Над 620 млн. лв. за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради по ОП "Региони в растеж 2014 - 2020"

Над 620 млн. лв. за енергийно обновяване ...

Публикувано на: 2014-03-25 10:08:36

Над 620 млн. лв. за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради по ОП "Региони в растеж 2014 - 2020"

Под мотото "От енергийно ефективни към почти нулево енергийни сгради" за пета поредна година в рамките на Българската строителна седмица в "Интер експо център" се проведе Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildingreen 2014. Целта на тазгодишния форум, организиран от "Градът Медиа Груп",беше да се представят новите хоризонти и предизвикателства при проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с директивата 2010/31/ЕС. Представители на Министерството на инвестиционното проектиране, на Министерството на регионалното развитие, на професионалните организации на КАБ, КИИП, БАИС, НСОРБ, "ЕнЕфект" и бизнеса обсъдиха актуализацията на нормативни актове в областта на енергийната ефективност, финансирането на ЕЕ проекти през новия програмен период и добри практики, технологии и продукти за проектиране и изграждане на сгради с близко до нулево енергийно потребление (СБНЕП).
 
Националната жилищна стратегия на България идентифицира като един основен проблем ниското ниво на енергийна ефективност на стария сграден фонд, в който реалните коефициенти на топлопреминаване са с 3-5 пъти по-високи нива в сравнение със сега действащите норми за ЕЕ, посочи Димитър Черкезов, главен сътрудник по управление на европейски програми в Министерството на регионалното развитие. В новата ОП "Региони в растеж 2014 - 2020" е предвидено многократно увеличение на средствата за енергийна ефективност спрямо периода 2007 - 2013 г  Една от новостите е включването на значителен ресурс за енергийно обновяване на сгради на държавната и общинската администрация.
 
Преките инвестиции в ЕЕ в публични и жилищни сгради
се очаква да възлязат на 621.67 млн. лв., което e 20% от проектобюджета на оперативната програма. Подкрепата от ЕФРР обаче не бива да е единствен източник на финансов ресурс за подобряване на ЕЕ на сградния фонд и за постигане на националната цел от 25% до 2020 г., посочи г-н Черкезезов.
В допълнение, при всички останали проекти, които ще бъдат подкрепени по ОПРР 2014 - 2020, енергийната ефективност е заложена като хоризонтален приоритет при инвестиции в строителство, реконструкция и ремонт на сгради на образователна, здравна, социална, спортна и културна инфраструктура. Новост е и разширяване на допустимите градове за подкрепа – вместо сегашните 36 стават 67, които са определени по Националната концепция за пространствено развитие до 2025 г. за бенефициенти по проиоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж". За публичния сграден фонд се предвижда 100% безвъзмездно финансиране в размер на 207,22 млн. лв.,а за многофамилните жилищни сгради – комбинирана подкрепа с 290.11 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ и 124.34 млн. лв. чрез финансови инструменти.   
За разлика от настоящата програма "Обновяване на българските домове", финансирана по ОПРР 2007-2013 с 63.5 млн. лв., като допустими дейности се включват конструктивното укрепване на сградите; въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, но само за собствените нужди; обновяване на общите части: ремонт на покрив, фасада, стълбищна клетка, коридори, входни врати и площадки, асансьори, вертикални технически инсталации; подобряване достъпа за хора с увреждания до обновените сгради.
На въпрос поставен от участниците в конференцията, защо през новия програмен период не се подкрепят и едно- и двуфамилни сгради, които съставляват над 50% от жилищния фонд в страната, г-н Черкезов подчерта, че най-сериозен проблем с ЕЕ имат 18 900-те сгради, строени по едропанелна технология, в които живеят 1.77 млн. души, т.е. спазено е и изискването на ЕС безвъзмездната финансова помощ да достигне до възможно най-голям брой жители на страните членки. Той поясни, че разработката на новата ОПРР е плод на тематична работна група, в която влизат представители както на публичния сектор, така и на представители на браншовите организации на КАБ, КИИП, КСБ, на НСОРБ. Идентифицираните целеви групи за прилагане на мерки за ЕЕ са многократно обсъждани предвид ограничения размер на средствата, на фона на огромния финансов ресурс, необходим за саниране на целия сграден фонд в България.
 
