Ще има ли мост при Силистра - Кълъраш

Ще има ли мост при Силистра - Кълъраш

Публикувано на: 2015-04-20 09:49:00

Ще има ли мост при Силистра - Кълъраш


Фактите,
свързани с изграждането на моста при Силистра - Кълъраш, които са известни към момента, са следните:
- За ЕС и за региона е важен транспортен коридор 7 по направлението на река Дунав и е изявена нуждата от двустранни връзки между страните, през които преминава.
- Трафикът от Турция търси транспортно направление юг-север - път и железница
- Видими са усилията на местните власти на Силистра и Кълъраш за реализация на моста, но те не са доведени до реална времева рамка, конкретност и действие.
- Дунавската стратегия е опит чрез регионални инициативи да се покаже готовност за реализация и на съоръжението от страна на Европейския съюз.
- Подписани са двустранни меморандуми между България и Румъния, които показват желание за осъществяване на проекта. Но все още липсва междудържавно споразумение, каквото беше подписано за Дунав мост 2 при Видин - Калафат.
- През последните 5-6 години са проведени поредица от срещи, разговори, дискусии на различни политически нива, между местните власти, с потенциални инвеститори. Желание за осъществяване на проекта има, но действията и похватите не водят до инвестиране, проектиране и изграждане.
- Има различия относно местоотлагането на мостовото съоръжение между българската и румънската страна.

Слабите места и пречките
- Мостът при Силистра - Кълъраш се разглежда като локално съоръжение, обслужващо населението от двете страни на река Дунав. Че това е така, се потвърждава от анкетните листовки, спуснати от Европейската комисия, за избор на мост, който пръв ще се изгражда измежду четирите перспективно утвърдени между Румъния и България.
- Изискването (също от страна на Европейската комисия) е за мост, строго "брегово" дефиниран, т.е. стъпил на българския и съответно на румънския бряг. (При един от предлаганите варианти отлагането му се предлага между двата румънски бряга на реса Дунав, но на южния е в непосредствена близост до територията на България - на около 8 км.) Това "чиновническо" изискване се свързва с понятието "трансгранично сътрудничество" и имайки меродавен характер, силно затруднява избора на взаимно приемливото място на съоръжението (границата между Румъния и България е трайно установена през 1940 г.).
- Все още е неясно за какъв трафик - жп и пътен или само пътен, ще бъде предназначено съоръжението. Това е така, защото не е взето мнението на Международния съюз на железниците.
(В статия на "Строителство Градът" от брой 3 на 2015 г. "Никопол - Турну Мъгуреле и Силистра - Кълъраш са местата за трети мост на река Дунав" се казва, че първоначално е имало изискване това да са само пътни съоръжения, но в хода на задачата изискването се променя така, че поне 2 от тях да бъдат и железопътни. Мостът Силистра - Кълъраш обаче е предвиден да бъда пътен. Четиритe премоствания на река Дунав са Оряхово - Бекет, Никопол - Турну Мъгуреле, Русе - Гюргево, удвояване, и Силистра - Кълъраш. - бел. ред.)
- Не е избран консултант, който да започне работа по проекта.
- Прилагането на Закона за обществените поръчки при избора на проектант, консултант, строител, за да се вземе правилното решение, невинаги е най-добрият похват.
- Все още е неизяснен начинът на финансиране - дали ще бъде с европейски средства и съфинансиране от националните бюджети не се знае. Няма яснота и по това дали ще има задължение за изпълнение на редица обязаности след мостовата конструкция.

Положителните страни са:
- Договореност от страна на Европейската комисия, България и Румъния.
- Включване на съоръжението в следващия планов период на Европейската комисия - след 2020 г. Въпреки натрупания опит от моста при Видин - Калафат без конкретика не може да се стимулират приемливо във времето по-бързи и адекватни действия.

Затова смятам, че е необходимо:
- Да се изготви концепция със сила на предварителни проучвания, защо не и на идейни решения за минимум два варианта на мостово съоръжение от българско-румънски колектив, които впоследствие да бъдат приети и утвърдени с последващо работно проектиране на основа същата тази концепция. Концепцията трябва да съдържа и изясни следното:
1. Цел
Вариантно доказване на необходимостта, целесъобразността, ефективността и мястото на мостовото съоръжение в няколко направления.
- поемане на пешеходен, автомобилен, комуникационен и жп трафик при съблюдаване гарантирано корабоплаване, съгласно изискванията на Дунавската конвенция
- енергийно съоръжаване на мостовата конструкция - възможности и ефективност
- екологична съвместимост с природните дадености - флора и фауна, степен на допустимост, допълнителна урбанизация около мостовото съоръжение - целесъобразност и максимална ограниченост
- възвращаемост на капиталовложенията - финансови разчети до и след изграждането на мостово-енергийното съоръжение с вземане предвид и урбанизацията.
2. История, замисъл и намерение за реализация
- исторически бележки
- настояща фактология в документи
- обусловеност чрез дефиниране на главното трасе и други - политически и икономически, аспекти.
3. Главно трасе, пътни и жп комуникации, варианти във и около ареала Силистра - Кълараш
- мостова конструкция - вариантност на минимум 2 броя по местоположение
- допълнителна (второстепенна) мостова конструкция за достъп до острова при единия от вариантите
- подходи във варианти към мостовото съоръжение от север и юг на река Дунав - безконфликтно пресичане
- жп трафик - отделна трактовка, ако има такъв
- корабоплаване - хоризонтални и вертикални геометрични параметри на мостовото съоръжение, свързани с корабоплаването, ледоход.
4. Технологични аспекти
5. Предхождащи инженерни проучвания във връзка с проектирането и оптимизирането на мостовата конструкция
- топография - тахиметрия и кадастър около мостовото съоръжение
- надлъжни и напречни профили
- геология и хидрология.
6. Сеизмика
7. Урбанизация на ареала
- териториално-устройствен план на ареала около мостовото съоръжение.
8. Екология около мостовото съоръжение - вредности за флората и фауната
9. Енергийни аспекти - да или не
10. Икономически аспекти - трафик, товарооборот, ефективност, възвращаемост на капиталовложенията
11. Картно, графично и таблично онагледяване на гореизложените позиции
Същата (концепцията) да има характер на предварително проучване на минимум два броя варианти за мостово съоръжение, като за варианта на румънска територия са възможни и подварианти, що се касае до конструкцията. При това задължителността на смесен румънско-български екип от експерти по различните направления на концепцията е повече от желателна. Общо разработената концепция ще доведе до сближаване и приемане на единно становище на факторите, от които зависи реализацията.
Становището, че предпроектните проучвания (концепцията) ще са дело на фирмата изпълнител, е погрешно, макар и възможно.
12. Финансова обезпеченост - разработване на различни финансови схеми със средства от Европейската комисия и акционерен капитал от опитни финансисти
Концепцията трябва да се изготви от изтъкнати специалисти с голяма доза академичност и конкретност. Същата ще е основа за разговори в Европейската комисия и за вземане на едно или друго решение от компетентните власти на двете страни.
Много важен е изборът на проектант. Не са много инженерите конструктори, способни да проектират подобни мостови съоръжения, дори за Европейския съюз.

Инж. Господин ИВАНОВ


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Паркет и довършителни материали
Паркет и довършителни материали             Решили сте да сложите паркет в дома си? ...

14

 Календар