Нова наредба за процедиране на генералните планове на пристанищата | Транспортното министерство и ИА "Морска администрация" разработиха Проектонаредба за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищ

Нова наредба за процедиране ...

Публикувано на: 2014-02-10 13:04:00

Нова наредба за процедиране на генералните планове на пристанищата | Транспортното министерство и ИА "Морска администрация" разработиха Проектонаредба за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищ

Мотивите
Процедирането на генералните планове на пристанищата се урежда в Наредба №39 от 2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, издадена на основание чл. 112 а, ал. 6 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ). С последните промени в закона от миналата година се внасят съществени изменения в правилата за характера, обхвата и съдържанието на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, както и за изграждането на нови и разширението на съществуващи пристанища. До влизане в сила на посочените изменения и допълнения генералните планове на пристанищата за обществен транспорт имаха характер на опорни планове по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). След 23.03.2013 г. генералният план на пристанище за обществен транспорт е подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория. Разширен е и обхватът за създаване на подзаконова нормативна уредба, като в наредбата по чл. 112 а, ал. 6 от ЗМПВВППРБ са включени и процедурите по изработване, одобряване и изменение на генералните планове на всички пристанища за обществен транспорт, независимо дали са с национално или с регионално значение. Привеждането на нормативната уредба за генералните планове на пристанищата за обществен транспорт в пълно съответствие с разпоредбите на ЗМПВВППРБ налага многобройни и съществени промени в наредбата по чл. 112а, ал. 6 от закона. Това е и мотивът да се изработи проект на нова наредба, а не проект на наредба за изменение и допълнение на сега действащата Наредба №39 от 2005 г.

В проектонаредбата
се разписани изискванията към обхвата и съдържанието на генералните планове и към свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране. Прединвестиционното проучване задължително включва поредица от анализи – на съществуващото положение, предишни устройствени проучвания и разработки и действащи устройствени планове, на теренните, геоложките, хидроложките и климатичните условия, както и маркетингов, технически, технологичен и екологичен анализ. На основа на резултатите от проучването  се подготвя задание за изработване на генерален план с мотиви и отговори дали съответства на Стратегията за развитите на транспортната система на страната и на Общия генерален план за транспорта на България, дава териториален обхват, съдържанието и прогнозен период на плана, сроковете и етапите на изработването му, средствата и начините за графичното му изпълнение, мащабите и др.

Генералният план
ще включва текстова и графична част. Текстовата част следва да съдържа характеристики и анализ на съществуващото положение, описание и обосновка на предложенията за развитие и правилата и нормативите за прилагането на генералния план, а в случаите и при условията на чл. 13, ал. 2 от ЗУТ – и специфични правила и нормативи за прилагане.  Дават се ясни процедурни правила за изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. Определените срокове за провеждане на административните производства са сведени до оперативно необходимия минимум за извършване на съответните действия. Въведено е правилото внесените проекти на генерални планове се разглеждат  на едно заседание на междуведомствения експертен съвет. Затова е регламентирана предварителна писмената фаза на административното производство, отнасяща се до разглеждането на плана - предоставянето на становища от членовете на междуведомствения експертен съвет става в срок, определен от министъра на транспорта и на министъра на регионалното развитие в заповедта за свикване на консултативния експертен орган.
ИА "Морска администрация" съставя списък на заинтересуваните лица и ги  уведомява за внесен за разглеждане проект на генерален план; те имат възможност да се запознаят с внесения проект и да предоставят становище, което да бъде разгледано и обсъдено от междуведомствения експертен съвет. Предвиден е специален ред за заварените действащи генерални планове, както и на заявленията за разрешение за изработване на генерални планове на пристанища, внесени преди наредбата. За заварените действащи генерални планове в преходните и заключителните разпоредби е предвидена опростена процедура за привеждане в съответствие с новите изисквания. За целта е нужно да отговарят на условията: не е изтекъл прогнозният период на плана, не са настъпили промени в устройствените условия (при които е бил изработен и одобрен планът, налагащи различни от съдържащите се в него концептуални решения), нито е извършено изменение на кадастрален план или приемане или изменение на кадастрална карта, в резултат на което имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия (което ще доведе до намаляване на административната тежест върху инвеститорите).
Силвия ЦЕНОВА


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Що е стъклобетон и за какво се използва
Всичко около нас е бетон и стъкло. Макар да са с твърде различни характеристики, мислим ли за съвременното строителство, ...

07

 Календар