Законодателството и политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност на сградите
имат ясно определени цели: енергоспестяване, намаляване на зависимостта ни от изкопаемите горива и опазване на околната среда. От 1 юли 2013 г. освен всички нови директиви за ЕЕ, икономия на енергия и топлосъхранение започна да действа пряко и Регламент (ЕС) 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, посочи инж. Соня Георгиева от дирекция "Правила и норми за проектиране и строителство" в Министерството на инвестиционното проектиране, което вече отговаря за осъществяване на националната политика в областта на проектирането, изграждането и поддържането на строежите. Енергийната ефективност е шестото основно изискване на регламента, което включва: "Строежите, както и техните отоплителни, охладителни, вентилационни, охладителни инсталации, трябва да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимата при експлоатация енергия да бъде минимална, като се отчитат обитателите и местните климатични условия. Строежите трябва да бъдат енергоефективни, като консумират възможно най-малко енергия и по време на тяхното изграждане, и по време на тяхната експлоатация." Регламент 305 има и още едно важно изискване – устойчиво използване на природните ресурси, което означава в инвестиционните проекти да се залагат дълготрайни, екологосъобразни и рециклеруеми строителни продукти, посочи инж. Соня Георгиева.  
Във връзка с въвеждане в българското законодателство на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите се разработи проект на актуализация на нормативни актове в областта на ЕЕ за проектиране, изграждане и обновяване на сгради. Изпълнител е екип на консорциум "ТУ-Технологии-BGBC Академия" с ръководител проф. д-р инж. Никола Калоянов. Целта ни беше да създадем нормативи, които държавата на национално ниво да възприеме като изискване към новопроектираните сгради за реконструкция и ново строителство, обясни инж. Георгиева. Предстои съвсем скоро на сайта на МИП да бъдат качени за обществено обсъждане предложенията за актуализация на Наредба №7 от 2004 г, Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. и Наредба №15 от 2005 г. Получиха се доста разностранни становища, много критики, но аз се надявам, че сега, когато изработим проектите на наредбите, да направим достатъчно на брой кръгли маси с професионалните общности и бизнеса, за да можем все пак да намерим едно балансирано решение, каза в заключение инж. Соня Георгиева. След одобрение от заинтересуваните държавни ведомства нормативните документи ще бъдат изпратени за нотификация в ЕК и накрая обнародвани в ДВ, което се очаква да стане септември-октомври т.г.
 
Основният спор, който породи проекта за актуализация на подзаконовата уредба за ЕЕ
е обвързването на националните стандарти за енергийните характеристики на сградите с оптималните разходи на първична енергия, посочи проф. д-р инж. Никола Калоянов. Това изискване постави две задачи: първо, да се направят числови скали за разход на енергия за 10 категории сгради и, второ, да се изготви национална дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия. На тази база да се актуализират съществуващите наредби. В основата на решението на тези две задачи стои Националната методика за изчисляване на годишен разход на енергия, която е нотифицирана 2008 г. от ЕС.
"Няма сграда, която да е с нулево потребление на енергия, подчерта проф. Калоянов. На практика е невъзможно постигане на нулев баланс, т.е. цялата потребна енергия да е от ВЕИ. Затова в проектирането и изграждането на такива сгради трябва да се търси  техническа целесъобразност и икономическа ефективност. На тази база е предложена национална концепция за сгради с близко до нулево енергийно потребление: сграда, на която енергийните характеристики отговарят на енергиен клас А, и не по-малко от 55% от потребената енергия за отопление, охлаждане, осветление и гореща вода е от ВЕИ. Проф. Калоянов даде за пример реновацията на блок 8 на ТУ - София, където след изпълнени пасивни и активни ЕЕ мерки е постигната 168.36 кВтч/кв.м годишна първична енергия и 17.6 кВтч/кв.м без ел. уреди при 69% дял на използване на ВЕИ.  
 
