Завършен е първият етап от проекта на пътя Видин - Ружинци

Завършен е първият етап от проекта ...

Публикувано на: 2013-12-09 08:44:00

Завършен е първият етап от проекта на пътя Видин - Ружинци


Изпълнителят обединение "Виа План – Бурда" ДЗЗД представи в Агенция "Пътна инфраструктура" първата фаза – идеен проект, от модернизацията на участъка Видин – Ружинци от път І.1 (E79) Видин – Ботевград. Проектирането се извършва на два етапа. Първият етап е идеен проект. След приемането му от възложителя се преминава към втория - изработване на технически проект. Целта е да се направи проект за скоростен път, който да бъде включен в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за изграждане в периода 2014-2020 г.
Обединение "Виа План–Бурда" ДЗЗД разработи три алтернативи. Началото и на трите варианта е при км 3+757 - на изпълнения участък на Дунав мост 2 с габарит Г20, а краят - преди град Ружинци.

Син вариант
Състои се от следните участъци:
От км 3+757 до км 8+870 – по съществуващия обходен път на Видин  с уширение на габарита до Г/20 и запазване на геометрията му.
От км 8+870 до края км 57+805,07 – изцяло по нов терен. Напуска обходния път на град Видин при км 8+870, обхожда източно село Слана бара и от запад град Дунавци, върви западно на съществуващата жп линия до Димово, като я пресича на км 36+500 при гара Мошанец. Обхожда Димово източно от страна на селата Костичовци и Извор, като максимално върви успоредно на разработката на "Пътпроект 2000", без да засяга сервитута й. Завършва при км 57+805,07 - началото на с. Ружинци, като се свързва с разработката на следващия участък път І-1 Ружинци – Враца.
Пътните възли са 10.Разработени са по два варианта с изключение на тези при км 39+910 с път ІІІ-1102 Макреш – Димово и 51+590 с път VID 1003 Орешец - Медовница. Предлага се в следваща фаза да се разработят по първия вариант. Възлите при км 6+100 за Видин с път ІІ-12 Брегово и при км 8+350 на път за с. Новоселци са вече изпълнени, така че дават възможност за уширения на габарита до Г/20.
При км 9+590 се предвижда възел непълен тромпет само с две посоки Видин – София по съществуващия път и обратната посока. С този възел ще се осигури по-лесна връзка с път ІІ-11 през Дунавци по съществуващия път.
- При км 10+680 – с път ІІІ – 1411 Слана Бара – пълна детелина
- При км 20+309 - на път ІІІ-1413 Дунавци – Синаговци тип "диамант"
- При км 30+230 – с път ІІІ -141 - "непълна детелина"
- При км 36+075 – за връзка с път І-1 тип "диамант с кръгови кръстовища"
- При км 39+910 - за връзка с гр. Димово - "непълна детелина"
- При км 46+040 – с път І-1 – Бела – Скомля - "пълна детелина"
- При км 51+590 - с път VID 1003 Медовница – Орешец – "непълна детелина"
При км 36+335 и км 51+543 се пресича съществуващата жп линия София – Видин.

Мостовете при реки са пет: при реките Делейска – км 11+100, Войнишка – км 16+350, Видбол – км 19+722, Арчар – км 38+900, Барата – км 53+800. Отворите и видът на конструкцията ще се решат в следващия етап от разработката.

