Мерки за решаване на проблемите със собствеността, отговорностите и контрола за техническото състояние на язовирите

Мерки за решаване на проблемите ...

Публикувано на: 2014-12-08 13:30:00

Мерки за решаване на проблемите със собствеността, отговорностите и контрола за техническото състояние на язовирите

След като разгледа доклад на министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на енергетиката, на земеделието и храните и на вътрешните работи относно проблема със собствеността, отговорностите и контрола за техническото състояние на язовирите във връзка с превенцията от наводнения, Министерският съвет прие мерки за разрешаването на съществуващите проблеми.
Съгласно информация, събрана от общините, държавните фирми "Язовири и каскади" към НЕК ЕАД, "Напоителни системи" ЕАД и съответните ВиК дружества и обобщена от басейновите дирекции към МОСВ, към момента на територията на Република България има данни за 2743 язовира, от които 54 – публична държавна собственост; 212 – частна държавна собственост; 2183 – публична общинска собственост; 26 – частна собственост, и 268 – неопределена собственост. Те са разположени на речната мрежа, която е съставена от 506 реки (без сухите дерета) с обща дължина 19 754 километра.
Към момента са установени

78 броя язовири в предаварийно състояние
Системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (публична държавна собственост по силата на чл. 13, т. 3 от Закона за водите), чрез които се осигурява предпазване от наводнения, отводняване и отвеждане на излишните води от земеделските земи, към 31.10.2014 година са:
- предпазни диги на р. Дунав - 295 км
- корекции на вътрешни реки - 3240 км
- предпазни диги - 385 км
- ретензионни язовири - 14 бр.
- отводнителни помпени станции - 72 бр.
- отводнителни полета - 1434 хил. дка, като на 32% от тях отводняването се осъществява помпено, а на останалите - гравитачно
- главна канална мрежа - 2334 км
- събирателна канална мрежа – 11 192 км.
След трагедията в село Бисер през февруари 2012 г. правителството поставя

началото за устойчиво решение на проблема с контрола на хидротехническите съоръжения
и превенцията от наводнения.
Първата стъпка е Заповед Р-118/09.05.2012 г., с която се регламентира организирането на контрола на техническото и експлоатационното състояние на водностопанските обекти (ВСО) и хидротехническите съоръжения (ХТС).
Втората стъпка е приетият на първо гласуване от 41-ото Народно събрание на 10 юли 2012 г. ЗИД на ЗВ, който синхронизирано с разработването на Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор (НСУРВС) регламентираше законово основните принципи в стратегията. Законът не бе приет на второ четене поради предсрочното прекратяване на мандата на НС.
Третата стъпка е одобряване от МС с Решение №746 от 11 септември 2012 г. на НСУРВС.
Четвъртата стъпка е приетата на 21 ноември 2012 г. от 41-ото Народно събрание на Република България НСРУВС.
За решаване на проблема със собствеността, отговорностите и контрола за техническото състояние на язовирите във връзка с превенцията от наводнения Министерският съвет взема

следните решения:
1.Да се създаде работна група от представители на МОСВ, МРРБ, МЗХ, МЕ и МВР, която в срок до 31.12.2014 г. да разработи ЗИД на Закона за водите. В законопроекта да се регламентира редът за поддръжка и експлоатация на язовирите, в това число ясно разписани задължения и отговорности на собствениците; да се определи орган за контрол, неговите правомощия, реда за налагане на принудителни административни мерки и реда за реализиране на административнонаказателна отговорност.
2.Със заповед на министър-председателя да се определи работна група, председателствана от заместник-министър на околната среда и водите и включваща заместник–министри на другите компетентни министерства (МВР, МЕ, МРРБ и МЗХ), както и експерти от предприятие "Язовири и каскади" към НЕК ЕАД, "Напоителни системи" ЕАД, представители на НСОРБ, МВР, МРРБ и МОСВ, която:
2.1. да предоставя експертна помощ на областните комисии, свързана с техническото състояние на язовирите
2.2. да предлага решения при неизпълнение на направени предписания
2.3. да прави оценка за необходимите финансови средства за осъществяване на мероприятията за постигане на изискващото се техническо състояние на съоръженията и необходимата проводимост на речните русла.
3.Да се подготви проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на средства в размер на 500 000 лв. от бюджета за непредвидени и неотложни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране на дейности по временно извеждане от експлоатация на язовири в предаварийно състояние в страната. Министърът на земеделието и храните чрез договор да възложи извършването на дейностите на "Напоителни системи" ЕАД.
4.До изясняване на собствеността на 268 бр. язовири с неопределена собственост дейностите по контрол да се възложат на областните управители, които съгласно чл. 191, ал. 3 на Закона за водите да контролират техническото състояние на хидротехническите съоръжения - държавна собственост, на територията на съответната област.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

За нас
Zonacomfort.eu e специализиран интернет портал . Порталът предоставя изчерпателна и актуална информация за всички ...

20

 Календар