Модели за устойчиви сгради
Нормативната рамка за проектиране и изграждане третира сградите като самостоятелни единици, което не стимулира устойчивото развитие. Сградата трябва да се разглежда като част един жив организъм, подчерта в изказването си Иван Зайков, член на УС на BGBC. В световен мащаб на сградното строителство се пада 17% от разхода на водни ресурси и 40% от общото енергийно потребление, както и 33% от изхвърлените въглеродни емисии. Всички знаем, че един автомобил може да се рециклира на 95%, но все още не се обръща достатъчно внимание колко от елементите и материалите на една сграда могат да се използват повторно. Съвременните предизвикателства към устойчивото строителство на сградите е постигане на енергийна ефективност и сграден комфорт чрез подобряване първо на градоустройственото планиране и след това на екологичните характеристики на сградите, посочи г-н Зайков. И той повтори, че няма сграда с нулева консумация на енергия, но има сгради, при които има нулев баланс между потребената и произведената зелена енергия. Много важно е при проектирането на сградите да се отчитат климатичните условия, които са отразени в новите норми за ЕЕ. Да се изследва всеки конкретен обект за възможностите за прилагане на пасивен слънчев дизайн, интегриране в сградната обвивка на пасивни термични слънчеви системи за отопление и охлаждане, за използване на вятърната енергия за вентилация. За съжаление при реновация на сгради няма идеално решение, правят се известни компромиси, което изисква прецизен проектантски подход с прилагане на иновативни продукти и ВЕИ системи съобразно наличния бюджетен ресурс, посочи Зайков.
 
Енергийно обновяване на сградите
Нужни са интелигентни промени в нормативната уредба и финансовата система, за да "реализираме огромния нереализиран потенциал"на енергийната ефективност в сградния фонд у нас, посочи арх. Николай Гълъбов, който представи конкретни решения за устойчиво обновяване на различни типове многофамилни панелни сгради в Столичната община. Санирането на старите блокове изисква комплексно решаване на проблеми, свързани с узаконяване на сградни промени, конструктивно укрепване, намаляване в пъти на сметките за отопление и ел. енергия, възвращаемост на инвестицията, етапност на изпълнението. Предложеният типов проект дава възможност с пасивни и активни мерки сградата да бъде реновирана като "пасивна" или "енергийно "позитивна". Безвъзмездното грантово финансиране от 75% дава възможност да се направят сградни подобрения на едно сравнително високо европейско ниво, твърди арх. Гълъбов.
Философията на новия стандарт "почти нулево енергийна сграда" трябва да се прилага и при обновяването на съществуващите сгради, коментира д-р Драгомир Цанев от "ЕнЕфект". При липса на достатъчно средства за първоначална инвестиция едно от възможните решения, препоръчвани на европейско равнище, е подходът "стъпка по стъпка". Това означава, че проектите за обновяване на сгради се разработват цялостно, като се предвижда възможност за изпълнение на мерките на няколко етапа, като подмяната на даден компонент или система е с нови, отговарящи на изискванията за строителство на почти нулево енергийни сгради. Това всъщност е и основната идея и предизвикателство пред проектEuroPHit, който в България се изпълнява от Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект". Като пилотни проекти се подготвят сградите на основните училища "Св. св. Кирил и Методий" и "Цанко Дюстабанов" в Габрово, които ще бъдат обновени според енергийния стандарт EnerPHit, разработен от Институт "Пасивна къща" специално за енергийно ефективни сградни реконструкции.
Изпълнението на схемата за обновяване на българските домове по ОПРР показа, че търсенето на подкрепа за подобряване на енергийната ефективност на многофамилните сгради е голямо и от страна на самите собственици на жилища. Но основната бариера пред ефективното усвояване на отпуснатите 63.5 млн. евро грантови средства са тежките бюрократични административни процедури по одобрение на сградите за саниране от страна на Звеното за изпълнение на проекта и получаване на кредити от Фонда за жилищно обновяване, заяви Оник Пилибосян, дългогодишен домоуправител на столичен блок, който кандидатства по програмата.
 