Червен вариант
Този вариант е решен максимално близо до съществуващия път, но така, че той да се използва по време на строителството и да се запази като транспортна връзка за обслужване на прилежащите населени места.
От км 3+757 до км 12+753,28 пътят се развива се по съществуващия обход на Видин с уширение на габарита до Г/20 до км 11+635. При км 10+567 преминава над жп линията София – Видин с надлез с отвор 14х20=260 м, като се предвижда разваляне на съществуващия (вертикална крива с малък радиус) и изграждане на нов с необходимите геометрични параметри. Оттук до км 12+753,28 се използва изпълненият вече участък и пътен възел от км 11+635 до км 12+753,28. Този участък не е предмет на настоящата разработка.
От км 12+753,28=12+870 до км 59+603,94 пътят се отделя от съществуващия при км 12+870 (след края на изпълнения възел "тромпет" на обходния път на град Видин), върви успоредно на съществуващия път източно или западно в зависимост от теренните условия, наличието на реки, жп линии и други. При км 35+500 преди град Димово се изнася западно над града поради наличие на свлачище, стабилизирано по време на рехабилитацията през 2004 г., обхожда град Димово западно и при км 50+500 обхожда източно гара Орешец, като се насочва западно от град Ружинци. Завършва при км 59+603,94 непосредствено в началото на Ружинци. Тук се свързва с разработвания в настоящия момент проект от същата програма "Път І-1 Ружинци - Враца".
Пътните възли, които са 10, са разработени по два варианта с изключение на тези при км 30+079 с път ІІІ-141 Срацимир и при км 45+373 с път ІІІ-102 за с.Бела. Предлага се в следваща фаза да се разработят по първия вариант. Двата възела - при км 6+100 за град Видин с път ІІ-12 Брегово и при км 8+350 на път за с.Новоселци, са вече изпълнени така, че дават възможност за уширение на габарита до Г/20.
- при км 12+000 – този възел тип "тромпет" е наскоро изграден за габарит Г/20 и осигурява безконфликтна връзка с Видин. Той не е обект на настоящата разработка
- При км 16+728 на път Дунавци - тип "диамант" – към съществуваща улица 
- При км 19+651 – с път Дунавци – Синаговци за връзка с път ІІ-11
- При км 30+079 – за връзка с с.Срацимир – "детелина"
- При км 37+091 – за връзка с с.Макреш  - "непълна детелина"
- При км 45+373 – с път ІІІ-102 – "непълна детелина "
- При км 52+951- с път VID 1003 Медовница – Орешец – "непълна детелина"
жп линии
- При км 10+582 – пресичане на съществуващата жп линия София – Видин с жп надлез с отвор 14х20=250 м. Предвижда се разваляне на съществуващия надлез и изграждане на нов с новия габарит Г/20. Пресичанията на жп линията по този вариант са повече. При км 16+380 има пресичане на вариантно решение на жп линия София – Видин. Пресичания на същата жп линия има и при км 21+107, 26+580, 39+215, 49+755, 52+860.
Мостовете са седем, повече от тези в синия вариант. Те са при реките Делейска – км 14+508, Войнишка – км 17+085, Видбол – км 19+400, Арчар – км 42+689, а също и при км 50+280, км 55+115, км 59+130.

