23 млн. лв. е базовата сума за проектиране и изграждане на оптичните трасета у нас

23 млн. лв. е базовата сума за ...

Публикувано на: 2013-11-04 09:17:00

23 млн. лв. е базовата сума за проектиране и изграждане на оптичните трасета у нас

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" обяви обществената поръчка за проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета  за осигуряване на широколентова свързаност в слабо урбанизирани общински райони на територията на България, както и за упражняване на строителен надзор на инвестиционния проект.

Целта е изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена информационно-комуникационна  инфраструктура.

Това е етап от изпълнението на проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България с бенефициент ИА ЕСМИС, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнението на проекта е предпоставка за развитие на електронното управление у нас и свързаността на образователни, културни, социални и здравни институции към единната електронна съобщителна мрежа.

Процедурата за проектиране и строителство  за Северна и Южна България.
Кандидатите трябва да изпълняват: общи СМР, както и тези по изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения; консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта върху околната среда; изготвяне на планове и чертежи; проектиране.
Те предоставят гаранция за участие в процедурата в размер на 120 000 лева – за (поз. 1), и 110 000 лв. (поз. 2)
Финансовото обезпечаване е реализиран общ оборот за последните 3 години  минимум 29 млн. лв. без ДДС., като 4.8 млн. са от  сходни дейности - строителство на нови или реконструкция на съществуващи електронни съобщителни мрежи и съоръжения към тях.
Участниците трябва да притежават валидна застраховка "Професионална отговорност" за проектант и строител, с минимална застрахователна стойност 100 000 лв. за проектант и 200 000 лв. - за строител.

Основно техническо изискване към участниците е да предоставят списък на успешно изпълнени презпоследните 5 години договори, сходни с предмета на поръчката.
Към всеки посочен в списъка договор се изискват препоръки за добро изпълнение и констативен акт, Образец 15 (без забележки) и/или разрешение за ползване (в случай че е приложимо за съответния договор).
В рамите на този период те трябва да са изпълнили минимум 3 такива договора, като поне единот посочените договори трябва да е на стойност не по-малка от 1 млн. лв.
За минимум 2 от договорите трябва да бъде издаден констативен акт, Образец 15. Изисква се да са положили поне 240 000 м оптични кабели през последните 5 години.

За всяка позиция са необходими поне двама проектанти - инженери (ППП) -  1 специалист ПГС, с 5 години опит по специалността. Изискват се и минимум 5 лица, сертифицирани за монтаж и измерване на оптични кабелни линии, с минимум 2 години общ професионален стаж.

В случай че участник подава оферта за двете позиции, то следва да представи в офертата си различни експерти. Необходими са копия от сертификати за изпълнение на определени стандарти:  OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004; ISO 9001:2008 (или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката - проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите), акредитация съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, както и доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Критерии за възлагане са икономически най-изгодна оферта, която ще бъде оценявана по два критерия.
Първият е за изпълнение – с тежест 30.
Вторият е за техническо предложение - с тежест 70. В него се включва технологична последователност на строителните процеси – Т1, Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2, Методология и организация за изпълнение на поръчката - Т3.

Срокът за получаване на документи е 22.11.2013 г. (17 ч.), а за  получаване на оферти - 2 декември  (17 ч.)

Строителен надзор
Поръчката за строителен надзор изисква оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, както и координация  по безопасност и здраве за етапа на строителство, както  и изработване на технически паспорт за строежа".
Стойността на тази поръчка е 215 043.25 лв. без ДДС. Изисква се оборот от минимум 290 000 лв. без ДДС за 3-те последни финансови години, както и списък-декларация на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години.

Срок за получаване на искания за документи е 18.11.2013 г. (17 ч.), а за офертите - 28.11.2013 г. (17:00).

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Технологична инструкция за изграждане на топлоизолационни системи
  Цел на настоящата инструкция е да изясни и определи технологията на полагане и монтаж на интегрирани ...

18

 Календар