Добри практики
Разумна инвестиция ли е пасивната детска градина, показа арх. Иглика Люцканова, сертифициран проектант на пасивни сгради. Тя сподели, че много общини в Европа използват пасивния стандарт за всички свои нови детски градини и училища, тъй като се оказва икономически целесъобразен метод за пестене на пари при тяхната експлоатация. Наскоро почти завършеният нов корпус на детска градина "Слънце" в Габрово получи сертификат за пасивна сграда от Института PassHouses, Германия. Арх. Люцканова посочи основните принципи, използвани при неговото проектиране, а именно: оптимално използване на слънчевите печалби (ориентация на сградата на юг, форма, планировка и остъкляване, съобразени с изложенията, рекупериране на топлината); намаляване на топлинните загуби (качествена изолация и дограма, конструкция без термомостове и въздушни течове); осигуряване на комфорт чрез постоянен приток на свеж въздух (вентилация чрез рекуперация на топлината).
Арх. Димитър Паскалев представи пилотен проект за нулево енергийна офис сграда ZEB1, който предстои да се реализира в Индустриална зона Божурище. Концепцията включва комплекс от интегрирани решения за енергийна ефективност, добив на възобновяема енергия и съхранение на тази енергия, с които се постига нулево потребление на енергия с потенциал за автономно енергийно функциониране на сградата. Зад този проект стоят редица защитени български иновации, разработени в Института за нулево енергийни сгради и лицензирани от "Билдинг Системс Дизайн", посочи арх. Паскалев.
Първата санирана публична сграда с фотоволтаична фасада, която също е в Габрово, представи водещият проектант арх. Иван Узунов. Използваните фотоволтаични панели на 13-етажното административно здание на ул. "Брянска" 30, са Schuco МРЕ 85 Al 01. На източната, южната и западната фасада на сградата са организирани и разположени общо 416 фотоволтаични панела, разпределени, групирани и свързани към пет монофазни инвертора. 35,190 кWp е общата инсталирана мощност на фотоволтаична централа, а 22 178 кWh e очакваното средно годишно производство на системата.
"По принцип е прието и се знае, че класическите фотоволтаични системи с поликристали работят най-ефективно с изложение чист юг и с наклон на плоскостта 30 градуса за нашите ширини, посочи арх. инж. Климентин Чернев, управител на "Алу Кьониг Щал". Той изтъкна предимствата на новата система с аморфен силиций, която намира приложение в сградното строителство: много по-добра работа в светлинния спектър, т.е. ток се произвежда през по-голямата част на деня, за разлика от конвенционалната техника, много по-добра температурна стабилност на работа на панелите – около 45 градуса; работа в частично засенчване на сградата. Според арх. Чернев е целесъобразно използването на фотоволтаика в сградите, тъй като не се налага преноса на енергия от алтернативни източници от разстояние.

Кметът на Габрово Таня Христова: Да обединим усилията си за реализиране на близка до хората енергийна ефективност
Да обединим усилията си, за да реализираме истинска и близка до хората политика на енергийна ефективност, към това призова кметът на Габрово Таня Христова на Buildingreen 2014.
"За да стане това на местна почва трябва да има по-голяма гъвкавост и повече самостоятелност на общините, разбира се, ако са заслужили да получат тази възможност. Енергийната ефективност може да бъде фокусът, който да намери общият език и държавата, местната власт и специалистите заедно да направят така, че тази политика да бъде успешна", категорична е Таня Христова. В настоящия програмен период, който се забавя, тя очаква да се даде шанс за европейското финансиране, което приоритетно е насочено към публични инвестиции, които носят ползи на хората.
Като Община модел за инвестиции в енергийната ефективност, Габрово има реализирани мащабни инвестиции в инфраструктурни проекти в областта на енергийната ефективност, сред които бе откроен проектът, свързан с изграждане на първата "пасивна" обществена сграда в България – детска градина Слънце, която, вече е сертифицирана. С неговата реализация, с подкрепата на Световна банка чрез МТСП, се даде шанс и подкрепа на чисто социален проект да се превърне и в такъв, който демонстрира активна политика в областта на енергийната ефективност.
Европейското финансиране е една добра възможност да реализираме конкретни проекти, които променят качеството на живот. Ако няма партньорство, което да помага на общините да реализират най-добрите решения, ние може да се окажем в позиция, в която да продължим да инвестираме, но да не постигаме този ефект, който на всички ни се иска, заяви още Таня Христова. Тя постави и остави отворен въпроса си: не искам да изпълнявам проект, който има целта да достигне енергийна ефективност и да избира строител или фирма изпълнител по най-ниска цена, ако не съм сигурна и не съм убедена от експертите, че това наистина е най-доброто решение, което е заложено в техническата документация.
Това означава, че трябва да продължим да си партнираме в името на възможността да реализираме умни и разумни решения, обобщи г-жа Христова и изрази увереност и надежда, че тогава ще дойде просперитетът.