Розов вариант
Този вариант е разработен с цел да се използва максимално съществуващият път с подобряване на хоризонталните и вертикалните елементи за проектна скорост V=120 км/ч. Развива се с максимално уширение на съществуващия габарит до Г/28.
От км 3+757 до км 12+753,28 =12+910 трасето върви по следата на червения вариант. Развива се по съществуващия обходен път на Видин с уширение на габарита до Г/20 до км 11+635. При км 10+567 преминава над жп линията София – Видин с надлез с отвор 14х20=260 м, като се предвижда разваляне на съществуващия (вертикална крива с малък радиус) и изграждане на нов с необходимите геометрични параметри. Оттук до км 12+753,28=12+910 се използва изпълненият вече участък и пътен възел. Този участък съгласно заданието не е предмет на настоящата разработка.
От км 12+753,28=12+910 до км 36+226,67=36+000 (от синия вариант).
Продължава по съществуващия път от км 12+910/=12+753,28/, върви успоредно на съществуващия път с максималното му използване, с подобряване на хоризонтални и вертикални елементи и уширение до необходимия проектен габарит Г/28, източно или западно. При км 36+226,67=36+000 се включва в син вариант и се развива по него до края му.
При този вариант от около км 27+000 до около км 32+000 вариантът напуска съществуващия път и минава източно от с.Срацимир, за да се осъществи обхождането му.
От км 36+226,67=36+000 (от син вариант) до км 57+805,07 този вариант продължава по следата на синия вариант до км 57+805,07, където се свързва с разработвания в момента следващ участък път  път І-1 Ружинци – Монтана".
Предвидени са пътни възли, пресичания на пътища и жп линии.
За пътните възли по тази алтернатива не са разработвани варианти. Предложени са само като местоположение. До км 12+753,28=12+910 пътните възли са: при км 16+730 – за с. Дунавци, при км 19+650 с път ІІ-11, при км 24+500 – с път 2050 за с. Ивановци, при км 28+500 – с път 2051 за с. Гайтанци – предвижда се само пресичане като развръзките ще се осъществяват през п.в. за с. Срацимирово, при км 30+420 – с път ІІІ-141 Срацимирово – Въртоп, при км 33+250 – осигурява връзка за с. Лагошевци.
След км 36+000 пътните възли са както при синия вариант.
Пресичания на жп линията има при км 10+582 с надлез с отвор 14х20=250 м. Предвижда се разваляне на съществуващ надлез и изграждане на нов с габарит Г/20. При км 16+546 има пресичане жп линията от вариантно решение на жп линия София – Видин, а също и при км 21+464, 27+080, 34+500, 36+335, 51+543.

Обект: Изработване на проекти за модернизация на Път І-1 ( Е79 )Видин – Ботевград:
- Участък №1: Път 1-1 "Видин - Димово" от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723км
- Участък №2: Път И "Димово - Бела - Ружинци" от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270км
Фаза: Идеен проект
Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура", автор на техническата спецификация.
Изпълнител: Обединение "Виа План–Бурда" ДЗЗД
Съществуващото положение
о За участъка от км 3+757 до км 12+870 – обходен път на Видин, е разработен и реализиран технически проект за пътната инфраструктура на българска страна при строителството на Дунав мост Видин-Калафат. Построени са три пътни възела, като е оставен един отвор в дясно за реализиране на още едно платно за движение. Преминаването на съществуващата жп линия е на км 10+590 по съществуващия мост, проектната скорост е за 60 км/час в нивелетно отношение.
о За участъка от км 3+450 до км 39+480 и от 61+219,86 до км 103+000 е направена рехабилитация от проектната разработка на "Илия Бурда" ЕООД на съществуващия път през 2002 г. в следните подучастъци.
Участък 1 – от км 3+450 до км 21+147,43
Участък 2 – от км 25+596,88 до км 39+586,72
Участък 3 – от км 61+219,86 до км 101.
о За участък от км 39+480 до км 60+032.91 (обходен път на Димово и Бяла)
са правени проекти през 1980 и 1986 г. По втория проект през 1993 г. е издадено разрешение за строеж и са извършени няколко вида строителни работи. Актуализация на поректа е направена през 1996 г. През 2006 г. е възложено на "Пътпроект 2000" ООД да актуализира проектната разработка, като във ситуационно отношение трасето е запазено във вида от 1996 г. - за габарит Г10.50. За проектната разработка има парцеларен план от юли 2006 година.
Площадки за отдих
Предложените площадки за отдих са предвидени двустранно през около 15 км и са отразени на ситуациите:
Син вариант – при км 16+500, 31+900, 46+500
Червен вариант – при км 15+800, 30+800, 47+800
Розов вариант – при км 15+800, 31+000, 46+500

Интелигентни транспортни осицентрове за управление
Предложените центрове за управление са предвидени през около 40 км и са отразени на ситуациите:
Син вариант – при км 39+700
Червен вариант – при км 37+000
Розов вариант – при км 39+700
Розов вариант – при км 39+700


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сглобяеми къщи: метална или дървена конструкция?
Сглобяемата къща е възможност за все повече хора да си имат дом бързо и на достъпна цена. Разбира се, това не е ...

15

 Календар