Промени улесняват процесите в строителството

Промени улесняват процесите в строителството

Публикувано на: 2014-10-20 11:59:39

Промени улесняват процесите в строителството

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти могат да бъдат обобщени в следните основни насоки:
• Създаване на единни правила, определящи обема и съдържанието на проектната документация за всеки отделен вид (група) строежи, в съответствие с категоризацията на строежите съгласно чл. 137 от ЗУТ и Наредба 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, необходими за издаване на разрешение за строеж
• Прецизиране на критериите по отношение на  количествени и качествени параметри за един и същ обект (проект), както за етапа на договаряне и възлагане изготвянето на проектната документация, особено в случаите, когато по одобрения инвестиционен проект се възлага изпълнение на строително-монтажни работи по реда на Закона за обществените поръчки
• Прецизиране на основни понятия и дефиниции, които се използват в Наредба №4, по-добро регламентиране на изискванията на съответните одобряващи инстанции и контролни органи към участниците в строителния процес по време на одобряване на проектната документация, реализацията и въвеждане на строежа в експлоатация.
Предвижданите изменения ще позволят на възложителя да избере строителя по ясни критерии, ще му осигурят ефективен и реален контрол и предвидимост. Ще се уеднаквят критериите за обем и съдържание на проектната документация, която е необходима на общинските администрации за издаване на разрешение за строеж.
Ясното и изчерпателно регламентиране на проектната документация за даден инвестиционен проект ще минимализира възможността от субективна преценка и корупционни практики. Според сегашните регламенти всяка администрация, която е компетентна да издава разрешения за строеж, може да изисква от инвеститора различен обем проектна документация.
Предлаганите промени ще допринесат за по-голяма прозрачност и предвидимост на строително-инвестиционния процес с цел намаляване на риска от волни или неволни интерпретации на закона и подзаконовите нормативи и ще спомогнат за по-добра плановост, предвидимост, прозрачност и устойчивост относно количествени, качествени и ценови параметри за един и същ обект (проект) за целия период на строително-инвестиционния процес.
На този етап задължително въвеждане на електронно подаване и обработване на проектната документация и издаване на разрешение за строеж от общинските администрации не се предвижда. Това обаче не означава, че в бъдеще не би могло да се помисли и върху тази идея.
Измененията целят да включат спецификациите и количествените сметки към проектната документация на фаза технически проект, по която документация се  издава разрешение за строеж и се възлагат и изпълняват строителни дейности


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Информация за "машините под наем" ?
Криза в бизнеса със строителни машини или просто липса на достатъчно информация за "машините под наем" ...

29

 Календар