ОУП на Пловдив стъпи на вариант А - Развитие на града в землищните граници". Разрастването с близо 2000 ха е за сметка на землищната територия, чиято площ от 4777 ха в значителна степен се заема от сервитути на инженерни проводи, пътни и жп комуникации, специални и нарушени терени. Съгласно ОУП 2007 г. новопредвидените терени за обитаване са 861.9 ха. Направените обаче детайлни анализи на РУС показват, че за постигане на европейски стандарт от 40 кв.м/обитател са необходими 202 ха (при 30 жилища/ха при 4-етажно застрояване+ 5% резерв), т.е. налице е преоразмеряване на  териториалните разширения за жилищно строителство, което налага промени в ОУП.

Според приетото решение на общинския съвет изработването на актуализацията трябва да стартира в началото на 2011 г. с провеждане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за изготвяне на задание за изменение на ОУП, което ще определи обхвата и срока на разработката.

В проекта за изменение на ОУП задължително ще се включат:
1. Промени в границите на урбанизираната територия, съобразени с:
- данните от кадастралната карта на община Пловдив;
- икономическите възможности на общината във връзка с нуждата от изграждане на техническа инфраструктура в зоните предвидени за разширение на урбанизираните територии;
- предвижданията на РУС на група общини с център Пловдив;
- зоните на "Натура 2000";
- проучване и отразяване на инвестиционната активност.
2. Подобряване на План-схемата на комуникационно-транспортната система (ПС КТС)
3. Определяне на терени за разширение на гробищните паркове
4. Актуализация на рамковата програма и Етапен план на приложение на ОУП
5. Разработване на правила и норми за прилагане на ОУП


За териториалното отлагане на предвидените в Общия устройствен план на Пловдив обществени мероприятия относно изграждането на първостепенна и обслужваща улична мрежа и техническата инфраструктура (ВиК, електрификация, газификация и др.), както и на обектите от сферата на образованието, здравеопазването, административно-деловото обслужване, зелената система през 2010 г. община Пловдив стартира възлагането на подробни устройствени планове за кв. "Смирненски 3", Южната производствена зона и новоприсъединилата се жилищна зона "Юг 1".
ПУП - План за регулация с устройствени зони на кв. "Смирненски 3"
обхваща 54 ха площ с граници: на юг - бул. "6 септември"; на запад – новопроектирана IIIа клас; на север – ул. "Парк Отдих и култура" (продължение на бул. "6 септември") и на изток – продължението на ул. "Явор". Благоприятното местоположение на територията в непосредствена близост с парк "Отдих и култура", Гребния канал и р. Марица, създават предпоставки за изграждане на квартална структура с висок комфорт на обитаване. Съгласно ОУП са заложени три вида устройствени зони:
-    Жм1 – жилищна с нискоетажно застрояване (от сключено и редово до свободно в обособени УПИ) с плътност 20-50%, кинт 0.4-1.0, Оз 40% и макс. кота корниз до 10 м;
-    Смф2 – смесена многофункционална зона 2: предимно за средноетажно обитаване, социална и бизнес инфраструктура до 40%, с плътност 25-50%, кинт 1.2-2.5, Оз 30-50% и макс. кота корниз до 15 м;
-    СОП1 – смесена обслужващо-производствена с преобладаващи складови функции, с плътност  50-60%, кинт 1.5-3, Оз 20-40%.
В новия ПУП на кв. "Смирненски 3" трябва да се предвидят терени за основните елементи на социалната и бизнес инфраструктура – 26-класно основно училище, детска градина и детски ясли, хотели и бизнес центрове, концентрирани около "Пещерско шосе".
Минималният срок за изготвяне на плана е 10 месеца, а предвидените средства за проектиране – 57 500 лв. Общо 6 кандидата участват в обществената поръчка, в момента се разглеждат ескизните проекти и ценовите оферти.

ПУП-ПУР с устройствени зони на смесена многофункционална зона "Юг"

се създава се чрез преструктуриране на Южна производствена зона, която съставлява 26.49% от промишлените терени на града. Терените на повечето производствени комплекси са преоразмерени и не се използват ефективно, инфраструктурата е амортизирана. В последните 20 години, по подобие на Северната индустриална зона, развитието на ЮПЗ тръгна не в посока усвояване на свободните и неизползвани площи, а в разрастване в извънселищната територия на града по Кукленско шосе и южно от бул. "Ал. Стамболийски".
Съгласно ОУП смесената многофункционална зона "Юг" ще обхване 401.16 ха, като основното предназначение на територията е за развитие на функционална подсистема "Труд" с всичките й разновидности. Терените, на които може да се разчита на потенциални инвестиции, са:
-              застроени и нефункциониращи (изоставени) - 23.20 ха, които включват и част от обособените имоти на БРСП "Автоелектроника" и "Електоризграждане";
-              незастроени свободни 68.8 ха, в т.ч. обособени имоти на "Балканкар рекорд" АД, "Хермескомерсиал" ЕООД – дървообработващи машини, и БРСП "Автоелектроника".
С устройствени зони СМФп е необходимо да се предвиди мащабно преструктуриране на тези предприятия, които загрозяват облика на цялата южна производствена зона. Северно и южно от тях трябва да премине неизграденото трасе на бул. "Ал. Стамболийски", което ще свърже районите "Южен" и "Тракия", пресичайки жп ареала. Около тази артерия могат да се предложат идеи за изграждане на многофункционални зали, мултиплекси, търговски центрове и др. В проекта на РУС е планирано изграждането на бизнес парк заради близостта с  летище Пловдив. Прогнозната стойност за проектиране  е до 170 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 300 календарни дни. Общо 7 оферти са подадени, от тях две са отстранени заради технически пропуски.

ПУП-ПУР (по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ) на зона "ЮГ 1"

обхваща 343.6 ха при граници: на изток – землищната граница на Пловдив с община Родопи; на запад – трасето на инфраструктурен коридор високо напрежение (за подстанция "Хр. Смирненски"); на север – глухата жп линия, предвидена в ОУП и ПС-КТС за трасе на пловдивския S-ban; на юг – трасето на новопредвидена градска артерия IIIА клас.
Територията, предмет на разработка, е заета в по-голямата си част от земеделски земи, в които са реализирани редица жилищни, производствени, складови и др.обекти. Обслужването им обаче е затруднено, поради липса на транспортни артерии и съпътстваща инфраструктура. Липсват обекти на социалната инфраструктура, на зелената система и спорта. Основното функционално предназначение на зоната е за жилищно обитаване. При общо "Бруто жилищна територия" в "Юг 1" – 327,2 ха, за "Нето жилищни терени" трябва да се предвидят около 178 ха (50-55% - чл. 14, ал. 3, т. 1 Нар.7). Този показател е заложен в  ОУП и е съобразен със спецификата на зоната - за индивидуално, предимно нискоетажно жилищно застрояване в обособени парцели и повишен комфорт на обитаване (мин. 30 кв. м РЗП/обитател).
Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а прогнозната стойност 190 000 лв. с ДДС. Отварянето на офертите е насрочено за 3 януари 2011 г.
През 2010 г. Общинския съвет утвърди Подробните устройствени планове за новите квартали - жилищен парк "Марица-север" (256 ха), "Остромила" и "Беломорски" (122,4 ха) и кв. "Смирненски IV" (89,2 ха). Вече е готов и Предварителният проект за ПУП-ПРЗ на кв. "Модър" (47,58 ха).
 
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Технологична инструкция за изграждане на топлоизолационни системи
  Цел на настоящата инструкция е да изясни и определи технологията на полагане и монтаж на интегрирани ...

20

 Календар