Инж. Васил Манолов, "КСЕЛА България" ЕООД: Енергийната ефективност е част от концепцията за устойчиво развитие
Енергийната ефективност е част от концепцията за устойчиво развитие, която включва в себе си грижата за природата, разумното използване на ресурсите й, използването на възобновяеми енергийни източници и т.н.
Устойчивото проектиране и строителство изисква влагане на дълготрайни и екологични материали. Но на практика в България , разходите за проектиране и строителство са обикновено между 5 и 10% от общите разходите, които е необходимо да се вложат в една сграда през целия ѝ жизнен цикъл. Адекватното заплащане на труда на хората, които мислят продуктивно, дават правилните решения и отговарят за тях, е сериозен проблем. Трябва да е ясно на всички възложители, че качеството струва пари.
Двата продукта, произвеждани от "КСЕЛА България" – висококачествените топлоизолационни блокчета YTONG и новите минерални топлоизолационни плочи MULTIPOR, са насочени към устойчивостта, енергийната ефективност и сигурността на сградата. Няколко поредни години YTONG получава почетната значка "Марка на столетието" в Германия. Отличните му топлоизолационни свойства се дължат на неговата структура, а именно големия обем и равномерното разпределение на порите. Те представляват над 80% от общия обем.
Новите плочи MULTIPOR са устойчиви на натиск, паропропускливи, негорими и несъдържащи фибри. Освен подобряването на енергийната ефективност (коефициент на топлопроводност λизч=0,045W/mK) на помещенията, MULTIPOR осигурява и допълнителна защита от пожар.
Единствената по рода си програма "Вашият дом" на "КСЕЛА България" предоставя all-inclusive пакети за качествено бързо и икономично строителство на ниско енергийни еднофамилни къщи.

Инж. Николай Константинов, управител на "Термосист" ЕООД:Водещо начало при изпълнение на проект е как да оптимизираме топлинните процеси
В своята 22-годишна дейност, фирма "Термосист" винаги се е стремяла да прилага съвременните постижения в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията, и да предлага иновативни и енергоефективни решения, и без задължителни ЕЕ норми. Водещо начало при изпълнение на проект е как да оптимизираме топлинните процеси. Използваме американския метод за изследване на енергопотреблението – т.нар. BIN метод, който доказа през годините своята пригодност и в български условия.
Много пъти сме се сблъсквали със ситуации, в които инвеститори са готови да платят за качествен ЕЕ проект и изпълнение, но няма кой да им го предложи и да им обясни каква е икономическата целесъобразност. Затова и проектанти и изпълнители спомогнаха на пазара да се наложи критерият "най-ниска" оферта.
В архитектурните конкурси за обновяване и изграждане на нови сгради приоритетно трябва да се набляга на енергийната ефективност.
Това ще повиши качеството на проектите, тъй като за сгради клас "А", задължително се прилагат екологично чисти и рециклируеми материали и ВЕИ инсталации. Така че, пазарната оценка на сградите за в бъдеще и у нас ще зависи не на последно място и от класа им на енергопотребление.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сглобяеми къщи, сглобяеми дървени къщи
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ КЪЩИ  Според сегашните европейски стандарти под наименованието „Сглобяема сграда” ...

21

 Календар